ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ І ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Реалізації будь-якого інвестиційного проекту має передувати його економічне обґрунтування, тобто розробка бізнес-плану.

При розробці бізнес-плану повинні використовуватися Методичні рекомендації щодо оцінки ефективності інвестиційних проектів та їх відбору для фінансування (офіційне видання).

У методичних рекомендаціях виділяють два види ефективності: ефективність проекту в цілому і ефективність участі в проекті.

Ефективність проекту в цілому оцінюється для того щоб визначити потенційну привабливість проекту, доцільність його прийняття для можливих учасників. Вона показує об'єктивну прийнятність інвестиційного проекту з точки зору економічної ефективності незалежно від фінансових можливостей його учасників. При оцінці ефективності проекту в цілому слід враховувати його суспільну значимість з урахуванням масштабу інвестиційного проекту. Економічні, соціальні та екологічні наслідки реалізації глобальних або великомасштабних проектів позначаються на всьому суспільстві. Саме тому ефективність проекту в цілому прийнято поділяти на два види:

 • суспільну (соціально-економічну) ефективність, оцінка якої необхідна для суспільно значущих проектів;
 • комерційну ефективність. Її оцінку проводять практично за всіма проектами, що реалізуються.

Громадська ефективність враховує соціально-економічні наслідки реалізації інвестиційного проекту для суспільства в цілому, в тому числі безпосередні витрати на проект і результати від нього і «зовнішні ефекти» (соціальні, екологічні та інші).

Комерційна ефективність інвестиційного проекту відображає економічні наслідки його здійснення для учасника проекту. Мається на увазі, що він самостійно виробляє всі необхідні витрати на проект і користується усіма його результатами. Іншими словами, при оцінці комерційної ефективності слід абстрагуватися від можливостей учасників по фінансуванню витрат на інвестиційний проект, умовно вважаючи, що необхідні кошти є.

Ефективність участі в проекті дозволяє оцінити його реалізація з урахуванням фінансових можливостей і зацікавленості в ньому всіх учасників. Дана ефективність може бути декількох видів:

 • • ефективність участі підприємств у проекті (його ефективність для предіріятій-учасників);
 • • ефективність інвестування в акції підприємства (ефективність для акціонерів АТ - учасників інвестиційного проекту);
 • • ефективність участі в проекті структур більш високого рівня по відношенню до предіріятіям-учасникам (народнохозяйственная, регіональна, галузева і т.п.);
 • бюджетна ефективність інвестиційного проекту (ефективність участі держави в проекті з точки зору витрат і доходів бюджетів всіх рівнів).

Загальна схема оцінки ефективності інвестиційного проекту.

Перш за все визначається суспільна значущість проекту, а потім в два етапи проводиться оцінка його ефективності.

На першому етапі розраховуються показники ефективності проекту в цілому.

Другий етап оцінки здійснюється після вироблення схеми фінансування. Уточнюється склад учасників, визначаються фінансова реалізація та ефективність участі в проекті кожного з них.

Методи оцінки ефективності інвестиційних проектів умовно можна розділити на дві групи (рис. 9.8):

 • • прості, або статичні методи;
 • • методи, засновані на дисконтуванні грошових потоків.

Прості, або статичні методи не враховують тимчасову вартість

грошей і базуються на допущенні про те, що доходи і витрати, зумовлені реалізацією інвестиційного проекту, мають однакову значимість за різні проміжки часу (кроки розрахунку), протягом яких оцінюється ефективність проекту. Найбільш відомими простими методами є термін окупності і норма прибутку.

Методи оцінки ефективності інвестиційного проекту

Мал. 9.8. Методи оцінки ефективності інвестиційного проекту

Норма прибутку ( ROI ) визначається з виразу

де П ч - величина річного чистого прибутку; І - загальна величина інвестиційних витрат.

Проста норма прибутку ( ROI) порівнюється з необхідною нормою прибутковості інвестора. Якщо вона вища, значить, інвестиційний проект є прийнятним (вигідним) для інвестора.

Термін окупності ( РР ) при цьому методі може бути визначений з виразу

де Р - чистий річний потік грошових коштів від реалізації інвестиційного проекту, який складається з річної величини прибутку і амортизаційних відрахувань (П ч + Л); А - річна величина амортизаційних відрахувань.

Дисконтовані методи оцінки ефективності інвестиційного проекту характеризуються тим, що враховують тимчасову вартість грошей.

У світовій практиці розвинених країн найбільш широке поширення набула методика оцінки реальних інвестицій на базі системи наступних показників (табл. 9.4).

Таблиця 9.4

Оцінки ефективності реальних інвестицій

показник

Позначення в іноземній літературі

Чиста поточна вартість (ЧДД)

NPV

Індекс прибутковості (ІД)

PI

Внутрішня норма прибутковості (ВИД)

IRR

Період (термін) окупності (Г ок )

РР

Величина ЧДД визначається з виразу

де R f - результати (всі грошові потоки), що досягаються на t-м кроці розрахунку; 3 1 - витрати (всі грошові відтоки без урахування капітальних вкладень), що здійснюються на тому ж кроці; t - горизонт розрахунку (місяць, квартал, рік); Е - ставка дисконту; К - капітальні вкладення, необхідні для реалізації проекту.

У зв'язку з тим, що R t - его все грошові доходи (виручка від реалізації продукції, від реалізації морально і фізично застарілого обладнання та ін.), А 3 ^ - всі витрати (пов'язані з виробництвом і реалізацією продукції, податкові платежі та ін. ), величина ( R t - 3 t ) являє собою чистий прибуток (П Ч ( ) плюс амортизаційні відрахування (/ 1,), отже, справедливо вираз

Амортизаційні відрахування плюсуються до чистого прибутку в зв'язку з тим, що залишаються в розпорядженні підприємства на просте відтворення основних виробничих фондів.

Правило. Якщо ЧДД> 0, інвестиційний проект є вигідним.

Якщо ЧДД <0, проект є невигідним.

Якщо ЧДД = 0, проект не є ні прибутковим, ні збитковим.

Рішення про його реалізації приймає інвестор.

Чим більше величина ЧДД, тим більший запас фінансової міцності має проект, отже, зменшується ризик, пов'язаний з його реалізацією.

Критерії ЧДД і ВД тісно взаємопов'язані між собою, так як вони визначаються на основі однієї і тієї ж розрахункової бази.

Індекс прибутковості визначається з виразу

Правило. Якщо ІД> 1, проект ефективний.

Якщо ІД <1 - неефективний.

Якщо ІД = 1, рішення про реалізацію проекту приймає інвестор.

Внутрішня норма прибутковості (ВИД). Під внутрішньою нормою прибутковості розуміють таке значення ставки дисконтування (Е), при якій ЧДД проекту дорівнює нулю, Г.Є.

або

Цей критерій (показник) показує максимально допустимий відносний рівень витрат, які можуть бути асоційовані з інвестиційним проектом. Наприклад, якщо проект повністю фінансується за рахунок позички комерційного банку, значення ВНД показує верхню межу допустимого рівня банківської процентної ставки, перевищення якої робить проект збитковим.

На практиці інвестиційні проекти фінансуються, як правило, не з одного джерела, а з декількох, тому ВНД необхідно складати із середньозваженою ціною капіталу ( WACC ).

Якщо ВНД ( IRR)> WACC, проект слід приймати;

ВНД ( IRR ) < WACC, проект слід відкинути;

ВНД ( IRR ) = WACC - проект ні прибутковий, ні збитковий.

На практиці ВНД знаходиться зазвичай методом ітераційного підбору значень ставки дисконтування, до тих пір, поки ЧДД не стане рівним 0. Цей метод досить трудомісткий, тому в економічній літературі пропонується спрощений алгоритм розрахунку ВНД:

де Ej - ставка дисконту, при якій величина ЧДД позитивна; ЧДД! - величина позитивного ЧДД; Е 2 - ставка дисконту, при якій величина ЧДД негативна; ЧДД 2 - величина негативного ЧДД.

Період окупності - це час, протягом якого надходжень від виробничої діяльності підприємства покриють витрати на інвестиції. Термін окупності вимірюється в роках або місяцях.

Термін окупності - один з найпростіших і широко розповсюджених методів економічного обґрунтування інвестицій у світовій практиці.

В умовах високої інфляції, нестабільності в суспільстві і державі, тобто в умовах підвищеного інвестиційного ризику роль і значення терміну окупності як критерію економічного обґрунтування інвестицій істотно зростає.

Але при будь-якій ситуації чим менший термін окупності, тим привабливіше той чи інший інвестиційний проект.

Загальна формула розрахунку терміну окупності має вигляд:

Приклад. Для реалізації інвестиційного проекту необхідні капітальні вкладення в сумі 500 млн руб. Після реалізації інвестиційного проекту чисті грошові потоки (П ч + А) по роках складуть:

 • • 1-й рік - 150 млн руб .;
 • • 2-й рік - 200 млн руб .;
 • • 3-й рік - 250 млн руб .;
 • • 4-й рік - 350 млн руб.

Слід визначити ЧДД, ІД, ВНР, Г ок і на їх основі зробити висновок про економічну доцільність реалізації інвестиційного проекту, якщо відомо, що ставка дисконтування (Е) дорівнює 20%.

Рішення

1. Визначаємо величину ЧДД:

3. Визначаємо ВИД за алгоритмом

4. Визначаємо термін окупності (Г ок ):

Висновок. Інвестиційний проект є економічно обґрунтованим, оскільки всі показники позитивні: ЧДД> 0; ІД> 1; ВИД> 20%, а термін окупності становить 3,7 року.

Оцінка бюджетної ефективності інвестиційного проекту.

Реалізація будь-якого інвестиційного проекту, особливо середнього і великого, позитивно відбивається на дохідної частини бюджетів різних рівнів. А якщо в його фінансуванні бере участь держава, це відбивається і на видатковій частині бюджету. У цьому випадку відповідно до Методичних рекомендацій з оцінки ефективності інвестиційних проектів необхідно визначати їх бюджетної ефективності.

Бюджетну ефективність інвестиційного проекту характеризує чистий дисконтований дохід бюджету (ЧДД б ), який розраховується як різниця дисконтованих річних бюджетних доходів і витрат:

де Д - річний бюджетний дохід від реалізації проекту; Р - річні бюджетні витрати на реалізацію проекту; Е - ставка дисконту; t - порядковий номер періоду.

До складу витрат бюджету включаються кошти, що виділяються з бюджету для фінансування проекту; кредити банків в якості позикових коштів, що підлягають компенсації за рахунок бюджету; виплата допомоги для осіб, які залишаються без роботи в зв'язку зі здійсненням проекту; державні, регіональні гарантії інвестиційних ризиків іноземним та вітчизняним учасникам і ін.

До складу доходів бюджету включаються всі податкові надходження від реалізації проекту, в тому числі мита; емісійний дохід від випуску цінних паперів під здійснення проекту та ін.

Поряд з ЧДД для оцінки ефективності інвестиційного проекту можуть бути використані і такі показники, як внутрішня норма прибутковості бюджету (ВНД б ); індекс прибутковості бюджету (ВД б ); термін окупності бюджетних витрат (Г ОКБ ).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >