ВСТУП

З моменту переходу Російської Федерації на ринкові відносини пройшло вже більше двох десятиліть. За цей період відбулися суттєві зміни як позитивного, так і негативного характеру в усіх сферах життя нашого суспільства. В економічному житті за цей період мало місце три етапи: перший етап - затяжна економічна криза (1990-1999 рр.), Що в основному було пов'язано з непродуманої економічної політикою держави щодо переходу на ринкові відносини; другий (після 2000 р) - вихід з кризи і підйом національної економіки, що характеризується адаптацією керівників різного рівня, в тому числі і вищої ланки, до ринкових умов господарювання, а також істотним підвищенням світових цін на енергоносії, особливо на нафту; третій етап (кінець 2008 р) - уповільнення розвитку національної економіки і спад виробництва, що пов'язано з економічною кризою в США, який потім торкнувся всі країни світу, перетворившись у світову економічну кризу. З його появою керівниками нашої країни було заявлено, що ця криза істотно не торкнеться РФ. На жаль, ці прогнози не збулися, і світова економічна криза негативно і досить суттєво вплинув на економку держави.

Ця криза ще раз показав залежність нашої країни від сировинної спрямованості в її розвитку і, зокрема, від світових цін на енергоносії.

Четвертий етап - з 2010 р але нині - характеризується зростанням національної економіки. Уже в 2010 р рівень ВВП країни перевищив докризові значення 2008 р наступні роки економіка зростала, але темпи приросту значно знизилися. Аналогічне уповільнення темпів зростання економіки характерно для більшості країн, що розвиваються, в тому числі Китаю та Індії. Певною мірою це свідчить про вичерпання наявних джерел зростання економіки і необхідності пошуку нових, більшою мірою відповідають сучасним реаліям.

Виходячи з ситуації, що склалася основним завданням для нашої країни на найближчу і більш віддалену перспективу є переведення економіки на інноваційний шлях розвитку з метою забезпечення стійких темпів її розвитку та створення високорозвиненої цивілізованої держави з гідним способом життя для кожного громадянина Росії.

Для досягнення цієї мети потрібно створювати відповідні умови, які полягають не тільки в підготовці висококваліфікованих фахівців у галузі знань, а й в прищепленні їм почуття патріотизму.

Тільки в цьому випадку ми зможемо створити високорозвинену цивілізовану державу з гідним способом життя для кожного громадянина.

Підготовка економістів нової формації, які глибоко усвідомлювали теорію ринкової економіки і вміють ефективно використовувати отримані знання на практиці як на макро-, так і на мікрорівні, з метою розвитку національної економіки, має найважливіше значення як на даному етапі, так і на віддалену перспективу.

У засобах масової інформації досить часто згадується про те, що за останні 10-15 років російськими вузами підготовлено надмірно багато економістів і юристів, тому багато хто з них не можуть працевлаштуватися за фахом, що підноситься як негативна сторона діяльності нашої вищої школи. З такими висловлюваннями навряд чи можна погодитися. Навпаки, це велика заслуга вищої школи, тому що чим більше фахівців і керівників будуть володіти економічними і юридичними знаннями, тим краще для створення демократичного суспільства та розвитку національної економіки. Економічні знання необхідні всім, в тому числі і домогосподаркам.

При написанні підручника автори прагнули багато питань, що стосуються економіки організації, викласти доступною мовою і з використанням різних схем, які розкривають більш детально ті чи інші економічні явища. Все це зроблено для того, щоб читач міг більш глибоко зрозуміти суть написаного.

У сучасних умовах неможливо бути хорошим економістом без широкого кругозору, тобто глибокого уявлення національної і світової економіки, так як тільки в цьому випадку можна ефективно управляти бізнесом, особливо великим і середнім. Необхідність обліку фактора глобалізації весь час зростає.

Тому в даному підручнику представлені суть і стан національної економіки, показано її місце в світовому масштабі.

Відомо, що економіка поділяється на дві основні області: макроекономіку та мікроекономіку.

Макроекономіка вивчає економічний стан, «здоров'я» країни в цілому. У макроекономіці все величини розглядаються в агрегованому, сукупному вигляді: національний дохід, валовий національний продукт, сукупний попит, сукупна пропозиція, зайнятість і норма безробіття, рівень інфляції і т.д.

Мікроекономіка пов'язана з діяльністю окремих економічних суб'єктів. Вона вивчає діяльність підприємств, фірм і галузей народного господарства.

Розподіл економіки на макро- і мікроекономіку умовне, так як досить часто ці два поняття важко розмежувати. Крім того, між ними існує досить тісний зв'язок. По-перше, макроекономіка є теоретичним фундаментом для пізнання мікроекономіки; по-друге, стан економіки залежить в першу чергу від ефективності роботи окремих підприємств, фірм, тобто комерційних організацій.

Саме на підприємствах створюються продукція і послуги, необхідні для виробничих цілей і потреб населення. Тому від того, як вони використовують свої ресурси, яку випускають продукцію за рівнем якості і конкурентоспроможності, як впроваджують результати НТП, залежать економічну могутність країни і рівень життя її громадян.

Головним завданням даного курсу є ознайомлення студентів з основами ринкової економіки організації, з методами раціонального використання ресурсів та управління підприємством з метою отримання максимального прибутку і зростання його вартості.

Предметом вивчення курсу «Економіка організації (підприємства)» є сутність самого підприємства як комерційної організації, його ресурси (основні виробничі фонди, оборотні кошти, робоча сила, інвестиції) та шляхи поліпшення їх використання.

Ефективність роботи підприємства залежить від того, наскільки глибоко і правильно використовуються прогресивні суспільні форми організації виробництва, такі як концентрація, спеціалізація, кооперування і комбінування виробництва. Всі ці питання знайшли відображення в окремих розділах підручника. При цьому всі прогресивні громадські форми організації виробництва викладаються у взаємозв'язку і в тісній зв'язці. З огляду на важливість сировинних і паливно-енергетичних ресурсів для будь-якого підприємства, розкриваються їх роль в економіці, забезпеченість ними та шляхи їх більш раціонального використання.

Даний курс вивчає і такі проблеми, як прискорення НТП і поліпшення якості продукції, зниження витрат виробництва і реалізації продукції та отримання максимального прибутку на підприємстві. Викладаються та інші найважливіші питання, пов'язані з економічною діяльністю комерційної організації.

Підручник «Економіка організації (підприємства)» написаний на основі багаторічного викладання цієї дисципліни, а також особистих досліджень авторів і узагальнення численних літературних джерел.

Він розроблений з урахуванням вимог Федерального державного освітнього стандарту вищої освіти для бакалаврів, дає можливість розширення і поглиблення знань, умінь і навичок, які визначаються змістом базових дисциплін, дозволяє студенту отримати поглиблені знання та навички для успішної професійної діяльності та (або) для продовження професійної освіти в магістратурі.

В результаті вивчення дисципліни «Економіка організації (підприємства)» бакалавр повинен володіти такими компетенціями:

знати

 • • основні цілі, завдання та інструменти реалізації економічної політики організації;
 • • вітчизняний і зарубіжний досвід в області раціональної організації і управління економічною діяльністю організації;
 • • механізм і важелі державного впливу на підприємницьку діяльність;
 • • систему чинників, що впливають на економіку господарюючих суб'єктів, і методи оцінки їх впливу;
 • • основні етапи розвитку економіки на макро- і мікрорівні;
 • • сучасні методи планування і оцінки діяльності організації;

вміти

 • • застосовувати понятійно-категоріальний апарат, основні закони економічного розвитку з метою вирішення поставлених завдань;
 • • ставити цілі і формулювати завдання, пов'язані з реалізацією економічної політики організації;
 • • аналізувати економічну інформацію, виявляти тенденції зміни соціально-економічних показників і використовувати отримані дані для прийняття ефективних управлінських рішень;
 • • здійснювати вибір інструментальних засобів для оцінки ефективності окремих напрямків діяльності організації з урахуванням їх специфіки та особливостей;
 • • розробляти перспективні, поточні та оперативні плани економічного розвитку організації;
 • • здійснювати ефективне управління реалізацією конкретних інвестиційних проектів;

володіти

 • • понятійним апаратом в області економіки організації;
 • • навичками збору, обробки та аналізу даних, необхідних для розрахунку соціально-економічних показників, що характеризують діяльність організації;
 • • методами планування основних напрямків діяльності організації, обґрунтування управлінських рішень та оцінки діяльності організації;
 • • навичками виявлення резервів підвищення ефективності функціонування організації.

Вивчення дисципліни «Економіка організації (підприємства)» базується на знанні таких курсів, як «Макроекономіка», «Мікроекономіка», «Статистика», «Світова економіка і міжнародні економічні відносини» та інших.

Знання, отримані при вивченні курсу «Економіка організації (підприємства)», є базою для освоєння наступних дисциплін: «Економіка праці», «Економічна оцінка інвестицій», «Аналітична діяльність на підприємстві», «Планування на підприємстві», «Управління витратами».

Підручник «Економіка організації (підприємства)» призначений для підготовки бакалаврів усіх напрямків, які передбачають формування в учнів умінь і навичок в галузі економіки підприємства.

Курс «Економіка організації (підприємства)» неодноразово перевидавався. Відмінність даного видання від попередніх полягає в тому, що в нього внесені необхідні корективи в зв'язку зі зміною нормативної бази, що регулює розвиток економіки країни.

Значно розширено інформаційне наповнення підручника виходячи з сучасних реалій і останніх тенденцій розвитку економіки в цілому і окремих видів економічної діяльності.

Враховано останні вимоги щодо вдосконалення практики викладання дисципліни на основі активних та інтерактивних форм навчання та технологій.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >