ФІЗИЧНИЙ І МОРАЛЬНИЙ ЗНОС ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ

Фізичний знос основних засобів . Основні засоби, що беруть участь в процесі виробництва, поступово втрачають свої початкові характеристики внаслідок їх експлуатації та природного зношування. Під фізичним зносом розуміється втрата засобами праці своїх первісних якостей.

Рівень фізичного зносу основних засобів залежить від початкового якості основних фондів, ступеня їх експлуатації, рівня агресивності середовища, в якій функціонують основні фонди, рівня кваліфікації обслуговуючого персоналу, своєчасності проведення ППР та ін. Облік цих факторів в роботі підприємств може значною мірою вплинути на фізичний стан основних фондів.

Для характеристики ступеня фізичного зносу основних фондів використовується ряд показників.

Коефіцієнт фізичного зносу основних фондіві ф) визначається за формулою

де І - сума зносу основних фондів (нарахована амортизація) за весь період їх експлуатації; П з - первісна або відновна вартість основних фондів.

Коефіцієнт фізичного зносу основних фондів може бути визначений по окремих інвентарних об'єктах і на основі даних про фактичне терміні їх служби.

Для об'єктів, фактичний термін служби яких нижче нормативного, розрахунок ведеться за формулою

де Тф і Т н - фактичний і нормативний термін служби даного інвентарного об'єкта.

Для об'єктів, у яких фактичний термін служби дорівнює нормативному або перевищив його, коефіцієнт фізичного зносу розраховується за формулою

де Т в - можливий залишковий термін служби даного інвентарного об'єкта понад фактично досягнутого в даний момент терміну служби.

Найчастіше він визначається експертним шляхом.

Коефіцієнт фізичного зносу будівель і споруд може бути розрахований за формулою

де dj - питома вага г -го конструктивного елементу в вартості будівлі,%; а, - відсоток зносу i -го конструктивного елемента будівлі.

За останні роки рівень фізичного зносу основних фондів мав тенденцію до зниження. Але в цілому стан окремих видів основних фондів не можна визнати задовільним, особливо машин, устаткування і транспортних засобів. Велика частка повністю зношених основних засобів (табл. 12.3).

Таблиця 123

Наявність і стан основних фондів

2000

2005

2008

2009

2010

Видова структура основних фондів, у відсотках від наявності основних фондів на кінець року:

будівлі

33,1

25,1

23,9

23,2

22,3

споруди

33,0

46,8

46,2

46,5

46,9

Машини та обладнання

17,0

21,8

22,8

23,3

23,7

транспортні засоби

5,9

4,3

4,9

5,0

5,0

інші

4,1

1,9

2,2

2,0

2,1

Закінчення табл. 123

2000

2005

2008

2009

2010

Ступінь зносу основних фондів, у відсотках на кінець року

39,3

45,2

45,3

45,3

47,1

Питома вага повністю зношених машин і устаткування, у відсотках на кінець року

30,6

24,5

20,9

20,5

21,0

Середній вік машин і устаткування, років

15,7

19,3

13,7

13,0

13,5

Коефіцієнт оновлення (введення в дію основних фондів, у відсотках від наявності основних фондів на кінець року, в постійних цінах)

1,8

3,0

4,4

4,1

3,9

Коефіцієнт вибуття (вибуття за рік основних фондів, у відсотках від наявності основних фондів на початок року, в постійних цінах)

1,3

1,1

1,0

1,0

0,8

Інвестиції в Росії. 2011: стат. зб. / Росстат. М., 2011 року.

Коефіцієнт придатності основних фондів (К, .Ф) укрупненно характеризує їх фізичний стан на певну дату і обчислюється за формулою

Коефіцієнт придатності основних фондів може бути визначений і на основі коефіцієнта фізичного зносу:

Всі ці формули припускають рівномірний фізичний зношування основних фондів, що далеко не завжди збігається з дійсністю, і в цьому полягає їх основний недолік.

Моральний знос основних фондів . Поряд з фізичним зносом основні фонди зазнають моральний знос (знецінення). Сутність його полягає в тому, що засоби праці знецінюються, втрачають вартість до їх фізичного зносу, до закінчення терміну своєї фізичної служби.

Моральний знос виявляється в двох формах.

Перша форма полягає в тому, що відбувається знецінення машин такої ж конструкції, що випускалися і раніше, внаслідок здешевлення їхній відтворення в сучасних умовах. Коефіцієнт морального зносу першої форми (К ' ми ) можна визначити з виразу

де П ( . - первісна вартість машин або обладнання; В ( . - відновна вартість машин або обладнання.

Друга форма морального зносу полягає в тому, що відбувається знецінення старих машин, фізично ще придатних, внаслідок появи нових, більш технічно досконалих і продуктивних, які витісняють старі.

Коефіцієнт морального зносу другої форми (К " ми ) можна визначити з наступного виразу:

де П ', П "- первісна вартість відповідно старої і нової машини, руб .; ПТ, ПТ - можлива річна продуктивність відповідно старої і нової машини, нат. од .; Т, Т - нормативний строк корисного використання відповідно старої і нової машини, років.

Моральний знос залежить від наступних факторів: темпів прискорення науково-технічного прогресу; специфіки галузі, в якій виробляються засоби праці, і т.д.

В цілому спостерігається тенденція скорочення терміну морального зносу машин і устаткування. У таких галузях, як електроніка, атомне машинобудування, космічна - найкоротший термін морального старіння, іноді він становить всього два-три роки. У машин і устаткування, які використовуються, наприклад, в гірській промисловості, чорної металургії та інших, термін морального зносу набагато більше.

На кожному підприємстві процес фізичного і морального зносу основних фондів повинен управлятися з метою недопущення надмірного фізичного і морального зносу основних фондів, особливо їх активної частини, оскільки це може призвести до негативних економічних наслідків для підприємства. Управління цим процесом відбувається через проведення певної політики відтворення основних фондів.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >