ВИСНОВКИ

Капітальне будівництво - це процес створення виробничих і невиробничих фондів шляхом будівництва нових, розширення, реконструкції, технічного переозброєння і модернізації діючих об'єктів.

Можна сказати, що капітальне будівництво - це процес матеріалізації капітальних вкладень.

Капітальне будівництво охоплює всі стадії створення основних фондів, починаючи від проектування об'єктів, закінчуючи введенням їх в дію.

Капітальне будівництво має дуже важливе значення на макро- і мікрорівні, так як є основою для:

 • • здійснення реновації морально і фізично зношених основних фондів;
 • • реалізації процесу простого і розширеного суспільного відтворення;
 • • створення національного багатства країни;
 • • прискорення науково-технічного прогресу;
 • • розвитку економіки на макро- і мікрорівні і вирішення соціальних проблем.

Скорочення терміну будівництва має важливе економічне значення, так як призводить до отримання додаткового прибутку і підвищення ефективності капітальних вкладень.

Під тривалістю циклу будівельного виробництва об'єкта розуміється період (час) від початку планування будівельного майданчика до введення його в експлуатацію.

Загальний цикл капітального будівництва об'єкта - це час від початку його проектування до введення в експлуатацію.

У будівельному процесі може бути виділено три етапи:

 • • підготовка будівництва;
 • • власне будівництво;
 • • реалізація будівельної продукції.

В системі капітального будівництва в якості основних учасників інвестиційного процесу зазвичай виступають організації, які відповідно до виконуваних ними функціями іменуються «інвестор», «замовник», «забудовник», «підрядник» і «проектувальник».

У капітальному будівництві набули поширення в основному такі два способи будівництва: господарський і підрядний, в тому числі будівництво об'єктів «під ключ».

При господарському способі будівництво об'єктів здійснюється власними силами замовника або інвестора.

При підрядному способі будівництво об'єкта здійснюється постійно діючими спеціальними будівельними та монтажними організаціями (підрядчиками) за договорами із замовником.

Будівництво будь-якого об'єкта виробничого і невиробничого призначення може бути здійснено тільки при наявності відповідного проекту.

Проектування здійснюють проектні організації, які мають на цей вид діяльності відповідні ліцензії.

Проект будівництва включає необхідний комплект технічної і економічної документації. Це не тільки схеми і креслення, що дають графічне зображення майбутнього підприємства, цеху або споруди, а й технічні та економічні розрахунки, що підтверджують доцільність і економічну ефективність наміченого будівництва.

Існують наступні етапи проектування: техніко-економічне обґрунтування (ТЕО); технічний проект (встановлює основні проектні рішення, визначає загальну кошторисну вартість будівництва та основні техніко-економічні показники майбутнього підприємства); робочі креслення, які виконуються на основі технічного проекту.

Кошторисна вартість будівництва підприємства, будівель, споруд це сума грошових коштів, необхідних для його здійснення відповідно до проекту.

Кошторисна вартість будівництва складається з наступних елементів: вартості будівельних робіт; вартості робіт з монтажу обладнання (монтажних робіт); витрат на придбання (виготовлення) устаткування, меблів та інвентарю; інших витрат.

Кошторисна вартість будівництва є основою для формування договірної ціни на будівельну продукцію між замовником і споживачем.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

 • 1. У чому полягає сутність капітального будівництва?
 • 2. Що розуміється під тривалістю циклу будівельного виробництва?
 • 3. Що розуміється під загальним циклом капітального будівництва?
 • 4. Які основні учасники інвестиційного процесу та їх функції?
 • 5. Які ви знаєте організаційні форми капітального будівництва?
 • 6. Які сутність, переваги і недоліки підрядного способу будівництва?
 • 7. Які сутність, переваги і недоліки господарського способу будівництва?
 • 8. Які сутність і значення проектування капітального будівництва?
 • 9. Які основні стадії проектування капітального будівництва ви знаєте?
 • 10. Навіщо необхідно техніко-економічне обґрунтування проекту (ТЕО)?
 • 11. У чому полягають сутність і особливості ціноутворення в будівництві?
 • 12. Яка методика розрахунку вартості будівельно-монтажних робіт?
 • 13. Що являє собою методика розрахунку кошторисної вартості будівництва?
 • 14. Що ви можете сказати про порядок формування договірних цін на будівельну продукцію?
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >