ВИСНОВКИ

За своєю сутністю інвестиції як економічна категорія набагато ширше, ніж капітальні вкладення. Капітальні вкладення є складовою частиною реальних інвестицій.

Інвестиції як економічна категорія проявляється через свої функції:

  • • процес простого і розширеного відтворення основних фондів як у виробничій, так і невиробничій сфері;
  • • процес забезпечення та поповнення оборотного капіталу;
  • • перелив капіталу з однієї сфери в інші, більш привабливі, у формі реальних і портфельних інвестицій;
  • • перерозподіл капіталу між власниками шляхом придбання акцій та вкладення коштів в активи інших підприємств;
  • • основа для розвитку економіки на макро- і мікрорівні.

Для розвитку національної економіки велике значення має інвестиційна політика, тісно пов'язана з амортизаційної та інноваційною політикою.

Розрізняють інвестиційну політику на макро-, мезо- і мікрорівні.

Під інвестиційною політикою держави розуміється комплекс цілеспрямованих заходів, що проводяться державою для створення сприятливих умов для всіх суб'єктів господарювання з метою пожвавлення інвестиційної діяльності, підвищення ефективності інвестицій, розвитку національної економіки та вирішення соціальних завдань.

Під інвестиційною політикою на регіональному рівні розуміється система заходів, що проводяться на рівні регіону виконавчими і законодавчими органами, спрямованих на мобілізацію інвестиційних ресурсів і визначення шляхів їх найбільш ефективного використання з метою розвитку економіки регіону та вирішення соціальних завдань населення.

Під інвестиційною політикою комерційної організації розуміється комплекс заходів, що забезпечують вигідне вкладення власних, позикових і інших засобів в інвестиції з метою підвищення ефективності виробництва і забезпечення стабільної фінансової стійкості організації на найближчий час і більш віддалену перспективу.

Капітальні вкладення можуть фінансуватися за рахунок багатьох джерел: власних коштів комерційних організацій; позикових і залучених коштів; коштів позабюджетних фондів; коштів з бюджетів різних рівнів; коштів іноземних інвесторів та ін.

Інвестиції відіграють винятково важливу роль як на макро-, так і на мікрорівні, в першу чергу для простого і розширеного відтворення, структурних перетворень, отримання максимального прибутку, зростання вартості підприємства, вирішення багатьох соціальних проблем.

Значення інвестицій на макро- і мікрорівні залежить від ефективності їх використання. На ефективність використання капітальних вкладень впливає багато факторів, в першу чергу державна інвестиційна політика та інвестиційна політика на кожному підприємстві. Таким чином, інвестиціями необхідно управляти як на макро-, так і на мікрорівні.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >