ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ВИТРАТ ГРАФІЧНИМ (СТАТИСТИЧНИМ) МЕТОДОМ.

Графічний метод заснований на використанні принципів кореляційного аналізу, але самі коефіцієнти кореляції тут не визначаються. Алгоритм диференціації витрат наступний. Побудуємо графік сукупних витрат готелю - залежно загальних витрат електроенергії від заповнюваності готелю. Здійснимо апроксимацію даних і на графіку проведемо лінію, яка найкращим чином відповідає всім точкам. Точка перетину з віссю У і відповідатиме величині постійних витрат (рис. 8.10).

Для розглянутого прикладу Z, toc1 = 28 000. Тоді ставка змінних витрат розраховується за формулою:

В аналітичній формі загальні витрати на електроенергію

Диференціація витрат методом найменших квадратів. Цей метод диференціації витрат є найбільш точним, оскільки тут використовуються вага дані про сукупні витрати і розраховуються коефіцієнти aw Ь. Для розрахунку цих коефіцієнтів необхідно побудувати таблицю (табл. 8.5).

Ставку змінних витрат b можна розрахувати за формулою:

Таблиця 8.5

Таблиця розрахунків коефіцієнтів а і b

місяць

Кількість ліжко-ночей х

Xj-X

Сумарні витрати Y

У, - У

(х, х) х

січень

800

-179

35000

-1175

32041

210325

Лютий

750

-229

33500

-2675

52441

612575

Березень

900

-79

34300

-1875

6241

148125

Квітень

1000

21

37000

825

441

17325

Травень

1100

121

37500

1325

14641

160325

червень

1200

221

38000

1 825

48841

403325

Липень

1300

321

38600

2425

103041

778425

Серпень

1200

221

38000

1 825

48841

403325

Вересень

1000

21

37500

1325

441

27825

Жовтень

1000

21

37000

825

441

17325

Листопад

800

-179

34200

-1975

32041

353525

грудень

700

-279

33500

-2675

77841

746325

Разом

11750

434100

417292

3878750

середнє

979

36175

значення

Змінні витрати в розрахунку на середньомісячну заповнюваність готелю

Тоді загальні постійні витрати

В аналітичній формі загальні витрати на електроенергію

Якщо готельне підприємство, крім основної своєї діяльності - надання послуг з проживання, займається і іншими видами бізнесу, то, після того як було здійснено поділ витрат на постійні та змінні (будь-яким із запропонованих способів), керівництву готельного підприємства необхідно приступити до наступного етапу: розподілу постійних витрат між напрямами цієї діяльності. Це необхідно зробити для того, щоб правильно оцінити ефективність кожного напряму діяльності і, відповідно, роботу всього готелю в цілому.

Для розподілу постійних витрат між різними видами діяльності або різними роботами і послугами можна застосовувати кілька методів.

Найпростіший метод - це поділ постійних витрат рівними частинами між усіма напрямками діяльності готелю (роботами, послугами).

де Z nocT . - постійні витрати, що припадають на / -е напрямок діяльності, де / = 1, ..., п Z nocT - загальні постійні витрати; п - кількість напрямків діяльності (робіт, послуг).

Але так можна поступати тільки в тих випадках, коли всі напрямки діяльності (робіт, послуг) дають приблизно однакові фінансові результати.

Інший метод передбачає поділ постійних витрат пропорційно до загальної собівартості або загальній виручці:

де С / - собівартість продукції (послуг) i-ro напрямки діяльності (робіт, послуг); l '' - виручка від реалізації продукції (послуг) / -го напрямки діяльності (робіт, послуг).

Найбільш правильним є підхід, при якому поділ постійних витрат здійснюється пропорційно річному маржинального доходу з кожного напряму діяльності (робіт, послуг). Це пояснюється тим, що маржинальний дохід складається з тієї частини постійних витрат, яка припадає на даний напрямок діяльності, і частки прибутку, одержуваної готелем від цього напрямку діяльності:

де Л /, - маржинальний дохід, що отримується готелем від / -го напрямки діяльності.

На умовному прикладі розглянемо різні методи поділу витрат між видами діяльності (роботами, послугами) підприємства.

Приклад. Умовна готель крім проживання надає своїм гостям і інші види послуг (харчування, хімчистка, перукарня). За звітний період загальна виручка готелю становить 1000 у.о. Керівництво вирішило провести аналіз фінансово-господарської діяльності готелю: розрахувати ефективність її діяльності в цілому і отдельРасчет фінансових показників діяльності готелю за звітний

Таблиця 8.6

показник

обчислення

проживання

живлення

Хімчистка

перукарня

всього

Виручка від напрямку діяльності До у.о.

К = ОД,

500

300

150

50

1000

Змінні за- витрати Z " ep , у.о.

Zpcp, - Zncp, й

140

80

70

26

316

Маржинальний дохід М , у.о.

Mi = Vi- Zncp,

360

220

80

24

684

Рентабельність (по маржинального доходу

Ри, %)

Pm = MJV,

72

73

53

48

68,4

Постійні витрати 2пос "у.о.

7 5 OOP, n0CI ' "1000

250

150

75

25

500

Валовий прибуток Яадл, у.о.

^ вал, - Mj - Znocr,

АЛЕ

70

5

-1

184

Рентабельність Л%

р <= п ^ г,

22

23

3,3

-

18,4

період

них напрямків зокрема, щоб на основі отриманих розрахунків прийняти правильну стратегію розвитку підприємства. Показники функціонування готелю представлені в табл. 8.6.

Проведемо аналіз отриманих результатів. Змінні витрати визначаються пропорційно кількості виробленої продукції (послуг), а ось постійні виділяються на всю програму діяльності. Для їх розподілу між напрямками діяльності існують різні методи. В даному прикладі керівництво застосувало метод розподілу постійних витрат пропорційно виручці, отриманої з кожного напряму діяльності. Розрахунки показали (див. Табл. 8.6), що послуги перукарні для готелю є збитковими (прибуток дорівнює -1). Керівництво приймає рішення розглянути варіант функціонування готелю без надання перукарських послуг, оскільки вони збиткові. Прорахуємо фінансові результати готелю без урахування діяльності перукарні.

Загальна виручка (без урахування перукарні) за знайденими видами послуг: 500 + 300 + 150 = 950 у.о.

Сума змінних витрат: 140 + 80 + 70 = 290 у.о.

Маржинальний дохід: 950 - 290 = 660 у.о.

Рентабельність по маржинального доходу: 660: 950 = 69,5%.

Постійні витрати залишилися без зміни, тому що вони не залежать від обсягу реалізації: 500 у.е.

Валовий прибуток: 660 - 500 = 160 у.о.

Порівняння фінансових результатів діяльності готелю: фінансові результати погіршилися, так як прибуток зменшився на 24 у.о. (184- 160) і загальна рентабельність - на 1,6% (17,4- 16,8).

Висновок: оскільки фінансові результати діяльності готелю погіршилися, відмовлятися від діяльності з надання перукарських послуг недоцільно (принаймні на найближчу перспективу). Але якщо і відмовлятися від даної діяльності, то вивільняються ресурси необхідно направляти на розвиток більш рентабельної діяльності готелю, щоб підвищити рентабельність загальної діяльності.

Розглянемо, що послужило зниження загального прибутку (рентабельності) готелі.

По-перше, це пов'язано з тим, що після відмови в наданні послуг перукарні загальні змінні витрати скоротилися на 26 у.о., а постійні залишилися без зміни, і їх довелося перерозподіляти між меншою кількістю напрямків діяльності. Тому загальні витрати на одиницю наданих послуг збільшилися, що і вплинуло на кінцеві результати фінансово-господарської діяльності.

По-друге, сам метод поділу витрат є не зовсім точним. Розглянемо, як зміниться розрахунок фінансових результатів діяльності готелю, якщо постійні витрати розподілимо пропорційно маржинального доходу від кожного напряму діяльності (більш правильний метод поділу витрат) (табл. 8.7).

Таблиця 8.7

Розрахунок фінансових показників діяльності готелю на основі маржинального доходу

показник

обчислення

проживання

живлення

Хімчистка

перукарня

всього

Виручка від напрямку діяльності До У.о.

500

300

150

50

1000

Змінні витрати Z nep , у.о.

140

80

70

26

316

Маржинальний дохід Л /, у.о.

360

220

80

24

684

показник

обчислення

проживання

живлення

Хімчистка

перукарня

всього

Рентабельність (по маржинального доходу

р А /, Ж)

72

73

53

48

68,4

Постійні витрати ^ ПОСТ »У * С.

263

161

58,5

17,5

500

Валовий прибуток Д ™, у.о.

97

59

21,5

6,5

184

Рентабельність Л%

19,4

19,7

14,3

13

18,4

З даного розрахунку бачимо, що при загальному незмінному результаті фінансово-господарської діяльності готелю (прибуток і рентабельність однакова (184 у. Е. І 18,4% відповідно), правильний перерозподіл постійних витрат дозволило отримати і інші (більш правильні) результати за різними напрямками діяльності готелю, що сприяє прийняттю керівництвом правильних управлінських рішень.

Контрольні питання
  • 1. Дайте визначення основних економічних понять діяльності підприємства: витрати (собівартість), виручка, прибуток, валовий прибуток.
  • 2. У чому полягають основні принципи формування собівартості продукції?
  • 3. Дайте класифікацію витрат за видами залежно від їх призначення і місця виникнення.
  • 4. Охарактеризуйте постійні і змінні, стрибкоподібні і холості витрати: основні поняття, поведінка в залежності від зміни обсягів виробництва і реалізації товарів і послуг.
  • 5. Що таке релевантний період?
  • 6. Закон масштабу випуску продукції. Його застосування на підприємствах туріндустрії.
  • 7. Поясніть сутність методу директ-костинг.
  • 8. У чому полягає економічна сутність операційного важеля? Його основні показники.
  • 9. Що таке ефект операційного важеля?
  • 10. Які існують методи диференціації витрат?
  • 11. Як здійснюється розподіл постійних витрат між різними видами діяльності або різними роботами і послугами на підприємствах індустрії туризму?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >