ВІДТВОРЕННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ

В умовах ринкових відносин політика в галузі відтворення основних фондів грає виключно важливу роль, так як саме вона визначає кількісне і якісне їх стан.

Ця політика повинна здійснюватися як на макро-, так і на мікрорівні. Основне завдання відтворювальної політики на макрорівні - створення для всіх суб'єктів господарювання сприятливих умов для простого і розширеного відтворення, придбання нової техніки, реконструкції та технічного переозброєння виробництва. Вона вирішується шляхом здійснення відповідної амортизаційної, інвестиційної та податкової політики.

Відтворення основних фондів - безперервний процес їх оновлення шляхом реконструкції, технічного переозброєння, модернізації та капітального ремонту і придбання нових.

Основна мета відтворення основних фондів - забезпечення ними підприємств в необхідному кількісному і якісному складі, а також підтримання їх в робочому стані.

У процесі відтворення основних фондів вирішуються такі завдання:

 • • відшкодування вибувають з різних причин основних фондів;
 • • збільшення маси основних фондів з метою розширення обсягу виробництва;
 • • вдосконалення видовий, технологічної і вікової структури основних фондів, тобто підвищення технічного рівня виробництва.

Процес відтворення основних фондів на підприємстві може здійснюватися за рахунок різних джерел за наступними каналами:

 • • як внесок до статутного капіталу підприємства;
 • • в результаті капітальних вкладень;
 • • в результаті безоплатної передачі;
 • • внаслідок оренди.

Кількісна характеристика відтворення основних фондів протягом року відображається в балансі основних фондів але повної початкової вартості за формулою

де Ф к - вартість основних фондів на кінець року; Ф н - вартість основних фондів на початок року; Ф в - вартість основних фондів, що вводяться в дію протягом року; Ф л - вартість основних фондів, що ліквідуються протягом року.

Для більш детального аналізу процесу відтворення основних фондів можна використовувати такі показники: коефіцієнт відновлення (До 0 бц), коефіцієнт вибуття (К виб ), коефіцієнт приросту (К пр ), фондоозброєність праці, технічну озброєність праці та ін.

Перевищення величини К () бн в порівнянні з К виб свідчить про те, що йде процес оновлення і зниження фізичного зносу основних виробничих фондів, і навпаки.

Вибуття об'єкта основних засобів може мати місце у випадках:

 • • продажу;
 • • списання в разі морального і фізичного зносу;
 • • ліквідації при аваріях, стихійних лих та інших надзвичайних ситуаціях;
 • • передачі у вигляді внеску до статутного (складеного) капіталу інших організацій, пайовий фонд;
 • • передачі за договорами міни, дарування;
 • • передачі дочірньому (залежному) суспільству від головної організації;
 • • нестачі і псування, виявлених при інвентаризації активів і зобов'язань;
 • • часткової ліквідації при виконанні робіт з реконструкції;
 • • в інших випадках.

Фондоозброєність праці (W) і технічна озброєність праці ( W rex ) визначається за формулами

де W - фондоозброєність праці, руб / чол .; Ф - середньорічна вартість основних фондів, руб .; N - середньорічна чисельність ППП, чол .; W Tex - технічна озброєність праці, руб / чол .; Ф акт - середньорічна вартість активної частини основних фондів.

Динаміка цих показників свідчить про відтворювальної політиці, що проводиться на підприємстві.

Реалізація визначеної відтворювальної політики на підприємстві в кінцевому підсумку призводить до кількісного та якісного зміни основних виробничих фондів підприємства.

Кількісне зміна характеризують такі показники, як зміна вартості (первісної, відновної) основних виробничих фондів; зміна кількості об'єктів основних виробничих фондів (ОПФ). Збільшення цих показників характеризує зростання вартості майна підприємства, тобто необоротних активів.

Якісна зміна ОПФ характеризують такі показники: коефіцієнти фізичного і морального зносу; коефіцієнти вибуття, введення та оновлення; фондоозброєність праці та технічна фондоозброєність праці; вікова структура ОПФ; частка активної частини ОПФ в їх загальну вартість; рівень механізації і автоматизації праці та ін.

Позитивна зміна кількісного та якісного стану ОПФ істотно впливає на ефективність функціонування будь-якого господарюючого суб'єкта.

Від величини їх вартості і якісного стану в значній мірі залежать:

 • • виробнича потужність підприємства, обсяг випуску і реалізації продукції;
 • • рівень механізації, автоматизації виробництва і праці;
 • • рівень якості та конкурентоспроможності продукції, що випускається;
 • • рівень собівартості і рентабельності реалізованої продукції;
 • • фінансовий стан підприємства на даному етапі і в перспективі.

Тому на кожному підприємстві треба управляти не тільки процесом

створення та оновлення основного капіталу, а й його ефективного використання.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >