АМОРТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

Амортизація - це грошове відшкодування зносу основних фондів шляхом включення частини їх вартості у витрати (собівартість) на випуск продукції або послуг. Відрахування, які призначаються для відшкодування вибувають (зношуються) основних фондів, називаються амортизаційними відрахуваннями. Вони призначені для фінансування витрат, пов'язаних з простим і розширеним відтворенням основних фондів підприємства.

На рис. 6.1 показаний кругообіг засобів, що використовуються на підприємствах готельного комплексу для придбання і відтворення основних фондів.

Розмір амортизаційних відрахувань безпосередньо залежить від норми амортизації, яка встановлюється нормативно-правовими документами.

Кругообіг основних виробничих фондів

Мал. 6.1. Кругообіг основних виробничих фондів

Річний розмір амортизаційних відрахувань Л г можна розрахувати за формулою:

де а - норма амортизації (у відносних одиницях; якщо у відсотках, то необхідно розділити на 100); Ф ср - середньорічна вартість основних фондів [1] .

З формули видно, що норма амортизації являє собою відношення річної суми амортизації до балансової середньорічної вартості основних фондів. За допомогою норми амортизації можна регулювати швидкість обороту основних фондів; таким чином, вона є важливим елементом державної і внутрішньофірмової політики.

Норма амортизації визначає, яку частину від середньорічної вартості основних фондів потрібно перенести на собівартість продукції в даному році. Норма амортизації (у%):

де Ф 6 - балансова (первісна) вартість основних фондів; Ф л - ліквідаційна вартість основних фондів; Т н - нормативний термін служби (амортизаційний період - строк корисного використання) основних фондів (років).

Якщо прийняти ліквідаційну вартість основних фондів дорівнює нулю, то норма амортизації буде залежати тільки від нормативного терміну служби основних фондів:

Загальна сума амортизаційних відрахувань Л об1Ц , яка переноситься на собівартість готової продукції, визначається як різниця між балансовою вартістю основних фондів і їх ліквідаційною вартістю, причому до балансової вартості додаються всі витрати на модернізацію і реконструкцію даного основного засобу за весь амортизаційний період:

Оскільки за час використання основних фондів в виробничому процесі вони піддаються різним формам зносу, то і розрахунок амортизаційних відрахувань теж повинен відповідати даним діям. При фізичному зносі основних фондів, як правило, здійснюється рівномірний знос пропорційно терміну їх корисного використання. При моральний знос старіння основних фондів відбувається набагато швидше терміну їх фізичного зносу. Внаслідок цього амортизаційні відрахування можуть розраховуватися по-різному в залежності від виду основних фондів та форми зносу.

Існує два основні підходи до розрахунку амортизаційних відрахувань: рівномірний (пропорційний) і нерівномірний. При рівномірному підході амортизаційні відрахування визначаються пропорційно років корисної експлуатації основних фондів Т н .

Розглянемо розрахунок амортизаційних відрахувань на умовному прикладі (табл. 6.2). Річний розмір амортизаційних відрахувань за кожним видом основних фондів розраховується за формулою:

а потім підсумовується. Норма амортизації для цього розрахунку визначається пропорційно терміну корисного використання за наведеною вище формулою: а = (1/7 ^) 100.

Такий підхід в розрахунках справедливий з точки зору фізичного зносу основних фондів. З точки зору морального зносу застосовують методи нерівномірного амортизації. Існує кілька методів нерівномірною амортизації:

  • • рівномірно-прискорений метод;
  • • метод нерівномірної (прискореної) амортизації;
  • • метод нерівномірної (заниженої) амортизації.

Алгоритм нарахування амортизації по рівномірно-прискореного

методу амортизації полягає в наступному. Перші три роки відраховується підвищена в два рази норма амортизації, що дозволяє перенести за цей час приблизно дві третини вартості основних фондів на вартість готової продукції. В останні роки амортизація основних фондів здійснюється за нормальною нормою амортизації рівномірно по роках до закінчення терміну їх корисного використання (амортизаційного періоду). норма

Таблиця 6.2

Розрахунок амортизаційних відрахувань

Вид основних фондів

Балансова вартість основних фондів Ф 6 (тис. У. С.)

норма

амортизації

про (%)

Річний розмір амортизаційних відрахувань Л г (тис. У.о.)

будівля

200

5

10

устаткування

80

10

8

транспорт

30

20

6

РАЗОМ

24

амортизації розраховується пропорційно терміну корисного використання основних фондів.

Для перших трьох років формула розрахунку річного обсягу амортизаційних відрахувань буде виглядати наступним чином (для зручності будемо здійснювати розрахунки не в процентах, а у відносних одиницях):

Для решти років річний розмір амортизаційних відрахувань буде розраховуватися за формулою:

Метод нерівномірною (прискореної) амортизації дозволяє набагато швидше здійснювати амортизаційний процес на підприємстві, переносячи в перші роки використання обладнання більшу частину його вартості на вартість готової продукції (наприклад, в перший рік - 50%, у другій - 30%, в третій - 15% , в четвертий - 5%). Це дозволяє підприємству значно швидше окупити обладнання та модернізувати виробничий парк.

Метод нерівномірною (заниженої) амортизації є протилежним попередньому методу нарахування амортизації. Він доцільний при розрахунку амортизаційних відрахувань для дорогого обладнання, що має великий пуско-налагоджувальна період і вимагає значного часу для освоєння і виходу на заданий режим функціонування (стаціонарний режим). У зв'язку з тим, що певний період обладнання працює не на повну потужність і не виробляє достатньої обсягу продукції або послуг, підприємство змушене для підтримки конкурентоспроможної ціни розраховувати амортизаційні відрахування по сильно заниженою нормі амортизації. Після виходу на стаціонарний режим амортизація здійснюється за прогресивною системою.

Таким чином, при формуванні економічної стратегії підприємств індустрії туризму амортизаційну політику необхідно проводити дуже грамотно, з огляду на всі викладені вище нюанси. Це дозволить підприємству виробляти конкурентоспроможну за ціною продукцію (послуги), прискорити темпи накопичення капіталу і своєчасно здійснити реконструкцію і модернізацію основних виробничих фондів.

Для підтримки малого підприємництва законодавчо дозволено списання на амортизацію до 50% початкової вартості основних виробничих фондів яка відслужила вже більше трьох років.

Як приклад грамотної амортизаційної політики можна навести той факт, що в 1980-і рр. провідні корпорації США проводили прискорену амортизацію виробничих фондів, що дозволило їм при зниженні прибутку більш ніж в два рази збільшити амортизаційний фонд майже в два рази. Така політика дозволила їм повністю переозброїти основні виробничі фонди.

  • [1] Розрахунок середньорічної вартості основних фондів буде наведено в п. 6.5.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >