ЕКОНОМІЧНІ ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВІСУ І ТУРИЗМУ

Виробничі фонди підприємств соціально-культурного сервісу і туризму

Для того щоб здійснювати господарську діяльність, підприємство соціально-культурного сервісу і туризму має володіти певними засобами, тобто капіталом. Капітал - це сукупність грошових коштів, призначених для інвестування, і засобів виробництва, які використовуються в процесі створення продуктів і послуг, тобто все те, чим володіє підприємство.

За джерелами походження капітал класифікується на власний і позиковий. Під власним капіталом розуміється вартісна оцінка майна підприємства, повністю знаходиться в його власності. Позиковий капітал - капітал, який формується на підприємстві з зовнішніх джерел у вигляді різних позикових коштів (кредитів, позик, фінансової допомоги тощо).

Капітал може бути представлений як в матеріально-речовій формі (будівлі, споруди, земля і т.п.), так і в нематеріальній формі (інтелектуальна власність, винаходи, авторські права, патенти, ноу-хау, товарні знаки і т.п. ).

Необхідною умовою ведення господарської діяльності будь-якого підприємства індустрії туризму є володіння певним набором економічних ресурсів або факторів виробництва. У найзагальнішому вигляді їх можна розділити на дві основні групи і відповідно виділити дві форми капіталу:

 • • фізичний, або матеріально-речовинний, капітал (будівлі, споруди, машини, обладнання, сировина, матеріали, напівфабрикати і т.п.);
 • • людський капітал, або трудові ресурси (професійні знання і практичні навички, загальні знання і освітній рівень персоналу, що працює на даному підприємстві індустрії туризму).

Матеріально-речовинний капітал підрозділяється на основний і оборотний капітали.

Основний капітал включає в себе основні засоби, нематеріальні активи та довгострокові фінансові вкладення.

Оборотний капита / i (оборотні кошти) - це частина капіталу підприємства, вкладена в його поточні активи; іншими словами, сукупність засобів, що знаходяться в господарському обороті. Оборотні кошти використовуються для забезпечення відтворювального процесу, функціонують тільки в одному виробничому циклі і повністю переносять свою вартість на готовий продукт. До них належать грошові кошти, дебіторська заборгованість, короткострокові фінансові вкладення, запаси сировини, матеріалів, незавершеного виробництва, готової продукції та ін. Оборотні кошти, представлені в грошовій формі, використовуються для створення оборотних виробничих фондів і фо> щов звернення.

У виробничому процесі беруть участь засоби праці (машини, устаткування, транспорт, будівлі, споруди) і предмети купа (сировина, матеріали, паливо, енергія, незавершене виробництво, напівфабрикати). Засоби праці та предмети праці в сукупності утворюють засоби виробництва. Виражені у вартісній формі засоби виробництва є виробничі фонди підприємств. Залежно від характеру їх участі в процесі виробництва, тобто часу використання, способу перенесення своєї вартості на готову продукцію і характеру відтворення, розрізняють основні і оборотні фонди. За призначенням основні фонди діляться на виробничі, які беруть безпосередню участь в процесі виробництва, і невиробничі, які не приймають безпосередньої участі в процесі виробництва.

Основні виробничі фонди - це частина виробничих фондів, яка бере участь у процесі виробництва тривалий час, зберігаючи при цьому свою первісну форму. Вартість переноситься на готову продукцію поступово, частинами в міру використання у формі амортизації. Основні виробничі фонди поповнюються за рахунок капітальних вкладень, фінансовими джерелами яких можуть бути амортизаційний фонд підприємства, відрахування від чистого прибутку і інші джерела.

Оборотні виробничі фонди - це частина виробничих фондів, цілком використовувана за один виробничий цикл і повністю переносить свою вартість на готову продукцію. Оборотні виробничі фонди поновлюються після кожного виробничого циклу.

До основних фондів відносяться засоби праці, а до оборотних - предмети праці.

Таким чином, основні фонди відрізняються від оборотних фондів за такими параметрами:

 • • за часом використання (основні фонди мають тривалий - понад рік - період обертання і багаторазово беруть участь у виробничому процесі, а оборотні фонди повністю використовуються протягом одного виробничого циклу);
 • • за характером і способу перенесення вартості на готову продукцію (основні фонди переносять свою вартість на готову продукцію поступово, частинами в міру їх використання, а оборотні фонди переносять свою вартість повністю за один виробничий цикл);
 • • за характером відтворення (основні фонди відновлюються або поповнюються за рахунок капвкладень у міру їх зносу, а оборотні фонди поновлюються заново після кожного виробничого циклу);
 • • за вартістю: основні та оборотні фонди враховуються згідно прийнятій обліковій політиці на підприємстві туріндуст- рії.

Відповідно до нового Положення з бухгалтерського обліку основних засобів [1] - ПБО 6/01 (див. Додаток) при прийнятті до бухгалтерського обліку активів в якості основних засобів необхідно одноразове виконання наступних умов:

 • • використання активів у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб організації;
 • • використання активів протягом тривалого часу, тобто строку корисного використання тривалістю понад 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;
 • • відсутність намірів організації в подальшому перепродати ці активи;
 • • здатність активів приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

Строком корисного використання є період, протягом якого використання об'єкта основних засобів приносить дохід організації. Для окремих груп основних засобів термін корисного використання визначається виходячи з кількості продукції (обсягу робіт у натуральному вираженні), очікуваного до отримання в результаті використання цього об'єкта.

До невиробничих основних фондів відносяться житлові будинки, дитячі садки, ясла, спортивні споруди та інші об'єкти, що знаходяться на балансі підприємства. Ці фонди безпосередньо не беруть участі в процесі виробництва продукції (послуг) і не переносять свою вартість на знову створювану продукцію. Вони надають непрямий вплив на результати фінансово-господарської діяльності підприємства, так як формують його інфраструктуру і забезпечують необхідні умови для відтворення робочої сили, формування сприятливого клімату і підвищення внутрішньої культури підприємства. Вартість невиробничих основних фондів витрачається в процесі їх експлуатації.

За призначенням і використанням у виробничому процесі основні фонди можна класифікувати наступним чином:

 • 1. Будівлі - • всі види, включаючи вартість системи життєзабезпечення будівель: водопостачання, опалення, електромережа, вентиляція та ін.
 • 2. Споруди - інженерно-технічні об'єкти, які виконують технічні функції з обслуговування виробничого процесу (тунелі, мости, естакади, дороги для внутрішнього транспорту, водостоки, резервуари та ін.).
 • 3. Передавальні пристрої - це пристрої, за допомогою яких передається електрична, теплова, механічна енергія (електричні мережі, тепломережі, лінії зв'язку), а також рідкі і газоподібні речовини (водопровід, газові мережі, паропровід і ін.) І які знаходяться поза будівлею і не є його складовою частиною.
 • 4. Машини та обладнання:
 • 4.1. Силові машини і обладнання - генератори, електричні двигуни, парові машини і турбіни, двигуни внутрішнього згоряння, силові трансформатори, розподільні щити та інші пристрої, за допомогою яких виробляється, перетворюється і передається різного роду енергія.
 • 4.2. Робочі машини і обладнання, безпосередньо беруть участь у процесі виробництва.
 • 4.3. Вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, які не є невід'ємною частиною технологічного і силового обладнання.
 • 4.4. Обчислювальна техніка - всі види машин і пристроїв, які беруть участь в автоматизації виробничого процесу. Сюди можна віднести і оргтехніку.
 • 4.5. Інші машини та обладнання - всі види, які не ввійшли в перераховані групи, які виконують певні специфічні технічні функції (обладнання автоматичних телефонних станцій, пожежні сходи і машини та ін.).
 • 5. Транспортні засоби для переміщення людей і вантажів як всередині підприємства, так і за його межами.
 • 6. Інструмент - всі види, які беруть участь у виробничому процесі (ця група визначається згідно господарській політиці організації відповідно до нового положення з бухгалтерського обліку основних засобів - ПБО 6/01).
 • 7. Виробничий інвентар і приналежності - вони служать для більш зручного виконання виробничих операцій, забезпечення умов безпеки, зберігання різних матеріалів і т.д. (Робочі столи, стелажі, баки, ємності, огорожі, вентилятори та ін.).
 • 8. Господарський інвентар - він використовується для обслуговування виробництва і забезпечення найкращих умов ведення виробничого процесу (меблі, оргтехніка, миття підлоги і посудомийні машини, освітлювальні прилади і ін.).

Наведена класифікація є загальноприйнятою для будь-якого підприємства. При цьому аналогічні основні фонди на різних підприємствах можуть ставитися до різних груп, так як характер їх використання може істотно відрізнятися внаслідок виробничої специфіки підприємства. Его, безумовно, відноситься і до підприємств готельних комплексів.

З наведеної класифікації випливає, що основні фонди можуть відігравати різну роль по відношенню до предметів праці - активну або пасивну, і, відповідно, можна говорити про активної і пасивної частини основних фондів. Чим більше частка активної частини в загальній структурі виробничих фондів, тим більше продукції (послуг) може призвести підприємство при незмінній загальній величині основних виробничих фондів. Таким чином, для збільшення випуску продукції можна піти шляхом збільшення основних виробничих фондів, особливо їх активної частини. Такий підхід називається екстенсивним. Але ефективність виробництва залежить не тільки від величини виробничих фондів, але і від їх якісного складу і вікових характеристик використовуваного обладнання (інтенсивний підхід).

Більшість підприємств готельного комплексу Росії мають застарілі основні фонди, що не відповідають міжнародним стандартам, що негативно впливає на розвиток туризму, особливо в'їзного, яка поставила високі вимоги до засобів розміщення. Експерти, які вивчають російський ринок готельних послуг, відзначають, що в порівнянні з загальноросійським рівнем стан основних фондів московських готелів набагато краще. Але і тут теж існує ряд проблем, які перешкоджають успішному розвитку індустрії в цілому. До них в першу чергу можна віднести незадовільний стан готельних будівель, що потребують поточного або капітального ремонту, застарілі основні фонди і застосування в зв'язку з цим несучасних технологій, низький рівень автоматизації управління і незадовільні темпи впровадження сучасних інформаційних технологій.

У «Програмі розвитку туризму в Москві на період до 2010 року» в числі пріоритетних напрямків наголошується на необхідності створення сприятливого інвестиційного клімату з метою залучення інвестицій для оновлення матеріально-технічної бази підприємств готельного комплексу.

 • [1] Положення з бухгалтерського обліку основних засобів - ПБО 6/01 затверджено наказом Мінфіну РФ від 30 березня 2001 р № 26н (в РСД. Наказу МінфінаРФ від 18.05.2002 р N ° 45н). Активи, придбані після 1 січня 2001 року, приймаються до бухгалтерського обліку в якості об'єктів основних засобів ісходятолько з терміну їх корисного використання. Об'єкти основних засобів вартістю не більше 2000 руб. за одиницю можуть списуватися на витрати в міру відпускаються у виробництво або експлуатацію.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >