АНАЛІЗ РУХУ ГРОШОВИХ КОШТІВ.

У звіті про рух грошових коштів містить інформацію, яка доповнює дані бухгалтерського балансу і звіту про фінансові результати в частині визначення припливу грошових коштів, необхідних для виконання запланованого обсягу фінансово-господарських операцій. Він відображає головні шляхи надходження грошових коштів і спрямування їх витрачання. Однак для практичної роботи з аналізу платоспроможності підприємства і його інвестиційного потенціалу проводиться групування всіх формуються на підприємстві грошових потоків за трьома найважливіших сфер його діяльності, відповідним трьом частинам форми звіту про рух грошових коштів, а саме:

 • • основна поточна (виробничо-господарська) діяльність,
 • • інвестиційна діяльність,
 • • фінансова діяльність.

Головним джерелом грошових коштів від основної діяльності на підприємствах туризму і готельного бізнесу є грошові кошти, отримані від покупців товарів і послуг. Ці грошові надходження використовуються на закупівлю товарно магеріальних запасів, виробництво і реалізацію продукції і послуг, виплату грошей постачальникам, виплату заробітної плати, сплату податків, штрафів і т.д. Виробнича діяльність, як правило, є основним джерелом прибутку, а позитивні потоки грошових коштів, що виникають в результаті цієї діяльності, можуть використовуватися для розширення виробництва, виплати дивідендів або повернення банківського кредиту, тобто в інших двох сферах.

У сфері інвестиційної діяльності зосереджені грошові потоки від придбання та продажу основних засобів, нематеріальних активів, цінних паперів та інших довгострокових фінансових вкладень, надходження і сплати відсотків за позиками, від повторної реалізації власних акцій і т.п. Так як підприємства зазвичай прагнуть до розширення і модернізації виробничих потужностей, інвестиційна діяльність найчастіше призводить до відтоку грошових коштів.

Фінансова діяльність на підприємстві ведеться з метою збільшення його коштів і служить для фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності. Джерелами коштів виступають надходження від емісії акцій, отримані кредити, позитивні курсові різниці. Використовуються кошти на повернення заборгованості кредиторам, виплату дивідендів і т.п.

Всі три розглянутих виду діяльності формують єдину суму грошових ресурсів підприємства, нормальне функціонування якого неможливе без постійного переливу грошових потоків з однієї сфери в іншу. Саме існування трьох областей діяльності організації направлено на забезпечення її працездатності. Навіть прибуткова виробничо-господарська діяльність не завжди може приносити достатню суму грошей для придбання необоротних засобів (нерухомості або устаткування). У подібній ситуації необхідні нові позики, вартість яких повинна компенсуватися майбутніми доходами від інвестицій. В умовах же кризи неплатежів підприємства змушені вишукувати додаткове короткострокове фінансування оборотного капіталу. Але витрати на подібні цілі не можуть компенсуватися майбутніми доходами, так як гроші не були використані для інвестицій.

Для розрахунку руху грошових коштів Д дс використовується наступне рівняння:

де До, Д ск , Д ис - зміна зобов'язань, власного капіталу і негрошових коштів за звітний період відповідно.

Таким чином, нарощування зобов'язань або власного капіталу є джерелом збільшення грошових коштів, а зростання негрошових коштів означає використання (скорочення) грошових коштів.

З фінансової точки зору при розрахунку руху грошових коштів використовують два види активів:

 • • реально існуючі грошові кошти (гроші в касі, на розрахунковому рахунку і т.п.);
 • • еквіваленти грошових коштів - високоліквідні цінні папери, які характеризуються короткостроковістю, високим ступенем надійності, ліквідністю, незначним ризиком знецінення.

В основі розрахунку руху грошових коштів лежить різниця між грошовими коштами на початок і кінець періоду. З цієї різниці судять про розмір грошового потоку (тобто про приплив йди відтоку коштів). Однак основним завданням розрахунку руху грошових коштів є не стільки визначення цього розміру, скільки аналіз причин такого становища.

Визначення оптимального рівня грошових коштів. Визначення мінімально необхідної потреби в грошових активах для здійснення поточної господарської діяльності підприємства направлено на встановлення нижньої межі залишку необхідних грошових активів у національній та іноземній валютах (в процесі розрахунків іноземна валюта перераховується за певним курсом в національну).

Розрахунок мінімально необхідної суми грошових активів ґрунтується на планованому грошовому потоці за поточними господарськими операціями, зокрема на обсязі витрачання грошових активів за цими операціями в майбутньому періоді.

Мінімально необхідна потреба в грошових активах для здійснення поточної господарської діяльності підприємства в майбутньому періоді A min може бути визначена за формулою:

де Я 0 - передбачуваний обсяг платіжного обороту за поточними господарськими операціями в майбутньому періоді (відповідно до плану надходження і витрачання грошових коштів підприємства); Про л - оборотність грошових активів (у разах) в аналогічному за терміном звітному періоді (вона може бути скоригована з урахуванням планованих заходів щодо прискорення обороту грошових активів).

де А до - залишок грошових активів на кінець звітного періоду; Ф 0 - фактичний обсяг платіжного обороту за поточними господарськими операціями в звітному періоді.

У практиці зарубіжного фінансового менеджменту застосовуються моделі визначення мінімального, оптимального, максимального і середнього залишків грошових активів. Найбільш відомі моделі Баумоля та Міллера-Орра.

Так, відповідно до моделі Баумоля залишки грошових коштів на майбутній період визначаються в наступних розмірах:

 • а) мінімальний залишок грошових коштів приймається нульовим;
 • б) оптимальний (він же максимальний) залишок розраховується за формулою:

де Р до - середня сума витрат з обслуговування однієї операції з короткостроковими фінансовими вкладеннями; Р А - загальна витрата грошових активів в майбутньому періоді; З до ф в - ставка відсотка але короткострокових фінансових вкладень в аналізованому періоді (виражена десятковим дробом);

в) середній залишок грошових активів відповідно до цієї моделі планується як половина оптимального (максимального) їх залишку.

Відповідно до моделі Міллера-Орра залишки грошових активів на майбутній період визначаються в наступних розмірах:

 • а) мінімальний залишок грошових активів приймається в розмірі мінімального їхнього резерву в звітному періоді (це значення має бути вище нуля);
 • б) оптимальний залишок грошових активів розраховується за формулою:

де 0 А - сума максимального відхилення грошових активів від середнього в звітному періоді;

 • в) максимальний залишок грошових активів відповідно до цієї моделі приймається в триразовому розмірі А ОЗУ . Перевищення цього залишку визначає необхідність трансформації зайвих грошових активів у короткострокові фінансові вкладення;
 • г) середній залишок грошових активів Д. р розраховується в цьому випадку за формулою:

Коригувати потік платежів з метою зменшення максимальної і середньої потреби в грошових активах можна за допомогою оперативного регулювання, іншими словами, за допомогою перенесення терміну окремих платежів за погодженням з контрагентами. Вивільнена в процесі коригування потоку платежів сума грошових активів реінвестується в короткострокові фінансові вкладення або в інші види активів.

Контрольні питання
 • 1. Які склад і структура оборотних коштів?
 • 2. Дайте класифікацію оборотних коштів.
 • 3. У чому полягає аналіз кругообігу оборотних фондів підприємств?
 • 4. Дайте визначення оборотності оборотних коштів підприємства. Які зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на оборотність?
 • 5. Як здійснюється оцінка ефективності використання оборотних коштів підприємства?
 • 6. Які існують показники, що характеризують оборотність оборотних коштів підприємства?
 • 7. Що таке абсолютне і відносне вивільнення оборотних коштів?
 • 8. Які існують резерви підвищення ефективності використання оборотних коштів на підприємствах туризму і готельного бізнесу?
 • 9. Як здійснюється управління основними елементами оборотних активів на підприємствах туризму і готельного комплексу?
 • 10. У чому сутність аналізу руху грошових коштів?
 • 11. Дайте визначення оптимального рівня грошових коштів.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >