Характеристика стандарту MRPII

У практичній діяльності великих компаній все більшого поширення набувають інформаційні системи, що дозволяють ефективно вирішувати весь комплекс завдань з управління та планування ресурсів підприємства. Їх еволюції, видам, цілям і завданням, а також проблемам впровадження присвячена дана глава. Автори виходять

Положення, що регламентують постановку системи регулярного менеджменту

Рис. 15.1. Положення, що регламентують постановку системи регулярного менеджменту

з відзначених в гол. 1 тенденцій, пов'язаних з еволюцією фінансового менеджменту як інтегруючої функцією бізнесу.

MRPII (manufacturing resource planning) - це набір перевірених на практиці розумних принципів, моделей і процедур управління та контролю, що служать підвищенню показників економічної діяльності підприємства.

Ідея MRPII спирається на кілька простих принципів, наприклад поділ попиту на залежний і незалежний. Основними обов'язковими модулями системи MRPII є модулі, перераховані в табл. 15.1 [Landvater, 1989].

Таблиця 15.1

Основні модулі системи MRPII (характеристика стандарту MRPII)

Модуль MRPII

Характеристика

1. Планування продажів і операцій (sales & operations planning)

План продажів і операцій (або план продажів і виробництва) служить двом основним цілям в рамках функціонуючої системи Мірі. Перша мета - бути ключовим сполучною ланкою між процесом стратегічного і бізнес-планування і системою детального планування і виконання плану компанії. Друга мета полягає в тому, що прийнятий план продажів і операцій є регулятором всіх інших планів і графіків. По суті, це бюджет, який встановлюється топ-менеджментом для головного календарного плану виробництва, у свою чергу, формує всі наступні по ієрархії календарні плани

2. Управління попитом (demand management)

Управління попитом пов'язує такі функції підприємства: прогнозування попиту, робота із замовленнями покупців, дистрибуція, рух матеріалів і складальних одиниць між виробничими майданчиками компанії. Таким чином, управління попитом є невід'ємною частиною процесу укрупненого планування та розробки календарних планів

3. Головний календарний план виробництва (master production schedule)

Даний модуль описує план, як правило, виходячи з номенклатурних позицій незалежного попиту (що виробляти, коли виробляти, скільки виробляти). Головний календарний план виробництва розробляється на основі плану виробництва (плану продажів і операцій, що представляє собою об'ємний план), а також докладних планів продажів для кожної номенклатурної позиції, що включається в головний календарний план виробництва

4. Планування потреби в матеріалах (material requirements planning)

Планування являє собою розрахунковий механізм, необхідний для калькулювання потреби в матеріалах, компонентах, деталях і т.д., інакше кажучи, у всіх номенклатурних позиціях, що не представляють собою вироби незалежного попиту, потреба підприємства в яких може бути обчислена на основі даних про попит ( у вигляді прогнозів або замовлень) на вироби залежність попиту, тобто на ті, які компанія реалізує контрагентам

5. Підсистема специфікацій (bill of material subsystem)

Даний модуль в рамках системи MRP є підтримуючим, містить нормативно-довідкову інформацію, необхідну для коректної роботи планової системи (поряд з такими блоками, як підсистема операцій із запасами, підсистема запланованих надходжень за відкритими замовленнях, підсистема роботи з підтвердженими замовленнями (firm planned orders)

6. Підсистема операцій із запасами (inventory transaction subsystem)

Ця підсистема необхідна для підтримки в актуальному стані даних про запаси номенклатурних позицій і ґрунтується на сукупності типів операцій із запасами, попередньо описаних і тягнуть за собою певні наслідки, причому всі твані операцій із запасами можуть бути об'єднані в три категорії: приходование, відпустка і внутрішнє переміщення запасів

7. Підсистема запланованих надходжень за відкритими замовленнях (scheduled receipts subsystem)

Ця підсистема необхідна для роботи із замовленнями на виробництво та закупівлю. В принципі, можлива ситуація, коли ця підсистема може бути розширена і навіть заміщена підсистемами диспетчирования виробництва (shop dispatching system) і закупівель (purchasing system) відповідно

8. Оперативне управління виробництвом (simp floor control or production activity control)

Даний модуль призначає спосіб обговорення пріоритетів між працівниками планування та цеховим персоналом. Він дозволяє бачити календарний план роботи цеху за виробничими замовленнями з позицій як цехи, так і робочого центру і виробничих операцій, а також відслідковувати його фактичне виконання

9. Планування потреби в потужностях (capacity requirements planning)

Даний модуль дозволяє представити картину завантаження робочих центрів згідно тієї виробничій програмі, яка прийнята на рівні головного календарного плану виробництва і пройшла через розрахунок потреби в виготовлених компонентах, вироблений MRP. Таким чином, на цехової рівень перелається для виконання реалістичний план, за виконання якого люди нестимуть відповідальність

10. Управління вхідним (вихідним) матеріальним потоком (input / output control)

Модуль управління вхідним (вихідним) матеріальним потоком дозволяє оцінити, виконаний план по завантаженню виробничих потужностей чи ні, так як він контролює вхідний і вихідний потоки завдань, спрямовані до робочих центрам, а також довжину черги до робочих центрам, вимірювану в годинах роботи робочого центру. Контроль проводиться на базі порівняння даних планових величин з фактичними при подальшому аналізі причин відхилень

11. Управління

постачанням

(purchasing)

Модуль призначений для контролю виконання плану закупівель, сформованого MRP і затвердженого особою, яка приймає рішення, а також планування і виконання закупівель, не пов'язаного з власне модулем MRP. Таким чином, можна сказати, що MRP планує терміни і параметри заявок на закупівлю, а даний модуль допомагає контролювати реалізацію цих заявок вигляді їх перетворення в замовлення на закупівлю

12. Планування ресурсів розподілу (distribution resource planning)

Модуль призначений для забезпечення планування в тому випадку, коли підприємство має територіально розподілену структуру з кількома віддаленими один від одного майданчиками. У цьому випадку необхідно описувати мережу розподілу (дистрибуції) із зазначенням всіх істотних параметрів цієї мережі (час доставки, календар роботи різних вузлів цієї мережі, режим і вартість транспортування і т.д.)

13. Інструментальне забезпечення (tooling)

Підсистема інструментального забезпечення може бути схожа на систему MRP - CRP укупі з забезпечують їх підсистемами (операцій із запасами, запланованих надходжень, специфікацій продуктів і т.д.). Технічно можлива реалізація одного з двох підходів: або повністю інтегрувати підсистему інструментального забезпечення з MRP - CRP на рівні файлів бази даних, або позиціонувати її окремо від MRP - CRP із забезпеченням відповідного інтерфейсу між цими модулями

14. Інтерфейс з фінансовим плануванням (financial plan ning interfaces)

MRPII надає інформацію, необхідну для здійснення фінансового планування, однак власне функції фінансового аналізу і планування в MRPII не включені. Саме тому кажуть про інтерфейс з фінансовим плануванням

15. Моделювання (simula tion)

Система MRPII являє собою детальну і точну модель виробничого бізнесу. Отже, з'являється можливість встановити, як зміни параметрів подій вплинуть на результат роботи підприємства. MRPII допомагає відповідати на питання типу "що буде, якщо ...?"

16. Оцінка діяльності (performance measurement)

Система MRPII повинна мати критерії оцінки ефективності підприємства, тобто потрібна система показників, за якими керівництво підприємства буде судити про успішність діяльності компанії в цілому і окремих її підрозділів

Завданням інформаційних систем класу MRPII є оптимальне формування потоку матеріалів (сировини), напівфабрикатів (у тому числі що знаходяться у виробництві) і готових виробів. Система класу MRPII націлена на інтеграцію всіх основних процесів, що реалізуються підприємством, таких як постачання, запаси, виробництво, продаж і дистрибуція, планування, контроль виконання плану, витрати, фінанси, основні засоби і т.д.

В основу MRPII покладена ієрархія планів. Плани нижніх рівнів залежать від планів більш високих рівнів, тобто план вищого рівня надає вхідні дані, намічені показники і (або) якісь обмежувальні рамки для планів нижчого рівня. Крім того, ці плани пов'язані між собою таким чином, що результати планів нижнього рівня зворотно впливають на плани вищого рівня (рис. 15.2).

Якщо результати плану нереалістичні, то цей план або плани вищого рівня повинні бути переглянуті. Таким чином, можна проводити координацію попиту і пропозиції ресурсів на певному рівні планування і ресурсів на вищих рівнях планування.

Ієрархія і взаємозв'язок планів в стандарті MRPII

Рис. 15.2. Ієрархія і взаємозв'язок планів в стандарті MRPII

Методологія MRPII націлена на вирішення таких основних завдань:

  • o формування основного виробничого плану-графіка (об'ємно-календарного плану, inaster production schedule, MPS), розписує, що і в якій кількості буде виробляти підприємство в кожен період відрізка планування;
  • o складання оперативних планів, що розкривають реалізацію затвердженої виробничої програми: плану-графіка виробничих робіт, плану-графіка закупівель сировини і матеріалів, плану-графіка використання грошових коштів. За цим планам згодом будується вся виробнича діяльність підприємства. Однак MRPII збільшує цінність цих планів тим, що в рамках даної методології вирішується важливе завдання оптимізації споживання ресурсів. А саме, при складанні планів переслідується мета оптимального розподілу споживаних ресурсів (грошових коштів, матеріалів, виробничих потужностей) але всьому відрізку планування.

За класифікацією, запропонованої Gartner Group, все різноманіття виробництв можна звести до трьох основних типів:

  • 1) проектне - унікальне разове виробництво (наприклад, ракетобудування, суднобудування), технологія якого заздалегідь не задана;
  • 2) дискретне - відрізняється наявністю рахункових одиниць продукції, що випускається, яка в свою чергу збирається з окремих компонент (основою для виготовлення (складання) кінцевого продукту є ієрархічний опис складу виробу);
  • 3) процесне - складається з ряду технологічних процесів (наприклад, змішування, розчинення, нагрів), кожен з яких не може бути перерваний в довільний момент часу. Крім кінцевого продукту в процесному виробництві зазвичай випускається безліч побічних і супутніх продуктів.

Спочатку методологія MRPII розроблялася для складальних (дискретних) виробництв. Класичним прикладом дискретного виробництва є машинобудування. Дискретне виробництво можна визначити так: це виробництво по збірці кінцевого виробу, засноване на ієрархічному описі складу виробу. Однак понад 40% промислових компаній світу являють собою підприємства з іншим типом виробництва - процесним.

Для кожного з типів виробництв характерні своя специфіка планування і управління. Якщо в плануванні дискретних виробництв виходять з об'ємних показників виробничих планів і жорстко заданого складу кінцевого виробу, то в проектних виробництвах спираються на список робіт по проект) 'та їх взаємозв'язку (тобто складають так звані мережеві графіки). У процесних виробництвах на перше місце виходять показники завантаження виробничих потужностей і варіантність технологічного процесу.

У результаті еволюції MRPII-систем з'явилися системи нового класу - enterprise resource planning (планування корпоративних ресурсів).

Головна мета концепції ERP - поширити принципи MRPII на управління сучасними корпораціями. Концепція ERP являє собою надбудову над методологією MRPII.

Концепція ERP досі не стандартизована. Коли виникає питання про віднесення конкретної інформаційної системи управління до класу розвинених MRPII-систем або до класу ERP, фахівці розходяться в думках, оскільки виділяють різні критерії належності системи класу ERP. Однак, підсумовуючи різні точки зору, можна вказати основні риси, якими повинні володіти ERP-системи.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >