УПРАВЛІННЯ ОСНОВНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ

Безперервний рух оборотних коштів підприємств на всіх стадіях кругообігу забезпечує задоволення потреби виробництва в грошових і матеріальних ресурсах, своєчасність і повноту розрахунків, підвищує ефективність використання оборотних коштів.

Всі джерела фінансування оборотних коштів підприємств індустрії туризму можна розділити на власні, позикові і залучені.

Власні кошти відіграють головну роль в організації кругообігу фондів, оскільки підприємства, що працюють на основі комерційного розрахунку, повинні мати визначену майнову й оперативну самостійність, з тим щоб вести справу рентабельно і нести відповідальність за прийняті рішення.

Формування оборотних коштів відбувається в момент організації підприємства, коли створюється його статутний фонд. Джерелом формування в цьому випадку служать інвестиційні кошти засновників підприємства. В процесі роботи джерелом поповнення оборотних коштів є отриманий прибуток, а також кошти, які не належать підприємству, але постійно знаходяться в його обороті. Такі кошти служать джерелом формування оборотних коштів в сумі їх мінімального залишку. До них відносяться: мінімальна перехідна з місяця в місяць заборгованість по оплаті праці працівникам підприємства, резерви на покриття майбутніх витрат, мінімальна перехідна заборгованість перед бюджетом та позабюджетними фондами, кошти кредиторів, отримані в якості передоплати за продукцію (товари, послуги).

Для скорочення загальної потреби господарства в оборотних коштах, а також стимулювання їх ефективного використання доцільно залучення позикових коштів. Позикові кошти являють собою в основному короткострокові кредити банку, за допомогою яких задовольняються тимчасові додаткові потреби в оборотних коштах. Особливо це актуально для підприємств готельного бізнесу в періоди сезонного піку, коли завантаження готелів максимальна.

Залучені кошти - це кредиторська заборгованість, заборгованість по заробітній платі, по сплаті податків, короткострокові кредити.

Таким чином, кожне підприємство повинно саме вирішувати, за рахунок яких коштів воно буде фінансувати свої оборотні кошти. Правильне співвідношення між власними, позиковими і залученими джерелами утворення оборотних коштів відіграє важливу роль у зміцненні фінансового стану підприємства.

У сучасній економіці управління обіговими коштами на підприємствах туризму і готельного комплексу має першорядне значення. Кожне підприємство має вирішувати питання про правильне і ефективне управління всіма компонентами оборотних коштів, має стежити за станом оборотних коштів та своєчасно приймати правильні і обгрунтовані фінансові рішення.

Для забезпечення стійкого фінансового стану підприємства необхідно розробляти і вибирати критерії для прийняття правильних фінансових рішень з управління оборотними активами, а також вміти практично використовувати ці критерії з урахуванням конкретних умов діяльності підприємства. Вихідною базою для управління оборотними коштами підприємства служить аналіз його фінансового стану, що дає можливість визначити, наскільки ефективним було управління обіговими коштами в попередні періоди, раціональна чи їх структура, як поєднуються позикові і власні джерела фінансування діяльності підприємства готельного комплексу, наскільки швидко відбувається оборот оборотних коштів.

Управління оборотними коштами на підприємствах туризму і готельного комплексу передбачає різноманітні підходи до оцінки наслідків виникнення тих чи інших ситуацій в залежності від того, які супутні цим ситуацій умови. Необхідна оцінка достовірності висновків, прийняття в розрахунок ступеня фінансових ризиків, розробка моделей управлінського поведінки в екстремальних умовах. Управління оборотними засобами має здійснюватися постійно, тоді підприємство зможе забезпечити собі стійкий розвиток. Прийняті фінансові рішення повинні піддаватися оперативної коригування в разі зміни обставин, на яких базувалося прийняття рішень. Необхідним інструментом управління оборотними коштами підприємства є чітке розуміння взаємозв'язку всіх факторів, що впливають на загальний рівень фінансового стану. Управління оборотними коштами підприємств індустрії туризму неминуче впливає на всі сторони його діяльності, так як вибір критеріїв для прийняття правильних фінансових рішень викликає необхідність зміни в багатьох сферах функціонування підприємства.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >