ТЕНДЕНЦІЇ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МАЛОГО БІЗНЕСУ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ

У всіх країнах з розвиненою ринковою економікою малий бізнес довів свою значимість і ефективність як в економічному, так і соціальному плані. Мале підприємництво в нашій країні, як самостійне суспільно-політичне та соціально-економічне явище, існує трохи більше 20 років і в даний час переходить від стартового етапу до етапу більш глибокого і якісного розвитку.

Розвиток малого бізнесу в Росії характеризують дані, представлені в табл. 6.1.

Ефективність функціонування малого бізнесу залежить від багатьох причин, в тому числі від галузевої приналежності.

Таблиця 6.1

Основні показники діяльності малих підприємств (без мікропідприємств) за окремими видами економічної діяльності за 2012 р

галузі

економіки

Кількість підприємств на 1 січня 2013 р

Середня

чисельність

працівників,

чол.

Оборот малих підприємств, млн руб.

Інвестиції в основний капітал, млн руб.

Всього але Росії

238 097

6 839 962

15 116 297

364 478

промисловість

35 416

1 189 671

1 614 148

65 109

Сільське господарство

11 856

423 157

272 082

67 512

Торгівля і громадське харчування

68 615

1 584 666

8 838 409

35 549

Операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг

49 134

1 453 577

1 367 109

77 792

Будівництво

31 169

974 752

1 768 408

80 217

Т ранспорта і зв'язок

14 060

410 195

527 401

15 252

Малі підприємства // Інституційні перетворення в економіці. URL : http: // www.gks.m / wps / wcm / connect / rosstat_main / rosstat / m / statistics / enteiprise / refonn / #.

Як показують дані табл. 6.1, близько 70% всіх малих підприємств зосереджено в базових галузях (видах діяльності) економіки (промисловість, сільське господарство, торгівля, будівництво, транспорт і зв'язок).

Із загальної кількості малих підприємств за станом на початок 2013 найбільшу частку склали підприємства торгівлі та громадського харчування (28,8%), організації такого виду діяльності, як операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг (20,6%), промисловості (14,9%). У цих же видах економічної діяльності зосереджена і найбільша чисельність працівників. За обсягом обороту малих підприємств лідирують торгівля і громадське харчування, будівництво та промисловість. Інвестиції в основний капітал найбільш значні в будівництві, операціях з нерухомим майном, оренди та надання послуг, а також в сільському господарстві.

Для підвищення ефективності суспільного виробництва необхідно прагнути до того, щоб частка малих підприємств переважала в реальному секторі, але для цього слід створювати відповідні умови. Малий бізнес в першу чергу прагне в сфери економіки, що забезпечують йому найбільший прибуток і рентабельність. У міру заповнення цих сфер малий бізнес спрямовується в інші, більш привабливі сфери. Це закономірний процес.

Картина розподілу малих підприємств по окремим федеральним округам досить строката.

Найбільша їх частина (66%) зосереджена в трьох федеральних округах: Центральному (32%), Північно-Західному (14%), Приволзькому (20%). Нерівномірність характерна і для розподілу малих підприємств всередині федеральних округів. Так, із загального числа малих підприємств Центрального федерального округу 40% зосереджено в Москві, а із загальної кількості малих підприємств Північно-Західного федерального округу 56% припадає на Санкт-Петербург.

Відповідно до досліджень така нерівномірність в розподілі малих підприємств по окремих округах країни пояснюється багатьма причинами, основними з яких є:

 • • рівень індустріального розвитку регіону;
 • • ставлення регіональних органів влади до розвитку малого підприємництва;
 • • умови, що склалися для розвитку малого підприємництва;
 • • чисельність населення в тому чи іншому економічному районі країни;
 • • рівень розвитку інфраструктури для нормального функціонування малого бізнесу; та ін.

Розвиток малого підприємництва в нашій країні проходило в досить складних економічних, соціальних і політичних умовах. Цей період характеризувався інфляційним процесом, економічною кризою і жорсткою кредитно-фінансовою політикою, що проводиться державою. Природно, така обстановка не сприяла розвитку всіх суб'єктів господарювання, в тому числі малого підприємництва.

На діяльність малого бізнесу впливає (позитивне і негативне) ряд факторів. Їх можна розділити на дві групи - зовнішні та внутрішні.

До зовнішніх факторів відносяться законодавча база, податкова система, система кредитування, система підтримки і розвитку малого бізнесу, інформаційна система і інші елементи ринкової інфраструктури, що безпосередньо впливають на діяльність суб'єктів малого бізнесу.

До внутрішнім ставляться організаційно-правова форма підприємства, менеджмент підприємства з його організаційною структурою, економічний потенціал, мотивація праці працівників і ін.

Одним з основних внутрішніх факторів, що впливають на ефективність діяльності малих підприємств, є менеджмент, що включає в себе організаційну побудову малого підприємства і управління всіма його підрозділами.

Багато малі підприємства розоряються і припиняють своє існування тільки через поганий менеджмент.

Таким чином, можна зробити висновок: якби в нашій країні за період 1990-2013 рр. були створені нормальні умови для розвитку малого бізнесу і була забезпечена відповідна підтримка з боку держави, рівень його розвитку виявився б набагато вище. А поки, на жаль, ми далеко відстаємо від розвинених країн світу.

Малий бізнес в Росії ще не грає настільки значиму роль, як в країнах з розвиненою ринковою економікою. Частка малих підприємств у ВВП нижче рівня розвинених країн в 5-6 разів, частка зайнятих на малих підприємствах - в 5-7 разів, число малих підприємств на 1000 жителів менше в 6-12 разів.

Це говорить про великий невикористаний потенціал розвитку малого бізнесу і підвищення його ролі в економіці нашої країни.

За двадцятирічний період малий бізнес в Росії розвивався, в основному, стихійно, без належної підтримки і управління з боку держави і регіональних влад. Тому в його розвитку мають місце як явно позитивні, так і негативні явища.

До позитивним можна віднести:

 • • зростання ролі і значення малого бізнесу з кожним роком;
 • • розширення меж проникнення малого бізнесу в усі сфери суспільного виробництва;
 • • тенденція розвитку малого бізнесу не тільки в кількісному, але і в якісному плані.

Розвитку малого бізнесу в нашій країні притаманні деякі особливості, серед яких можна відзначити наступні:

 • • процес розвитку малого бізнесу протікав хаотично, без державного втручання і державного регулювання;
 • • істотно зросла роль малого бізнесу у вирішенні економічних і соціальних проблем, але вона далека до максимального значення;
 • • досить істотна частина малого бізнесу знаходиться в «тіні»;
 • • малий бізнес ще не заповнив усі ринкові ніші, надані йому середнім і великим капіталом;
 • • малий бізнес торкнувся торгівлю, громадське харчування і багато інших привабливі сфери діяльності, де були створені умови для отримання більшого прибутку. У міру розвитку малий бізнес буде проникати і в сфери діяльності, де рентабельність набагато нижче, ніж в уже освоєних;
 • • малі підприємства в основному роз'єднані, між ними немає тісних технологічних і інших господарських зв'язків. В економічно розвинених країнах світу суб'єкти малого бізнесу тісно пов'язані з великими і середніми на основі кооперування та інтегрування, чого не спостерігається в Росії;
 • • наступний щабель розвитку малого бізнесу в нашій країні - його інтеграція з середніми і великими підприємствами;
 • • вітчизняний малий бізнес поки дуже слабо інтегрований у світову економіку. Це стосується не тільки міжнародної спеціалізації і кооперування, а й експорту продукції.

Таким чином, малий бізнес є все ще слабо розроблений пласт господарства Росії, який може дати багатий «урожай», якщо будуть створені умови для його розвитку.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >