НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ПРОГРЕС І ЕКОНОМІКА

Після вивчення глави 7 бакалавр повинен:

знати

 • • сутність науково-технічного прогресу (НТП) і його значення для економічного і соціального розвитку;
 • • фактори, що впливають на прискорення НТП;
 • • показники, що характеризують рівень розвитку науки і техніки на макро- і мікрорівні;
 • • механізм впливу НТП на економічні та соціальні процеси;

вміти

 • • аналізувати рівень розвитку науки і техніки на різних рівнях;
 • • обґрунтовувати необхідність перекладу національної економіки на інноваційний шлях розвитку;
 • • визначати вплив впровадження нової техніки і технології на техніко-економічні показники роботи підприємства;

володіти

 • • понятійним апаратом в рамках даної глави;
 • • методичними основами визначення рівня розвитку науки і техніки на різних рівнях.

Науково-технічний прогрес і науково-технічна революція, їх сутність, значення і особливості

У навчальній та спеціальній літературі немає однозначного тлумачення суті науково-технічного прогресу (НТП) і науково-технічної революції (НТР).

На основі узагальнення літературних джерел можна дати наступні визначення цих понять.

Науково-технічний прогрес - це безперервний процес вдосконалення знарядь і предметів праці, технології, організації виробництва і праці на базі (основі) досягнень науки.

Поняття НТП за своїм змістом ширше, ніж поняття НТР. Науково-технічна революція - складова частина і це найвищий ступінь НТП, це докорінні зміни в науці і техніці, що роблять істотний вплив на суспільне виробництво.

Якщо НТП може розвиватися як на еволюційної, так і революційної основі, то НТР - стрибкоподібний процес.

Можливе графічне зображення сутності НТП представлено на рис. 7.1.

Сутність науково-технічного прогресу найбільш чітко характеризує спіраль, де сама спіраль - це НТП, а кожен її виток - НТР на певному етапі розвитку суспільства.

Розрізняють макро- і мікрореволюція.

Результати макрореволюціі самим докорінно зачіпають все суспільне виробництво або багато його сфери. Прикладами макрореволюціі можуть бути електрифікація, радіофікація, впровадження ЕОМ і ін.

Результати мікрореволюція зачіпають тільки окремі галузі народного господарства або промисловості, наприклад бездоменной отримання стали в чорній металургії, ГПС в машинобудуванні, пересадка серця в медицині та ін.

Таким чином, основними відмінностями макро- від мікрореволюція є масштабність поширення і значимість результатів.

сутність НТП

Мал. 7.1. сутність НТП

За весь час існування і розвитку людства відбувалося багато науково-технічних революцій. Їх етапи називаються по еволюції застосовуваних знарядь праці: кам'яний вік, бронзовий, залізний вік.

Сучасна НТР істотно відрізняється від попередніх не лише якісними параметрами застосовуваних нових знарядь і предметів праці, технологічними процесами. Їй притаманні такі особливості:

 • • перетворення науки безпосередньо в продуктивну силу суспільства;
 • • випереджувальний розвиток науки в порівнянні з технікою і технологією;
 • • більш істотна соціально-економічна значимість сучасної НТР;
 • • скорочення циклу «наука - виробництво»;
 • • розширення меж проникнення сучасної НТР, її масштабність; та ін.

Зупинимося на цих особливостях більш докладно. Перетворення науки в безпосередню продуктивну силу суспільства не означає, що вона стає її четвертим елементом. Наука найістотнішим чином позитивно впливає на кожен елемент продуктивних сил суспільства, тим самим перетворюючи і посилюючи їх. Схематично механізм цього впливу показаний на рис. 7.2.

З цього малюнка слід, що між продуктивними силами і наукою існує прямий і зворотній зв'язок.

Механізм впливу науки на продуктивні сили суспільства

Мал. 7.2. Механізм впливу науки на продуктивні сили суспільства

Результати наукових досліджень в кінцевому підсумку призводять до вдосконалення колишніх і появи принципово нових знарядь і предметів праці, підвищення рівня знань і кваліфікації робочої сили, що, в свою чергу, є основою для перетворення і зростання продуктивних сил суспільства, а в кінцевому підсумку - для розвитку економіки. У цих умовах у держави і комерційних організацій з'являється більше можливостей для фінансування науки.

У сучасних умовах така особливість НТР, як випереджаючий розвиток науки в порівнянні з технікою і технологією, має принципово важливе значення. У держави і великих господарюючих суб'єктів з'являється можливість прогнозувати і планувати створення техніки і технології, а також предметів праці, які найбільшою мірою забезпечують реалізацію стратегічних задумів в області розвитку економіки і вирішення соціальних проблем.

Крім того, планування і скорочення всього циклу «павука - виробництво» має важливе значення для підвищення ефективності витрат, спрямованих па розвиток науки і техніки.

Сенс скорочення циклу «наука - виробництво» полягає в зменшенні тимчасового інтервалу з моменту появи наукової ідеї до її реалізації на практиці. Наприклад, людству знадобилося 102 роки, щоб фотографія з моменту появи цього винаходу стала застосовуватися на практиці. Для телефону цей час склало 56 років, а для транзистора - всього п'ять ліг (табл. 7.1). Але це не означає, що зараз все відкриття та винаходи можна реалізувати на практиці за такий короткий період.

Таблиця 7.1

Скорочення циклу «початок досліджень - впровадження вироби»

вироби

Час між початком досліджень і впровадженням вироби

Тривалість часу, років

Світлина

1727-1829 рр.

102

Телефон

1820-1876 рр.

56

Закінчення табл. 7.1

вироби

Час між початком досліджень і впровадженням вироби

П родолжітел ьность часу, років

радіо

1867-1902 рр.

35

телебачення

1922-1936 рр.

14

Радар

1926-1940 рр.

14

Атомна бомба

1939-1945 рр.

6

транзистор

1948-1953 рр.

5

Ще одна особливість сучасної НТР - розширення меж проникнення і масштабність. Під масштабністю розуміється не тільки глибина пізнання, але і широта реалізації. Сучасна НТР в першу чергу торкнулася знаряддя праці і слабо торкнулася технології, предметів праці і управління. Тому центр ваги наукових прикладних досліджень необхідно переорієнтувати саме на ці напрямки.

В останні роки в літературі досить часто зустрічається таке поняття, як «інновація» - кінцевий результат інноваційної діяльності, що одержав реалізацію у вигляді нового або вдосконаленого продукту, реалізованого на ринку, нового або вдосконаленого технологічного процесу, використовуваного в практичній діяльності.

Інновації тісно пов'язані з науково-технічним прогресом, будучи, по суті, його результатом. Інноваційна діяльність спрямована на використання і комерціалізацію результатів наукових досліджень і розробок для розширення і оновлення номенклатури і поліпшення якості продукції, що випускається (товарів, послуг), вдосконалення технології їх виготовлення з подальшим обов'язковим впровадженням і ефективною реалізацією як на внутрішньому, так і на зовнішніх зарубіжних ринках. Інвестиційна діяльність, пов'язана з капітальними вкладеннями в інновації, називається інвестиційно-інноваційною діяльністю.

Прискорення НТП має найважливіше економічне і соціальне значення для будь-якої держави світу. Мабуть, немає більш потужного і сильного чинника, який так суттєво впливав би на всі економічні та соціальні процеси.

Прискорення НТП є основою для:

 • • підвищення ефективності суспільного виробництва;
 • • підвищення технічного рівня виробництва і забезпечення конкурентоспроможності вітчизняної продукції;
 • • забезпечення відповідного іміджу держави;
 • • здійснення позитивних структурних зрушень в економіці;
 • • поліпшення структури вітчизняного експорту;
 • • підвищення матеріального добробуту російських громадян і вирішення інших соціальних проблем.

У зв'язку з цим необхідний і адекватний підхід до вирішення даної проблеми на всіх рівнях.

Позитивний вплив НТП на вирішення соціальних проблем здійснюється як безпосередньо, так і опосередковано, через поступальний розвиток національної економіки та підвищення ефективності виробництва. Тільки ефективно функціонуюча економіка створює матеріальну основу і дозволяє вирішувати соціальні проблеми суспільства.

Під впливом наукового і технічного прогресу перетворилася і продовжує змінюватися вся система міжнародних відносин і в її межах - зовнішня політика окремих країн. В системі співвідношення сил в світі важливим фактором став національний науково-технічний потенціал і його ефективність, а також спрямована на його використання інноваційна політика. Ця обставина відображено в повідомленні сенатської комісії (1991), що займається аналізом міжнародної політики Сполучених Штатів: «З точки зору найближчого і більш віддаленого майбутнього Сполучених Штатів питання науки і технології заслуговують більшої уваги, ніж будь-який інший елемент національної політики, ніж будь -або інший компонент національних програм ».

Це висловлювання є як ніколи актуальним для Росії як в сьогоденні, так і в майбутньому.

Економічну вигоду від прискорення НТП отримують всі країни світу і окремі суб'єкти господарювання, але особливо країни - лідери в галузі розвитку науки і техніки. У цьому випадку правомірно говорити про отримання так званої наукової ренти, яка все чіткіше проявляється з посиленням глобалізації економіки.

В економічних словниках рента трактується як дохід, отриманий власником від використання землі, майна, капіталу, що не вимагає від нього здійснення підприємницької діяльності, витрат додаткових зусиль.

Під «наукової рентою » слід розуміти витяг економічної вигоди окремою державою або суб'єктом господарювання за рахунок забезпечення лідерства в області розвитку науки і техніки.

Механізм отримання наукової ренти на макрорівні представлений на рис. 7.3.

З цього випливає, що наукова рента утворюється за рахунок надбавки до середньої ціни і продажу інтелектуальної власності (патентів, ліцензій, «ноу-хау») і гудвілу. Необхідно відзначити - на новостворену продукцію надбавка до середньої ціни діє тільки протягом двох-трьох років (максимум п'ять років), тобто до тих пір поки існує монополія на випуск цієї продукції. У міру освоєння її випуску іншими країнами, надбавка до середньої ціни зменшується, і з появою конкуренції повністю зникає, отже, зникає і наукова Рейт.

Наукова рента складається з трьох складових:

де Р н - загальна наукова рента; Р ц - наукова рента від продажу нової і наукомісткої продукції за вищими цінами; Р ис - наукова рента від продажу ліцензій, патентів, «ноу-хау»; Р г - наукова рента від гудвілу.

Наукова рента істотно відрізняється від інших видів ренти - гірської і земельної. Ці відмінності полягають в наступному:

 • • гірська і земельна рента створюються без зусиль і витрат людини, так як це природний фактор. Для здобуття наукового ренти від окремої держави або суб'єкта господарювання потрібні значні витрати всіх видів ресурсів для забезпечення лідерства в області НТП;
 • • наукову ренту можуть отримувати тільки лідери в області розвитку науки і техніки - окремі держави або суб'єкти господарювання.
Механізм отримання наукової ренти

Мал. 73. Механізм отримання наукової ренти

Протягом останніх десятиліть переважну частину світової наукової ренти отримували і отримують США, протягом тривалого періоду свідомо і цілеспрямовано проводять ефективну науково-технічну політику. Її сутність полягає в тому, щоб по провідних напрямах НТП значно випереджати інші країни світу. Завдяки такій політиці США знімають «вершки» не тільки в економічній, але і політичної діяльності. Як відомо економіка і політика невіддільні одна від одної, але приматом є національні економічні інтереси. Після зняття «вершків» США, через два-три роки передають технології (на платній основі) в інші країни, в першу чергу в Західну Європу (Німеччину, Англію, Францію, Італію та ін.), А самі починають виробляти нову продукцію на більш високому науково-технічному рівні.

За останні 30-40 років великих успіхів в області НТП досягла Японія. На наш погляд, пояснити такий злет в економічному і науково-технічному плані можна наступними причинами.

По-перше, в Японії відсутні власні природні ресурси, необхідні для розвитку економіки. У цих умовах країна змушена розвивати переробну промисловість (працює на імпортній сировині), і значну частину цієї продукції відправляти на експорт, що навряд чи можливо без забезпечення її високої якості.

По-друге, забезпечення високої якості продукції можливо тільки на основі прискорення науково-технічного прогресу. І в цьому напрямку Японія домоглася істотних успіхів.

По-третє, японці зрозуміли всю важливість і значимість розвитку науки і техніки для національної економіки і престижу держави, усвідомили важливість наукової ренти, економічні та соціальні вигоди, які можна отримати від неї.

По-четверте, важливо не тільки зрозуміти значущість прискорення НТП. Ще важливіше розробити і реалізувати науково обґрунтовану інноваційну політику. Японцям з дитинства прищеплюється почуття патріотизму, раціоналізму і дух творчості.

Всі ці складові, на наш погляд, і забезпечили зліт Японії як в економічному, так і науково-технічному плані. В окремих напрямках НТП, особливо в галузі електроніки, Японія не поступається США.

Росія має у своєму розпорядженні значним науковим потенціалом, який належним чином не реалізований на практиці. Наша країна на даному етапі розвитку теж може отримувати наукову ренту (хоч і менш істотну, ніж США і Японія), але тільки від реалізації окремих напрямків розвитку науки і техніки: наприклад, в галузі космосу та авіації, де ми не відстаємо від розвинених країн, а в деяких напрямках навіть лідируємо.

Складовою наукової ренти є гудвіл (імідж) підприємства. Гудвіл підприємства - це перш за все його престиж, який досягається за рахунок високої якості продукції і репутації протягом досить тривалого часу. Але основа гудвілу - впровадження результатів науково-технічного прогресу. Імідж підприємства слід розглядати всередині країни, де воно функціонує, і на світовому рівні. В останньому випадку значення гудвілу як складової наукової ренти істотно зростає.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >