Пізнавально-цільова технологія

Для підтримки прийняття рішень використовується традиційне пізнавальне (когнітивне) моделювання. Його основна ідея полягає в побудові моделі (пізнавально-цільовий карти). Пізнавально-цільова карта являє собою причинно-наслідковий мережу. Для вирішення завдань пізнавального моделювання здійснюється пошук взаємовпливу факторів. У результаті проведення всіх необхідних математичних процедур визначаються вектор станів при заданому векторі управління (пряма задача) і безліч початкових векторів керуючих факторів при заданому нечіткому векторі (зворотна задача).

Застосування пізнавально-цільовий технології дозволяє керівнику підприємства отримати наочну інформацію про реальний стан справ на підприємстві і, як наслідок, оцінити ступінь досяжності поставлених цілей, сформувати "вектор цілей" (сукупність цільових факторів), згенерувати безліч сценаріїв (на основі проблем, виділених в SWOT -аналіз) для вирішення проблем.

Технологія багатокритеріального оцінювання ситуації

При прийнятті управлінських рішень та прогнозуванні можливих результатів керівник зазвичай має справу зі складною системою взаємопов'язаних факторів (фінанси, ресурси, цілі і т.д.), яку потрібно проаналізувати. Технологія багатокритеріального оцінювання ситуації (прийняття рішення) може бути сформульована таким чином. Є безліч сценаріїв (отриманих після пізнавального моделювання), реалізація кожного сценарію призводить до настання цілком визначених наслідків. Аналіз і оцінювання наслідків але набору факторів (визначених у РЕST-аналізі) характеризують кожен сценарій, тому необхідно вивчити переваги аналітиків підприємства, побудувати модель вибору раціонального сценарію, тобто вибору такого сценарію, реалізація якого призведе до найбільш бажаним наслідків.

Ієрархічне відтворення проблеми, що стоїть перед керівником, передбачає відбір, аналіз та систематизацію факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, за якими можна судити про зміни ситуації, що склалася. При цьому для вирішуваної проблеми слід визначити набір базисних факторів.

Фактори (критерії, які характеризувати запропоновані сценарії для вирішення проблемних ситуацій) визначаються на основі структуризації знань про зовнішнє середовище (політичної, соціально-економічної та ін.) Із застосуванням РЕST-аналізу. Слід враховувати, що для кожного конкретного випадку існує індивідуальний набір ключових факторів, які найбільш повно впливають на вихідну проблему, а також характеризують сформовану ситуацію.

У процесі аналізу проблеми сформувалася модель зовнішнього середовища на етапі пізнавального моделювання перетворюється в ієрархічну структуру, що представляє собою дерево, в якому вершиною є раціональний сценарій, вибраний для вирішення вихідної проблеми (глобальна мета), на наступному рівні присутні фактори і опис склалися між ними взаємовпливів, нижче можуть розміщуватися подфактори, а на нижньому рівні - сценарії, запропоновані для вирішення вихідної проблеми (рис. 18.4).

Ієрархічне представлення проблеми, що стоїть перед особою, яка приймає рішення, в процесі діагностики

Рис. 18.4. Ієрархічне представлення проблеми, що стоїть перед особою, яка приймає рішення, в процесі діагностики

Діагностичні дослідження базуються на наступних основних положеннях:

  • 1. Зміст діагностики складають аналіз результатів діяльності підприємства та аналіз основних бізнес-процесів підприємства.
  • 2. Фінансові показники повинні аналізуватися в комплексі з іншими "нефінансовими" показниками. Аналізувати слід не тільки бізнес-процеси, що забезпечують "фінансову функцію" підприємства, але і всі основні бізнес-процеси, пов'язані з діяльністю підприємства.
  • 3. Для цілей діагностики необхідно використовувати тільки ті показники, які є інформаційною основою для прийняття управлінських рішень.
  • 4. Фінансові показники досліджуваного підприємства слід зіставляти з іншими даними, що мають відношення до об'єкта діагностики.
  • 5. Фінансова діагностика повинна проводитися відповідно до конкретних часових регламентом, наприклад, один раз на рік проводиться великомасштабна діагностика, а один раз на місяць здійснюється моніторинг вибіркових фінансових показників.
  • 6. Діагностика повинна закінчуватися лаконічним представленням основних висновків, наприклад у форматі SWOT-аналізу.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >