РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО СЕРВІСУ І ТУРИЗМУ

Найважливішим показником економічної ефективності, що відображає кінцеві фінансові результати діяльності підприємства соціально-культурного сервісу і туризму, є рентабельність. Рентабельність підприємства дозволяє судити про те, який відсоток приносить вкладений в нього капітал. У загальному вигляді показник рентабельності Р розраховується у вигляді відношення прибутку Я (може використовуватися як балансова, так і чистий прибуток) до витрат Z:

В якості знаменника в даній формулі можуть використовуватися різні види витрат. У зв'язку з цим існує безліч різних показників рентабельності. Наведемо деякі основні:

1) рентабельність продажів (реалізації):

де Я р - прибуток від реалізації продукції (робіт, послуг); У р - виручка від реалізації продукції (робіт, послуг);

2) рентабельність виробництва (характеризує ефективність використання виробничих фондів)

де Фос Н9 Фоб - середньорічна вартість основних виробничих фондів і нормованих оборотних коштів відповідно;

3) рентабельність власного капіталу

де К з - власний капітал підприємства соціально-культурного сервісу і туризму;

4) загальна рентабельність капіталу:

де АТ 1аем - відповідно власний і позиковий капітали підприємства; % Зк - відсоток на позиковий капітал.

У зарубіжній практиці для оцінки економічної ефективності діяльності підприємств використовують показники прибутковості і рентабельності, які розраховуються за формулами:

де / 7 пр , Р " р - відповідно прибутковість і рентабельність нового продукту (послуги); // ", / 7" - валова і чистий прибуток підприємства, отримана від реалізації продукції (послуги), відповідно; V - виручка, отримана від реалізації продукції (послуги).

При визначенні рентабельності (прибутковості) коштів підприємств соціально-культурного сервісу і туризму необхідно враховувати нс тільки цінову політику підприємства (зіставлення ціни продукції і необхідних для її виробництва витрат), але і ділову активність підприємства. Ділова активність вимірюється оборотністю коштів (капіталу), і при низькій прибутковості продукції (послуг) в кожному періоді можна за рахунок збільшення кількості оборотів отримати загальну високу ефективність капіталу. Таку залежність ще називають віддачею інвестицій (return on investment). Тоді залежність рентабельності (прибутковості) коштів підприємств можна представити у вигляді такої формули:

де Р ср - рентабельність коштів (капіталу) підприємства; Р р - рентабельність продажів (реалізації); Про - оборотність коштів (капіталу).

де Лоб - середня за період величина коштів (капіталу).

Якщо рентабельність реалізації за період виявиться невеликий, то завдяки високому значенню показника оборотності досягається хороша ефективність використання коштів підприємства.

При невеликій оборотності капіталу підприємствам соціально-культурного сервісу і туризму необхідно для підвищення рентабельності знижувати витрати на виробництво продукції (послуг) або підвищувати ціни, тобто збільшувати рентабельність продажів.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >