ВИСНОВКИ

У сучасних умовах проблема підвищення якості продукції та забезпечення її конкурентоспроможності для Росії є найбільш актуальною.

Перехід на ринкові відносини істотно не позначилася на якості продукції, що випускається, що пов'язано з наступними причинами:

 • • в країні не створені умови для конкуренції;
 • • відсутня національна програма по досягненню високого рівня якості;
 • • багато керівників підприємств працюють по-старому і не адаптувалися до ринкових умов;
 • • слабка роль держави, її законодавчих і виконавчих органів у створенні умов і передумов для підприємств з метою підвищення якості продукції та ін.

Усунення цих причин - важлива умова для прориву російських підприємств в області підвищення якості продукції та забезпечення її конкурентоспроможності, але недостатнє. Проблему якості продукції навряд чи можна вирішити без глибокого усвідомлення і розуміння громадянами країни і керівниками всіх рангів важливості і значення цього для престижу і економіки країни.

Якість продукції як економічна категорія тісно пов'язане з споживною вартістю. Якщо споживна вартість - це корисність товару взагалі, то якість продукції - ступінь прояву споживчої вартості в конкретних умовах її використання.

Значення підвищення якості продукції необхідно розглядати як на макро-, так і на мікрорівні, тобто на рівні підприємства.

Підвищення якості продукції (послуг, робіт) на макрорівні дає можливість:

 • • підвищити ефективність суспільного виробництва;
 • • здійснити на практиці прискорення НТП;
 • • підвищити добробут народу, так як з поліпшенням якості продукції збільшується реальна заробітна плата;
 • • підвищити престиж держави.

Досягнення високого і стабільного якості продукції на підприємстві дозволяє:

 • • збільшити обсяг реалізації, отже, і прибутку;
 • • забезпечити конкурентоспроможність продукції;
 • • підвищити імідж підприємства;
 • • знизити ризик банкрутства і забезпечити стійке фінансове становище підприємства.

Якість продукції на підприємстві залежить від багатьох чинників: технічного рівня виробництва; стандартизації та сертифікації продукції; рівня кваліфікації кадрів; досконалості організації виробництва і праці та ін. З цього випливає, що для вирішення проблеми підвищення якості продукції на підприємстві потрібен комплексний підхід, що враховує всі фактори, що впливають на якість продукції на всіх стадіях се «життєвого циклу». Такий підхід забезпечують комплексні системи управління якістю продукції на підприємстві, тому їх розробка, впровадження та функціонування є основою для випуску високоякісної продукції.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. Яка сутність якості продукції як економічної категорії?
 • 2. Яке економічне і соціальне значення має підвищення якості продукції на макро-і мікрорівні?
 • 3. Які показники характеризують якість продукції, що випускається?
 • 4. Які методи визначення конкурентоспроможності продукції та в чому полягає їх суть?
 • 5. Які чинники впливають на якість продукції? Який механізм їх впливу?
 • 6. Який зв'язок між якістю продукції і стандартизацією?
 • 7. Які сутність і значення систем управління якістю продукції на підприємстві?
 • 8. Який зв'язок якості продукції з ефективністю виробництва? Як ви можете описати механізм впливу якості продукції на ефективність виробництва?
 • 9. Які можливі шляхи підвищення якості продукції на вашому підприємстві?
 • 10. Які умови і передумови необхідні для вирішення проблеми підвищення якості продукції на підприємстві?
 • 11. Що потрібно зробити, на ваш погляд, в нашій країні, щоб вітчизняна продукція була конкурентоспроможною на світовому ринку?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >