МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ НТП НА ЕКОНОМІЧНІ ТА СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ

НТП найістотнішим чином впливає на економічні та соціальні процеси в суспільстві, але механізм цього впливу в науковій літературі досліджений недостатньо.

У загальному плані прискорення НТП створює кілька видів ефектів: економічний, ресурсний, технічний, інформаційний та соціальний (рис. 7.5).

Економічний ефект. Впровадження нової техніки і технології, вдосконалення організації виробництва і праці на підприємстві призводять до появи економічного ефекту у вигляді збільшення випуску продукції, поліпшення її якості, підвищення продуктивності праці, зниження матеріаломісткості продукції, підвищення фондовіддачі та іншим позитивним економічним явищам. В кінцевому підсумку всі вони призводять до зниження собівартості продукції і збільшення прибутку на підприємстві.

Види ефектів НТП

Мал. 7.5. Види ефектів НТП

Ресурсний ефект можна було б віднести до економічного, але в зв'язку з його важливістю і значимістю він виділений в окремий вид. Прискорення НТП призводить до вивільнення на підприємстві матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. В основному це досягається за рахунок автоматизації виробництва і впровадження ресурсозберігаючої техніки і технології.

Технічний ефект - це поява нової техніки і технології, відкриттів, винаходів і раціоналізаторських пропозицій, ноу-хау та інших нововведень.

Інформаційний ефект пов'язаний з Електронізацією і можливістю накопичувати і використовувати інформацію у виробничій та управлінській діяльності. Відомий вислів: «Хто володіє інформацією, той володіє всім світом» - найбільш повно виражає сутність інформаційного ефекту, пов'язаного в першу чергу з появою ЕОМ, в тому числі комп'ютерів.

Соціальний ефект може бути як позитивним, так і негативним (рис. 7.6).

Складові соціального ефекту НТП

Мал. 7.6. Складові соціального ефекту НТП

Всі види ефектів НТП тісно взаємопов'язані між собою. Якщо належним чином не управляти сучасної НТР, можуть виникнути і негативні соціальні наслідки.

Для кращого розуміння впливу прискорення НТП на техніко-економічні та фінансові результати роботи підприємства необхідно знати механізм цього впливу, який схематично представлений на рис. 7.7.

Механізм впливу НТП на техніко-економічні та фінансові показники роботи підприємства

Мал. 7.7. Механізм впливу НТП на техніко-економічні та фінансові показники роботи підприємства

Прискорення НТП на підприємстві можливо тільки на основі його матеріалізації.

Напрямками матеріалізації НТП на підприємстві можуть бути:

 • • впровадження нової техніки і технології;
 • • реконструкція і технічне переозброєння виробництва;
 • • вдосконалення організації виробництва і праці;
 • • вдосконалення нормативної бази;
 • • модернізація машин і обладнання;
 • • впровадження системи управління якості;
 • • випуск нової продукції;
 • • впровадження рацпропозицій та винаходів та ін.

Матеріалізація НТП на підприємстві в кінцевому підсумку призводить до:

 • • підвищення фондоозброєності і технічній озброєності праці;
 • • збільшення коефіцієнта механізації і автоматизації праці;
 • • збільшення коефіцієнта механізації і автоматизації робіт;
 • • поліпшення технічних параметрів продукції, що випускається;
 • • підвищення ритмічності виробництва;
 • • поглиблення спеціалізації і кооперування виробництва.

У свою чергу, підвищення технічного та організаційного рівня виробництва створюють економічний, ресурсний, соціальний та інші види ефектів, що є основою для підвищення ефективності виробництва:

 • • підвищення продуктивності праці і зниження трудомісткості продукції;
 • • зниження матеріаломісткості продукції;
 • • підвищення фондовіддачі;
 • • зростання рентабельності;
 • • підвищення ефективності капітальних вкладень.

Наслідком підвищення ефективності виробництва є поліпшення фінансового стану підприємства і на цій основі - розширення виробництва па ще більш високому науково-технічному рівні.

Ми розглянули механізм впливу НТП на економічні та соціальні процеси, який, на наш погляд, може служити методичною основою для визначення впливу НТП на техніко-економічні показники роботи підприємства.

При цьому необхідно мати на увазі: НТП найістотнішим чином впливає на структуру основних виробничих фондів, активу бухгалтерського балансу, собівартості продукції, оборотних коштів, кадрів, загальну і виробничу структуру управління і ін.

Розглянемо більш докладно, як впливає прискорення або уповільнення НТП на деякі види цих структур.

Під впливом НТП видова і вікова структура основних виробничих фондів змінюється. З прискоренням НТП частка активної частини основних виробничих фондів підвищується, а пасивної - знижується, що позитивно впливає на економічні показники. Якщо на підприємстві тривалий період не впроваджується нова техніка і технологія, співвідношення між активною і пасивною частиною основних виробничих фондів змінюється на користь останньої, тобто пасивної з усіма негативними наслідками.

НТП найістотнішим чином впливає на вікову структуру основних виробничих фондів.

Структура собівартості продукції змінюється під впливом різних факторів, але одним з основних є НТП. Під впливом прискорення НТП частка живого праці (заробітна плата плюс єдиний соціальний податок) знижується, а частка уречевленої праці збільшується. Особливо наочно ця закономірність проявляється, якщо структуру собівартості розглядати і аналізувати за досить тривалий період (20 і більше років).

Ефективність роботи будь-якого підприємства залежить від загальної і виробничої структури управління їм, на яку найістотнішим чином впливає НТП (як позитивно, так і негативно). З одного боку, використання нової техніки і технології, випуск нової продукції, особливо наукоємної, призводить до необхідності створення нових виробничих і функціональних підрозділів, що призводить до ускладнення управління підприємством. З іншого боку, впровадження ЕОМ, в тому числі комп'ютерів, призводить до скорочення чисельності управлінського персоналу і підвищення оперативності в управлінні.

Під впливом НТП змінюється і структура кадрів на підприємстві: збільшується частка фахівців і працівників управління, а частка робітників (основних і допоміжних) знижується.

Прискорення НТП впливає на підвищення освітнього цензу працівників підприємства, між цими явищами існує взаємозалежність.

В аналогічному плані можна було розглянути вплив НТП і на інші види структур.

Науково-технічний прогрес впливає не тільки на економічні, а й на соціальні процеси. Під впливом НТП поліпшуються економічні та фінансові показники роботи підприємства, що є основою для вирішення соціальних проблем колективу: підвищення заробітної плати, поліпшення умов праці, вирішення житлового питання та ін. Створюється добре середовище в колективі і мотивація до більш ефективної праці.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >