ВПЛИВ НТП НА ЯКІСТЬ І СОБІВАРТІСТЬ ПРОДУКЦІЇ

Вплив НТП на якість продукції

З переходом економіки Російської Федерації на ринкові відносини актуальність проблеми підвищення якості продукції в усіх галузях народного господарства істотно зросла. Це пов'язано з багатьма обставинами.

По-перше, якість продукції, що випускається вітчизняної продукції часто не відповідає сучасним вимогам, і вона не є конкурентоспроможною на світовому ринку.

По-друге, прискорення НТП немислимо без поліпшення якості продукції, так як ці поняття тісно пов'язані між собою і взаємообумовлені.

По-третє, підвищення якості продукції має на увазі необхідність розширення експортних можливостей країни.

По-четверте, поліпшення якості продукції найістотнішим чином впливає на техніко-економічні показники роботи всіх підприємств і їх фінансовий стан.

З усього цього можна зробити висновок: поліпшення якості продукції - одне з найважливіших напрямків підвищення ефективності суспільного виробництва і окремого суб'єкта господарювання.

Науково-технічний прогрес впливає на поліпшення якості продукції через впровадження більш досконалої техніки і технології, автоматизацію виробничих процесів, підвищення рівня кваліфікації кадрів, застосування нових матеріалів з наперед заданими властивостями і інші фактори.

Аналіз літературних джерел показав, що методичні аспекти впливу поліпшення якості продукції на ефективність виробництва досліджені явно недостатньо.

У загальному плані економічна ефективність від поліпшення якості продукції може бути виражена такою формулою:

З цього виразу випливає, що ефективність виробництва може підвищуватися навіть при скороченні обсягу реалізації, але це можливо тільки в разі, якщо якість зростає більш швидкими темпами, ніж темпи зниження обсягу випуску і реалізації продукції. На практиці такий підхід до визначення ефективності виробництва від поліпшення якості не застосовується, так як він важкореалізований з багатьох причин.

Для визначення економічної ефективності від поліпшення якості продукції необхідно враховувати наступні обставини:

  • • для поліпшення якості продукції на підприємстві потрібні додаткові поточні і одноразові витрати;
  • • економічний ефект від поліпшення якості продукції проявляється в основному не у виробника, а у її споживача;
  • • необхідно враховувати отриману економію від зниження шлюбу;
  • • підприємство при поліпшенні якості продукції отримує економічну вигоду за рахунок збільшення випуску і реалізації продукції, зростання продажної ціни, збільшення експорту, зниження браку продукції.

В кінцевому підсумку це проявляється в отриманні додаткового прибутку на підприємстві, яка може бути визначена за формулою

де ДП - загальна додатковий прибуток від реалізації продукції на підприємстві за рахунок поліпшення її якості; ДП І - додатковий прибуток, отриманий підприємством від збільшення обсягу виробництва і реалізації продукції; ДП Ц - додатковий прибуток, отриманий підприємством від зростання продажної ціни; З д - додаткові поточні витрати на виробництво і реалізацію продукції, пов'язані з поліпшенням її якості; З бр - величина зниження витрат на виробництво продукції в зв'язку зі скороченням шлюбу.

Додаткові поточні витрати на виробництво і реалізацію продукції, пов'язані з поліпшенням її якості (С д ), можна визначити за формулою

де З зп - можливі додаткові витрати на заробітну плату робітників і єдиний соціальний податок, пов'язані з підвищенням рівня їх кваліфікації; З мр - можливі додаткові витрати підприємства, пов'язані з придбанням сировини і матеріалів вищої якості; 3 VK - можливі додаткові витрати підприємства, пов'язані з необхідністю створення і функціонування системи управління якістю; 3 0ТК - можливі додаткові витрати ОТК, пов'язані зі збільшенням обсягу робіт в цьому підрозділі; А - можливе збільшення або зниження амортизаційних відрахувань внаслідок впровадження нової техніки.

Величину зниження затрат (Cg p ) на виробництво продукції в зв'язку зі скороченням шлюбу можна визначити за формулою

де d v d 2 - частка бракованої продукції у виробничій собівартості до і після поліпшення якості; З 2 - виробнича собівартість продукції, що випускається після поліпшення якості.

Для спрощення розрахунків величину АП можна визначити за формулою

де Ц н , Ц ст - нова і стара оптова ціна продажу одиниці продукції (без акцизу і ПДВ); З н , С ст - собівартість одиниці продукції до і після поліпшення якості продукції; V u , V CT - новий і колишній обсяг реалізованої продукції.

Економічну ефективність капітальних вкладень, спрямованих на впровадження нової техніки і технології з метою поліпшення якості продукції (Е), можна визначити за формулою

де АП - річна величина додаткового прибутку, отримана від поліпшення якості продукції; К - капітальні вкладення, необхідні для поліпшення якості продукції.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >