ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ ТА ЇХ ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ

Сутність інвестиційного проекту, їх класифікація та життєвий цикл

Відповідно до Закону № 39-ФЗ під інвестиційним проектом розуміється обгрунтування економічної доцільності, обсягу і термінів здійснення капітальних вкладень, у тому числі необхідна проектна документація, розроблена відповідно до законодавства Російської Федерації, а також опис практичних дій по здійсненню інвестицій (бізнес-план).

Можна сказати, що інвестиційний проект - це деталізація і економічне обгрунтування задуму (ідеї) з метою вкладення капіталу для його реалізації на практиці та отримання економічної вигоди.

Інвестиційні проекти класифікуються за різними ознаками:

 • 1) по відношенню один до одного :
  • • незалежні, що допускають одночасне і роздільне здійснення, причому характеристики їх реалізації не впливають один на одного;
  • • альтернативні (взаємовиключні), тобто що не допускають одночасної реалізації. На практиці такі проекти часто виконують одну і ту ж функцію. Із сукупності альтернативних проектів може бути здійснений тільки один;
  • • взаємодоповнюючі, реалізація яких може відбуватися лише спільно;
 • 2) за термінами реалізації '.
 • • короткострокові (до трьох років);
 • • середньострокові (три-п'ять років);
 • • довгострокові (понад п'ять років);
 • 3) за масштабами (величина капітальних вкладень, необхідних на реалізацію інвестиційних проектів):
  • • малі проекти;
  • • середні проекти;
  • • великі проекти;
  • • мегапроекти.

У нашій країні параметри капітальних вкладень для віднесення інвестиційних проектів до малих, середніх, великих і мегапроекти не встановлені.

У практиці США до малим відносять проекти з обсягом вкладень до 10-15 млн дол, і трудовитратами до 40-50 тис. Людино-годин.

Мегапроекти - це цільові програми, що містять безліч взаємопов'язаних проектів, об'єднаних спільною метою, виділеними ресурсами і відпущеними на їх виконання часом. Програми можуть бути міжнародними, державними, національними, регіональними (наприклад, розвиток Далекого Сходу).

У США до мегапроекту відносять проекти вартістю понад 1 млрд дол, і трудомісткістю 17-22 млн людино-годин на проектування і будівництво;

 • А) за спрямованістю :
  • • комерційні, головною метою реалізації яких є отримання прибутку:
  • • соціальні, орієнтовані на вирішення певних соціальних проблем (розвиток спорту, освіти, медицини тощо);
  • • екологічні, спрямовані на поліпшення навколишнього середовища.

Класифікація інвестиційних проектів на комерційні, соціальні та екологічні чисто умовна, гак як реалізація більшості комерційних проектів, як правило, приносить не тільки економічну, а й соціальну вигоду.

Інвестиційні проекти на мікрорівні можуть бути спрямовані на:

 • • реконструкцію і технічне переозброєння виробництва з метою збільшення випуску продукції, поліпшення її якості та більш раціонального використання всіх наявних ресурсів;
 • • випуск нової продукції;
 • • вирішення соціальних проблем; та ін.

Залежно від величини ризику інвестиційні проекти підрозділяються на:

 • • надійні (безризикові), що характеризуються високою ймовірністю отримання гарантованих результатів (наприклад, виконуються за державним замовленням);
 • • ризикові, для яких характерна висока ступінь невизначеності як витрат, так і результатів (наприклад, націлені на випуск принципово нової продукції).

Будь-який інвестиційний проект має свій життєвий цикл.

Під життєвим циклом інвестиційного проекту розуміється інтервал часу між моментом появи проекту і моментом закінчення його реалізації.

Закінченням існування проекту може бути:

 • • введення в дію об'єктів (початок їх експлуатації);
 • • досягнення проектом заданих результатів;
 • • припинення фінансування проекту;
 • • висновок проекту з експлуатації.

Життєвий цикл має три фази: передінвестиційну, інвестиційну та експлуатаційну (рис. 9.7).

Життєвий цикл інвестиційного проекту

Мал. 9.7. Життєвий цикл інвестиційного проекту

Умовні позначення: Г стор - термін будівництва; Т ок - період окупності.

Фаза 1 - прединвестиционная, підготовча стадія, що передує основного об'єму інвестування (юридичне оформлення інвестиційного проекту, пошук джерел фінансування та ін.).

Фаза 2 - інвестиційна, коли відбувається інвестування та здійснення проекту.

Фаза 3 - експлуатаційна (або виробнича). Вона починається після введення об'єкта в експлуатацію та є, як правило, найтривалішою.

Саме на експлуатаційної фазі доводиться ефективність інвестиційного проекту.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >