Забезпечення багатоланкового виробничого планування

Великі виробничі об'єднання, розподілені територіально, можуть складатися з відокремлених структурних підрозділів або філій (ланок). Кожна філія, як правило, має окремий закінчений виробничий процес. Однак найчастіше підрозділи пов'язані між собою ланцюжком поставок деяких одиниць продукції. Це ускладнює процес планування діяльності як окремих підрозділів, так і всього виробничого об'єднання. Щоб запобігти простої і перевантаження окремих виробництв через не поставлених вчасно деталей, план-графіки закупівель (виробництва) різних виробничих підрозділів компанії повинні бути узгоджені між собою.

Логіка роботи закладених в ERP-системи засобів агрегування планів проста. Спочатку формуються власні плани закупівель (поставок) і виробництва для кожного підприємства - ланки єдиної організаційної структури. При цьому в план-графіках закупівель і виробництва по кожній номенклатурній одиниці, що входить під внутрипроизводственную мережу поставок, вказуються джерело (споживач) і пріоритетність поставки цієї одиниці. Потім створюється багатоланковий (агрегований) план. Для цього ERP-система узагальнює потреби підприємств-ланок у номенклатурних одиницях, що входять в мережу внутрішніх поставок, і генерує виробничі плани для кожної ланки з урахуванням поставок між ланками. Перш ніж представити ці плани для затвердження, система проводить сценарну оцінку їх здійсненності.

Розширення сфери інтегрованого планування ресурсів

ERP-системи дозволяють залучити до сфери інтегрованого планування ресурсів всі підрозділи підприємства, так чи інакше використовують ці ресурси. Це дозволяє досягти оптимізації бізнес-операцій підприємства, а також координації дій всіх служб і підрозділів для забезпечення їх ефективної роботи.

У зв'язку з цим в ERP-системах з'являються наступні додаткові підсистеми.

Планування і управління реалізацією виробничих проектів. У цій підсистемі ведеться аналіз проекту (розробка його структури, виділення підпроектів, розбиття підпроектів на окремі роботи), формування мережевих графіків робіт, планування матеріальних і трудових ресурсів, обладнання, фінансових витрат для виконання цих робіт, управління ходом їх виконання.

Планування роботи сервісно-технічних служб. Підсистема дозволяє планувати ресурси та оптимізувати виконання робіт з технічного обслуговування виробничих об'єктів. Вона робить сильний вплив на роботу модуля планування виробництва. Якщо проводиться аварійний або плановий ремонт деякої одиниці виробничих потужностей, то підсистема повинна оповістити модуль планування виробництва про блокування даної одиниці виробничих потужностей на певний період і вказати на цей період альтернативний виробничий маршрут.

Планування і управління розподіленими ресурсами (distribution resources planning). Така підсистема надає можливість працювати зі складною багатоланкової структурою збутових підрозділів і складів. Зокрема, в її компетенцію входить і планування роботи транспортних служб. За допомогою підсистеми можна:

 • o мінімізувати транспортні витрати на доставку сировини і комплектуючих;
 • o організувати збалансований розподіл матеріалів і продукції по складах компанії;
 • o вибрати оптимальні транспортні маршрути при проведенні міжскладських переміщень (коли є кілька складів) або переміщень між збутовими підрозділами (коли є мережа дилерських організацій).

Планування і управління післяпродажним і спеціальним обслуговуванням. Як випливає з назви, підсистема призначена для керування всіма видами сервісних послуг.

Незважаючи на досить широку функціональність, ERP-системи не є повністю інтегрованими системами управління: на багатьох підприємствах існують підрозділи, діяльність яких хоча і пов'язана з виробничим процесом, однак не вкладається в існуючу ідеологію MRPII- і ERP-систем. Для автоматизації роботи таких підрозділів використовуються свої системи. Йдеться, наприклад, про системи автоматизованого проектування (САПР), системах конструкторської та технологічної підготовки виробництва (PDM-сістсми - product data management). Тому реально ERP-системи (так само, як і MRPII-системи) практично завжди використовуються спільно з подібними підсистемами.

Планування та облік корпоративних фінансів

Реалізація в ERP-системах підтримки планування ресурсів розгалуженої корпорації спричиняє необхідність посилення фінансового блоку, реалізації управління складними фінансовими потоками і можливості корпоративної консолідації. Тому в ERP-системи входять потужні системи управління корпоративними фінансами, що характеризуються такими особливостями:

 • o підтримка багатоланкової структури управління, тобто можливість аналізувати фінансові дані як на рівні окремих підрозділів-ланок, так і на рівні всієї компанії;
 • o гнучкість, тобто підтримка декількох часових поясів, мов, національних валют і систем бухгалтерського обліку та звітності;
 • o повнофункціональний апарат ведення бухгалтерського та управлінського обліку;
 • o ведення фінансового планування;
 • o ведення розрахунків з дебіторами і кредиторами;
 • o наявність апарату для відстеження погашення кредитів, що включає в себе ведення історії відносин з кредиторами, аналізу стану їхніх справ, пошук відомостей про них;
 • o повна інтеграція з даними інших підсистем ERP-систем.

Включення в системи потужних засобів підтримки прийняття рішень

Управлінські рішення приймаються людьми. Сама по собі ERP-система не є інструментом для прийняття управлінських рішень, вона лише поставляє необхідну для цього інформацію. Реальну ж підтримку прийняття управлінських рішень роблять спеціальні аналітичні засоби, що вводяться в ERP-системи (зазвичай ці кошти називають OLAP). Наведемо деякі можливості систем підтримки прийняття рішень:

 • o відстеження ефективності роботи різних ділянок і служб для виявлення та усунення слабких ланок, а також для вдосконалення структури бізнес-процесів і організаційних одиниць;
 • o аналіз діяльності окремих підрозділів;
 • o агрегація даних з різних підрозділів;
 • o аналіз показників різних напрямків фінансово-господарської діяльності підприємства для виділення перспективних і збиткових напрямків бізнесу;
 • o виявлення тенденцій, що розвиваються як всередині підприємства, так і на ринку.

Очевидно, що системи ERP-класу мають інструментарієм, необхідним для розвиваються російських компаній в умовах що швидко зовнішнього середовища, однак впровадження інтегрованих інформаційних систем є тривалим і важким процесом і не завжди закінчується успішно.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >