Потреба підприємства в оборотному капіталі

Зазвичай компанія не набуває всі активи відразу, роблячи це поступово па протягом певного часу. Сумарна вартість активів компанії називається сукупною потребою в капіталі. У більшості компаній сукупна потреба в капіталі не росте постійно, однак дотримується сезонність, зображена на графіку (рис. 13.2).

Сукупна потреба підприємства в капіталі

Рис. 13.2. Сукупна потреба підприємства в капіталі

Потреба підприємства в оборотному капіталі визначається сукупністю факторів:

  • o розмір підприємства. Потребная величина оборотного капіталу у вигляді матеріальних запасів прямо пропорційна обсягу виробництва;
  • o специфіка галузі економіки, застосовуваної технології і т.п. (потреба зростає зі збільшенням матеріаломісткості та тривалості виробничого циклу);
  • o умови придбання матеріальних запасів і оплати готової продукції;
  • o ризик втрат (уцінки, псування, недостачі) оборотних коштів;
  • o фактор сезонності (для деяких галузей). Невідповідність необхідного і наявного оборотного капіталу значно впливає на прибутковість фірми і рівень ризику партнерських відносин з нею. Рівень ризику тим нижче, чим вище рівень забезпеченості підприємства оборотними коштами (рис. 13.3).

Прибутковість підприємства при низькому рівні забезпеченості мобільними активами низька через ймовірності зриву виробничої програми, укладення невигідних контрактів і т.д. При високому (зайвому) рівні запасів прибутковість знижується.

Взаємозв'язок забезпеченості оборотними засобами, ризику і прибутковості компанії

Рис. 13.3. Взаємозв'язок забезпеченості оборотними засобами, ризику і прибутковості компанії

Управління використанням оборотного капіталу підприємства пов'язане з конкретними особливостями формування його операційного циклу. Операційний цикл підприємства являє собою період повного обороту всієї суми оборотних активів, у процесі якого відбувається зміна окремих їх видів (рис. 13.4).

Характеристика руху оборотних активів в процесі операційного циклу підприємства

Рис. 13.4. Характеристика руху оборотних активів в процесі операційного циклу підприємства

Найважливішою характеристикою операційного (виробничо-комерційного) циклу, що істотно впливає на обсяг, структуру та ефективність використання оборотного капіталу, є його тривалість. Вона включає в себе період часу від моменту витрачання підприємством грошових коштів на придбання вхідних запасів матеріальних оборотних активів до надходження грошей від дебіторів за реалізовану їм продукцію.

У процесі управління оборотним капіталом в рамках операційного циклу виділяють дві основні його складові:

  • 1) виробничий (чистий операційний) цикл підприємства;
  • 2) фінансовий цикл (цикл грошового обігу) підприємства.

Виробничий цикл підприємства характеризує період повного обороту матеріальних елементів оборотного капіталу, використовуваного для обслуговування виробничого процесу, починаючи з моменту надходження сировини, матеріалів і напівфабрикатів на підприємство і закінчуючи моментом відвантаження виготовленої з них готової продукції покупцям.

Фінансовий цикл підприємства являє собою період повного обороту грошової форми оборотного капіталу, інвестованої в оборотні активи, починаючи з моменту погашення кредиторської заборгованості за одержані сировину, матеріали і напівфабрикати і закапчівая інкасацією дебіторської заборгованості за поставлену готову продукцію.

Тривалість чистого операційного циклу та фінансового циклу може бути знайдена через показники, що характеризують період оборотності елементів оборотного капіталу. Такий підхід розглядався в гл. 2.

Між тривалістю виробничого і фінансового циклів підприємства існує тісний взаємозв'язок (рис. 13.5).

Значний обсяг оборотного капіталу, задіяного в операційному процесі, різноманіття видів і конкретних різновидів активів, сформованих за рахунок цього капіталу, що визначає його роль у прискоренні обороту сукупного капіталу і забезпеченні постійної платеже

Схема взаємодії виробничого і фінансового циклів звернення оборотного капіталу підприємства

Рис. 13.5. Схема взаємодії виробничого і фінансового циклів звернення оборотного капіталу підприємства

здібності, а також ряд інших умов визначають складність задач, пов'язаних з управлінням використанням цього виду капіталу підприємства. Комплекс цих завдань і механізми їх реалізації одержують відображення в розробляється на підприємстві політиці управління використанням оборотного капіталу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >