СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ

У науковій та спеціальній літературі можна зустріти самі різні формулювання суті якості продукції, але є і стандартна.

Якість продукції - це сукупність властивостей, що обумовлюють придатність продукції задовольняти певні потреби відповідно до її значенням.

Згідно з міжнародним стандартом якість - сукупність властивостей і характеристик продукції або послуги, які надають їм здатність задовольняти обумовлені або передбачувані потреби.

Відомий американський фахівець в області якості продукції А. Фрейгенбаум в книзі «Контроль якості продукції» під якістю виробу або послуги розуміє «загальну сукупність технічних, технологічних і експлуатаційних характеристик виробу і послуги, за допомогою яких виріб або послуга будуть відповідати вимогам споживача при їх експлуатації». Далі автор підкреслює: якість визначається не інженером, не за допомогою методів загального управління, а споживачем. В основу якості закладений досвід споживача, накопичений їм при експлуатації виробу або користуванні послугою.

Деякі вітчизняні фахівці якість продукції називають дзеркалом науково-технічного прогресу. Можна сказати, що якість продукції - це дзеркало роботи підприємства, і в цьому дзеркалі об'єктивно відбивається рівень застосовуваної техніки, технології та управління.

Якість продукції - не тільки технічна, товарознавча, але і найважливіша економічна категорія, тісно пов'язана з споживною вартістю. Якщо споживна вартість - це корисність товару взагалі, то якість продукції - ступінь прояву споживчої вартості в конкретних умовах її використання. Якість не тільки нерозривно пов'язане з споживною вартістю, але і невіддільне від неї, проте не тотожне їй. Якість характеризує одна або одночасно кілька властивостей споживної вартості, пов'язаних із задоволенням суспільних потреб, споживча ж вартість - більш широке поняття, що охоплює всю сукупність властивостей, в тому числі не пов'язаних із задоволенням тієї чи іншої потреби. Якість характеризує ступінь суспільної корисності споживної вартості, міру придатності для задоволення конкретної потреби.

Якість продукції як економічна категорія виконує такі функції:

 • • найбільш повно задовольняє потреби покупців;
 • • є найважливішим властивістю (визнанням) будь-якого товару або послуги;
 • • характеризує ступінь суспільної корисності споживної вартості, міру придатності для задоволення конкретної потреби;
 • • є основою для оплати праці працівників, формування собівартості та ціни продукції.

Якість продукції як економічна категорія тісно пов'язане і в значній мірі формує такі економічні показники роботи підприємства, як собівартість, ціна, прибуток, рентабельність і ін.

Значення підвищення якості продукції необхідно розглядати як на макро-, так і на мікрорівні, тобто на рівні підприємства.

Підвищення якості на макрорівні дозволяє:

 • • збільшити експорт товарів і послуг;
 • • поліпшити структуру експорту;
 • • здійснити на практиці прискорення НТП;
 • • підвищити ефективність суспільного виробництва, так як поліпшення якості продукції в кінцевому підсумку веде до поліпшення використання коштів і предметів праці, робочої сили і фінансових ресурсів;
 • • підвищити добробут народу, так як з поліпшенням якості продукції збільшується реальна заробітна плата;
 • • підвищити престиж держави з усіма наслідками, що випливають;
 • • виховувати громадян у дусі прекрасного; та ін.

Таким чином, високий рівень якості продукції означає прискорення НТП, підвищення ефективності громадського виробництва та експорту, могутність і процвітання, тому держава повинна проводити політику, спрямовану па підвищення і підтримання високої якості вітчизняної продукції, і для цього необхідно задіяти всі державні важелі, в першу чергу правові основи.

Якість продукції належить до числа найважливіших показників діяльності підприємств будь-якої форми власності. В умовах ринкових відносин постійний випуск якісної продукції означає дуже багато, насамперед для формування іміджу підприємства. Імідж високого рівня - це популярність і популярність, стійке позитивне ставлення покупців до фірми, се товарів, послуг і атрибутів фірмового стилю - товарному знаку, засобів реклами та ін. В умовах ринку і конкуренції, якщо підприємство випускає товар високої якості, що користується стійким попитом, вона має все, і навпаки.

Таким чином, рішення проблеми якості продукції на підприємстві - це високий імідж у покупців, вихід не тільки на внутрішній, але і на зовнішній ринок, основа для отримання максимального прибутку і стабільного фінансового стану підприємства.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >