ФУНКЦІЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ РЕСУРСІВ

Будь-яке підприємство соціально-культурного сервісу і туризму в своєму розвитку застосовує два підходи використання ресурсів: екстенсивний та інтенсивний.

При екстенсивному підході для збільшення випуску продукції (послуг) залучаються додаткові обсяги ресурсів, тобто збільшення ефекту досягається в результаті збільшення обсягу використовуваних ресурсів.

При інтенсивному підході збільшення випуску продукції (послуг) відбувається завдяки використанню нової, більш продуктивної техніки і новітніх технологій (при цьому обсяги використовуваних ресурсів можуть навіть скорочуватися), тобто в результаті поліпшення якості використання ресурсів.

При збільшенні обсягу ресурсів підприємству необхідно визначати ефективність використання додаткових одиниць ресурсів, тобто показник приростном економічної ефективності е:

де F u F 2 - значення ефекту при первісному обсязі використанні ресурсу і при його збільшенні відповідно; /? ьЯ 2 - початковий і збільшений обсяги ресурсів відповідно.

Економічний зміст даного показника полягає в тому, що він характеризує ефективність використання додаткового обсягу ресурсу на відміну від показника Е , що характеризує ефективність використання всього обсягу ресурсу (абсолютний ефект).

Якщо графічно зобразити математичну залежність впливу кожної одиниці використовуваного ресурсу на кінцевий результат, отримаємо так звану лінію незростаюча ефективності (рис. 10.1). У спрощеному вигляді ця функція відображає загальний економічний закон незростання (убування) ефективності використання кожної додаткової одиниці ресурсу (при екстенсивному зростанні). Цей закон був сформульований відомим російським економістом В. В. Новожилова для умов нейтрального науково-технічного прогресу (незмінні продуктивність праці, матеріалі і фондомісткість продукції). Відповідно до цього закону ефективність кожної додатково залученої одиниці ресурсу не може збільшуватися, а залишається постійною або навіть зменшується (функція спадна). І може наступити такий момент, коли даний ресурс перестане впливати на кінцевий результат, тобто ефективність його використання буде дорівнює нулю. Такі ресурси називаються надлишковими.

Надлишковий ресурс - це такий ресурс, ефективність використання якого дорівнює нулю для сформованої виробничої ситуації.

Функція ефективності використання ресурсів

Мал. 10.1. Функція ефективності використання ресурсів: приростном (лінія незростаюча ефективності); абсолютної

Таким чином, звідси можна зробити два висновки:

  • • при екстенсивному зростанні можна підвищити ефективність функціонування підприємства соціально-культурного сервісу і туризму (загальний ефект може збільшитися);
  • • при екстенсивному зростанні завжди настає момент, коли ефективність використання додатково залучається одиниці ресурсу стає рівною нулю, тобто для збільшення кінцевого результату можна нескінченно збільшувати ресурс, нс виробляючи ніяких додаткових змін. Як правило, це пов'язано з виробничими потужностями підприємств.

На рис. 10.1 зображені графіки показників економічної ефективності Е иг, які відображають відповідно абсолютний і приростного економічний ефект використання ресурсу в конкретних точках. У загальному вигляді обчислення цих показників проводиться за формулами:

Абсолютні коефіцієнти ефективності розраховуються як відношення абсолютних значень результату Їй витрат Я і показують середнє значення результату на одиницю витрат. Вони малочутливі до пролежування ресурсів. З рис. 10.1 видно, що ресурс в точці взагалі не використовується (г 4 = 0), а показник абсолютної ефективності має досить велике позитивне значення 4 > 0). З огляду на характер лінії ефективності, можна зробити висновок, що абсолютні показники не годяться для прогнозних розрахунків оцінки ефективності додаткового залучення ресурсів. Приростні коефіцієнти ефективності показують, як зміниться результат при додатковому залученні одиниці ресурсу. Вони можуть бути використані для прогнозних розрахунків залучення додаткових одиниць ресурсу. Для їх розрахунків необхідно побудувати економіко-математичну модель об'єкта дослідження і на її основі здійснити обчислення даних показників. В економіко-математичному моделюванні вони відповідають двоїстим оцінками ресурсів.

Подвійна оцінка - це оцінка ефективності використання додаткової одиниці ресурсу, яка показує, наскільки зміниться значення результату при зміні значення ресурсу на одиницю на нескінченно малому відрізку (при екстенсивному зростанні). Її ще називають ціною ресурсу.

У реальній економіці для оцінки економічної ефективності функціонування підприємств використовуються як абсолютні, так і приростні показники.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >