ДОДАТОК. ПОЛОЖЕННЯ З БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ «ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ» ПБУ 6/01 (ЗАТВЕРДЖЕНО НАКАЗОМ МІНФІНУ РФ № 26Н ВІД 30 БЕРЕЗНЯ 2001 Г.)

I. Загальні положення

 • 1. Це Положення встановлює правила формування в бухгалтерському обліку інформації про основні засоби організації. Під організацією надалі розуміється юридична особа за законодавством Російської Федерації (за винятком кредитних організацій та бюджетних установ).
 • 2. Це Положення застосовується також у відношенні вихідних вкладень в матеріальні цінності.
 • 3. Це Положення не застосовується щодо:

машин, обладнання та інших аналогічних предметів, що значаться як готові вироби на складах організацій-виробників, як товари - на складах організацій, що здійснюють торговельну діяльність;

предметів, зданих в монтаж або підлягають монтажу, що знаходяться в дорозі;

капітальних і фінансових вкладень.

 • 4. Для цілей цього Положення при прийнятті до бухгалтерського обліку активів в якості основних засобів необхідно одноразове виконання наступних умов:
  • а) використання у виробництві продукції, при виконанні робіт чи наданні послуг або для управлінських потреб організації;
  • б) використання протягом тривалого часу, тобто строку корисного використання, тривалістю понад 12 місяців або звичайного операційного циклу, якщо він перевищує 12 місяців;
  • в) організацією не передбачається подальший перепродаж цих активів;
  • г) здатність приносити організації економічні вигоди (дохід) у майбутньому.

Строком корисного використання є період, протягом якого використання об'єкта основних засобів приносить дохід організації. Для окремих груп основних засобів термін корисного використання визначається виходячи з кількості продукції (обсягу робіт у натуральному вираженні); очікуваного до отримання в результаті використання цього об'єкта.

5. До основних засобів відносяться: будівлі, споруди, робочі та силові машини і обладнання, вимірювальні і регулюючі прилади та пристрої, обчислювальна техніка, транспортні засоби, інструмент, виробничий і господарський інвентар та приладдя, робочий, продуктивний і племінну худобу, багаторічні насадження, внутрішньогосподарські дороги та інші відповідні об'єкти.

У складі основних засобів враховуються також: капітальні вкладення на докорінне поліпшення земель (осушувальні, зрошувальні та інші меліоративні роботи); капітальні вкладення в орендовані об'єкти основних засобів; земельні ділянки, об'єкти природокористування (вода, надра та інші природні ресурси).

6. Одиницею бухгалтерського обліку основних засобів є інвентарний об'єкт. Інвентарним об'єктом основних засобів визнається об'єкт з усіма пристосуваннями і приладдям або окремий конструктивно відокремлений предмет, призначений для виконання певних самостійних функцій, або ж окремий комплекс конструктивно зчленованих предметів, що становлять єдине ціле і призначений для виконання певної роботи. Комплекс конструктивно зчленованих предметів - це один або кілька предметів одного або різного призначення, що мають спільні пристосування і приладдя, загальне управління, змонтовані на одному фундаменті, в результаті чого кожен входить в комплекс предмет може виконувати свої функції тільки в складі комплексу, а не самостійно.

У разі наявності у одного об'єкта декількох частин, що мають різний термін корисного використання, кожна така частина враховується як самостійний інвентарний об'єкт. Об'єкт основних засобів, що знаходиться у власності двох або декількох організацій, відбивається кожним підприємством у складі основних засобів пропорційно її частці у спільній власності.

II. Оцінка основних засобів

 • 7. Основні засоби приймаються до бухгалтерського обліку за первісною вартістю.
 • 8. Первісною вартістю основних засобів, придбаних за плату, визнається сума фактичних витрат організації на придбання, спорудження та виготовлення за винятком податку на додану вартість та інших відшкодовуються податків (крім випадків, передбачених законодавством Російської Федерації).

Фактичними витратами на придбання, спорудження та виготовлення основних засобів є:

суми, що сплачуються згідно з договором постачальнику (продавцю);

суми, сплачувані організаціям за здійснення робіт за договором будівельного підряду та іншими договорами;

суми, сплачувані організаціям за інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з придбанням основних засобів;

реєстраційні збори, державне мито та інші аналогічні платежі, здійснені у зв'язку з придбанням (отриманням) прав на об'єкт основних засобів;

митні збори;

невозмещаемие податки, що сплачуються у зв'язку з придбанням об'єкта основних засобів;

винагороди, що сплачуються посередницькій організації, через яку придбаний об'єкт основних засобів;

інші витрати, безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженням та виготовленням об'єкта основних засобів.

Зокрема, нараховані до прийняття об'єкта основних засобів до бухгалтерського обліку відсотки за позиковими коштами, якщо вони залучені для придбання, спорудження або виготовлення цього об'єкта.

Не включаються до фактичні витрати на придбання, спорудження або виготовлення основних засобів загальногосподарські та інші аналогічні витрати, крім випадків, коли вони безпосередньо пов'язані з придбанням, спорудженням або виготовленням основних засобів.

Фактичні витрати на придбання та спорудження основних засобів визначаються (зменшуються або збільшуються) з урахуванням сумових різниць, що виникають у випадках, коли оплата проводиться в рублях у сумі, еквівалентній сумі в іноземній валюті (умовних грошових одиницях). Під сумовий маржа є різницею між рубльової оцінкою, вираженої в іноземній валюті (умовних грошових одиницях), кредиторської заборгованості з оплати об'єкта основних засобів, обчисленої за офіційним чи іншому узгодженим курсом на дату прийняття її до бухгалтерського обліку, і рублевої оцінкою цієї кредиторської заборгованості, обчисленої за офіційним чи іншому узгодженим курсом на дату її погашення.

 • 9. Первісною вартістю основних засобів, внесених в рахунок внеску до статутного (складеного) капіталу організації, визнається їх грошова оцінка, погоджена засновниками (учасниками) організації, якщо інше не передбачено законодавством Російської Федерації.
 • 10. Первісною вартістю основних засобів, отриманих організацією за договором дарування (безоплатно), визнається їх поточна ринкова вартість на дату прийняття до бухгалтерського обліку.
 • 11. Первісною вартістю основних засобів, отриманих за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, визнається вартість цінностей, переданих чи які підлягають передачі організацією. Вартість цінностей, переданих чи які підлягають передачі організацією, встановлюється виходячи з ціни, за якою у порівнянних обставин зазвичай організація визначає вартість аналогічних цінностей.

При неможливості встановити вартість цінностей, переданих чи які підлягають передачі організацією, вартість основних засобів, отриманих організацією за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами, визначається виходячи з вартості, відповідно до якої порівнянних обставин купуються аналогічні об'єкти основних засобів.

 • 12. До первісної вартості об'єктів основних засобів, що визначається відповідно до пунктів 8, 9, 10 і 11 цього Положення, включаються також фактичні витрати організації на доставку об'єктів і приведення їх у стан, придатний для використання.
 • 13. Капітальні вкладення в багаторічні насадження, на докорінне поліпшення земель включаються до складу основних засобів щорічно в сумі витрат, які стосуються що у звітному році в експлуатацію площ, незалежно від дати закінчення всього комплексу робіт.
 • 14. Вартість основних засобів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку, не підлягає зміні, крім випадків, встановлених законодавством Російської Федерації та цим Положенням.

Зміна первісної вартості основних засобів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку, допускається у випадках добудови, дообладнання, реконструкції, часткової ліквідації та переоцінки об'єктів основних засобів.

15. Комерційна організація може не частіше ніж один раз на рік (на початок звітного року) переоцінювати групи однорідних об'єктів основних засобів за поточною (відновної) вартості шляхом індексації чи прямого перерахунку по документально підтвердженим ринковими цінами.

При прийнятті рішення про переоцінку за такими основними засобами слід враховувати, що в подальшому вони переоцінюються регулярно, щоб вартість основних засобів, за якою вони відображаються в бухгалтерському обліку і звітності, істотно не відрізнялася від поточної (відновлювальної) вартості.

Сума дооцінки об'єкта основних засобів у результаті переоцінки зараховується в додатковий капітал організації. Сума дооцінки об'єкта основних засобів, що дорівнює сумі уцінки його, проведеної в попередні звітні періоди і віднесена на рахунок прибутків і збитків як операційних витрат, відноситься на рахунок прибутків і збитків звітного періоду в якості доходу.

Сума уцінки об'єкта основних засобів у результаті переоцінки відноситься на рахунок прибутків і збитків як витрати. Сума уцінки об'єкта основних засобів стосується зменшення додаткового капіталу організації, утвореного за рахунок сум дооцінки цього об'єкта, проведеної в попередні звітні періоди. Перевищення суми уцінки об'єкта над сумою дооцінки його, зарахованої в додатковий капітал організації в результаті переоцінки, проведеної в попередні звітні періоди, відноситься на рахунок прибутків і збитків як операційного витрати.

При вибутті об'єкта основних засобів сума його дооцінки переноситься з додаткового капіталу організації в нерозподілений прибуток організації.

16. Оцінка об'єкта основних засобів, вартість якого при придбанні виражена в іноземній валюті, провадиться в рублях шляхом перерахунку суми в іноземній валюті за курсом Центрального банку Російської Федерації, що діє на дату прийняття об'єкта до бухгалтерського обліку.

III. Амортизація основних засобів

17. Вартість об'єктів основних засобів погашається за допомогою нарахування амортизації, якщо інше не встановлено цим Положенням.

По об'єктах житлового фонду (житлові будинки, гуртожитки, квартири та ін.), Об'єктів зовнішнього благоустрою й інших аналогічних об'єктів (лісового господарства, дорожнього господарства, спеціалізованим спорудам судноплавної обстановки і т.п.), а також продуктивної худоби, буйволам, волам і оленям, багаторічним насадженням, нс досягли експлуатаційного віку, вартість не погашається, тобто амортизація не нараховується. За зазначених об'єктів основних засобів та об'єктів основних засобів некомерційних організацій проводиться нарахування зносу в кінці звітного року за встановленими нормами амортизаційних відрахувань. Рух сум зносу по вказаних об'єктах враховується на окремому позабалансовому рахунку.

Не підлягають амортизації об'єкти основних засобів, споживчі властивості яких з часом нс змінюються (земельні ділянки і об'єкти природокористування).

18. Нарахування амортизації об'єктів основних засобів здійснюється одним з наступних способів:

лінійний спосіб;

спосіб зменшуваного залишку;

спосіб списання вартості за сумою чисел років терміну корисного використання;

спосіб списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт).

Застосування одного зі способів нарахування амортизації по групі однорідних об'єктів основних засобів виробляється протягом усього строку корисного використання об'єктів, що входять в цю групу.

Об'єкти основних засобів вартістю не більше 2000 рублів за одиницю, а також придбані книги, брошури і т.п. видання дозволяється списувати на витрати на виробництво (витрати на продаж) у міру відпуску їх у виробництво або експлуатацію. З метою забезпечення збереження цих об'єктів у виробництві або при експлуатації в організації повинен бути організований належний контроль за їх рухом.

19. Річна сума амортизаційних відрахувань визначається:

при лінійному способі - з початкової вартості або поточної (відновлювальної) вартості (у разі проведення переоцінки) об'єкта основних засобів і норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта;

при способі зменшуваного залишку - з залишкової вартості об'єкта основних засобів на початок звітного року та норми амортизації, обчисленої виходячи з терміну корисного використання цього об'єкта і коефіцієнта прискорення, встановленого відповідно до законодавства Російської Федерації;

при способі списання вартості по сумі чисел років терміну корисного використання - з початкової вартості або поточної (відновлювальної) вартості (у разі проведення переоцінки) об'єкта основних засобів і співвідношення, в чисельнику якого число років, що залишаються до кінця строку корисного використання об'єкта, а в знаменнику - сума чисел років терміну корисного використання об'єкта.

Протягом звітного року амортизаційні відрахування по об'єктах основних засобів нараховуються щомісячно незалежно від застосовуваного способу нарахування в розмірі 1 /2 річної суми.

За основними засобами, які використовуються в організаціях з сезонним характером виробництва, річна сума амортизаційних відрахувань по основних засобів нараховується рівномірно протягом періоду роботи організації у звітному році.

При способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт) нарахування амортизаційних відрахувань проводиться виходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт) у звітному періоді і співвідношення первинної вартості об'єкта основних засобів і передбачуваного обсягу продукції (робіт) за весь строк корисного використання об'єкта основних засобів.

20. Строк корисного використання об'єкта основних засобів визначається організацією при прийнятті об'єкта до бухгалтерського обліку.

Визначення терміну корисного використання об'єкта основних засобів провадиться виходячи з:

очікуваного терміну використання цього об'єкта відповідно до очікуваної продуктивністю або потужністю;

очікуваного фізичного зносу, залежить від режиму експлуатації (кількості змін), природних умов і впливу агресивного середовища, системи проведення ремонту;

нормативно-правових та інших обмежень використання цього об'єкта (наприклад, термін оренди).

У випадках поліпшення (підвищення) спочатку прийнятих нормативних показників функціонування об'єкта основних засобів в результаті проведеної реконструкції або модернізації організацією переглядається строк корисного використання по цьому об'єкту.

 • 21. Нарахування амортизаційних відрахувань по об'єкту основних засобів починається з першого числа місяця, наступного за місяцем прийняття цього об'єкта до бухгалтерського обліку, і проводиться до повного погашення вартості цього об'єкта або списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку.
 • 22. Нарахування амортизаційних відрахувань по об'єкту основних засобів припиняється з першого числа місяця, наступного за місяцем повного погашення вартості цього об'єкта або списання цього об'єкта з бухгалтерського обліку.
 • 23. Протягом строку корисного використання об'єкта основних засобів нарахування амортизаційних відрахувань нс призупиняється, крім випадків перекладу його за рішенням керівника організації на консервацію на термін більше трьох місяців, а також в період відновлення об'єкта, тривалість якого перевищує 12 місяців.
 • 24. Нарахування амортизаційних відрахувань по об'єктах основних засобів проводиться незалежно від результатів діяльності організації в звітному періоді і відображається у бухгалтерському обліку звітного періоду, до якого воно відноситься.
 • 25. Суми нарахованої амортизації по об'єктах основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку шляхом накопичення відповідних сум на окремому рахунку.

IV. Відновлення основних засобів

 • 26. Відновлення об'єкта основних засобів може здійснюватися за допомогою ремонту, модернізації та реконструкції.
 • 27. Витрати на відновлення об'єкта основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку звітного періоду, до якого вони належать. При цьому витрати на модернізацію і реконструкцію об'єкта основних засобів після їх закінчення можуть збільшувати первісну вартість такого об'єкта, якщо в результаті модернізації і реконструкції поліпшуються (підвищуються) спочатку прийняті нормативні показники функціонування (строк корисного використання, потужність, якість застосування тощо) об'єкта основних засобів.
 • 28. У разі наявності у одного об'єкта декількох частин, що мають різний термін корисного використання, заміна кожній такій частині при відновленні враховується як вибуття та придбання самостійного інвентарного об'єкта.

V. Вибуття основних засобів

 • 29. Вартість об'єкта основних засобів, який вибуває або постійно не використовується для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг або для управлінських потреб організації, підлягає списанню з бухгалтерського обліку. Вибуття об'єкта основних засобів має місце у випадках продажу, безоплатної передачі, списання у разі морального і фізичного зносу, ліквідації при аваріях, стихійних лих та інших надзвичайних ситуаціях, передачі у вигляді внеску до статутного (складеного) капіталу інших організацій.
 • 30. Якщо списання об'єкта основних засобів виробляється в результаті його продажу, то виручка від продажу приймається до бухгалтерського обліку в сумі, погодженої сторонами в договорі.
 • 31. Доходи і витрати від списання з бухгалтерського обліку об'єктів основних засобів відображаються в бухгалтерському обліку в звітному періоді, до якого вони належать. Доходи і витрати від списання об'єктів основних засобів з бухгалтерського обліку підлягають зарахуванню на рахунок прибутків і збитків як операційних доходів і витрат.

VI. Розкриття інформації в бухгалтерській звітності

32. У бухгалтерській звітності підлягає розкриттю з урахуванням суттєвості як мінімум наступна інформація:

про первісну вартість і суму нарахованої амортизації по основних групах основних засобів на початок і кінець звітного року;

про рух основних засобів протягом звітного року по основних групах (надходження, вибуття і т.п.);

Про способи оцінки об'єктів основних засобів, отриманих за договорами, які передбачають виконання зобов'язань (оплату) негрошовими засобами;

про зміни вартості основних засобів, у якій вони прийняті до бухгалтерського обліку (добудова, дообладнання, реконструкція, часткова ліквідація і переоцінка об'єктів);

Про вжиті організацією терміни корисного використання об'єктів основних засобів (за основними групами);

про об'єкти основних засобів, вартість яких нс погашається; про об'єкти основних засобів, наданих і отриманих за договором оренди;

Про способи нарахування амортизаційних відрахувань по окремих групах об'єктів основних засобів;

про об'єкти нерухомості, прийнятих в експлуатацію і фактично використовуваних, що знаходяться в процесі державної реєстрації.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >