ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА

Після вивчення глави 14 бакалавр повинен: знати

 • • економічну сутність, склад і структуру оборотних коштів, їх значення для нормального функціонування підприємства;
 • • показники рівня використання оборотних фондів і оборотних коштів, методику їх розрахунку;
 • • сутність нормування оборотних коштів;
 • • теоретичні основи управління оборотними коштами на підприємстві;
 • • шляхи і значення зниження матеріаломісткості на підприємстві; вміти
 • • визначати структуру оборотних коштів на підприємстві;
 • • аналізувати рівень використання оборотних коштів на підприємстві і на цій основі робити правильні висновки;

володіти

 • • понятійним апаратом в рамках даної глави;
 • • методикою аналізу використання оборотних коштів на підприємстві.

Економічна сутність, склад і структура оборотних коштів

Оборотні кошти поряд з основними і робочою силою є найважливішим елементом (фактором) виробництва. Недостатня забезпеченість підприємства обіговими коштами паралізує його діяльність і призводить до погіршення фінансового становища.

Розрізняють два поняття: оборотні кошти і оборотні фонди.

Під оборотними фондами розуміється частина коштів виробництва, які раз беруть участь у виробничому процесі, і свою вартість відразу і повністю переносять на вироблену продукцію.

До оборотних фондів належать сировина, основні і допоміжні матеріали, комплектуючі вироби, які не закінчена виробництвом продукція, паливо, тара та інші предмети праці.

Оборотні кошти як економічна категорія ширше, ніж оборотні фонди. Вони складаються з оборотних фондів і фондів обігу.

До фондів обігу відносяться кошти, які обслуговують процес реалізації продукції: готова продукція на складі, товари, відвантажені замовникам, але ще не оплачені ними, засоби в розрахунках, грошові кошти в касі підприємства і на рахунках в банках.

Таким чином, оборотні кошти - це грошові кошти підприємства, призначені для утворення оборотних виробничих фондів і фондів обігу.

Для вивчення складу і структури оборотні кошти групуються за такими ознаками: сферам обороту; елементам; охопленням нормуванням; джерелами фінансування та ін. (рис. 14.1)

За сферами обороту оборотні кошти поділяються на оборотні виробничі фонди (сфера виробництва) і фонди обігу (сфера обігу).

Оборотні кошти функціонують одночасно в сфері виробництва і сфері обігу, проходячи три стадії кругообігу: постачання, виробництво і збут (реалізація). Більш наочно кругообіг оборотних коштів представлений на рис. 14.2.

На грошові кошти (Д) підприємство набуває всі необхідні предмети праці для виробництва продукції, які набувають форму виробничих запасів (ПЗ). Потім йде безпосередньо процес виробництва (П), в результаті якого виходить готова продукція (ГП). Вона реалізується, і підприємство отримує певні кошти (Д 1 ). Таким чином, кошти роблять один оборот, потім все повторюється знову.

Окремі частини оборотних коштів мають різне призначення і по-різному використовуються в виробничо-господарської діяльності, тому класифікуються за такими елементами:

 • 1) виробничі запаси (сировина, основні матеріали, покупні напівфабрикати, допоміжні матеріали, паливо, тара, запасні частини, малоцінні і бистроізнашівающісся предмети);
 • 2) незавершене виробництво і напівфабрикати власного виробництва;
 • 3) витрати майбутніх періодів. Оборотні фонди (п. 1 + п. 2 + п. 3);
 • 4) готову продукцію на складах;
 • 5) продукція відвантажена, але ще не оплачена;
 • 6) кошти в розрахунках;
 • 7) грошові кошти в касі підприємства і на рахунках в банку;
 • 8) фонди обігу (п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7).
 • 9) оборотні кошти (п. 1 + п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7).

Вартість незавершеного виробництва складається з вартості

витрачається сировини, основних і допоміжних матеріалів, палива, енергії, води, пари, стисненого повітря, перенесеної на продукт частини вартості основних фондів (амортизаційних відрахувань), а також сум заробітної плати, нарахованої працівникам.

Підприємство використовує у виробництві крім покупних напівфабрикати власного виробництва, які за своєю природою близькі до незакінченої продукції.

Витрати на освоєння нової продукції, підготовчі та інші роботи, розраховані на тривалий час, складають витрати майбутніх періодів і списуються на собівартість продукції в майбутніх періодах.

За охопленням нормуванням оборотні кошти поділяються на нормовані оборотні кошти (оборотні кошти в запасах товарно-матеріальних цінностей) і ненормовані (дебіторська заборгованість, кошти в розрахунках, грошові кошти в касі підприємства і на рахунках в банку).

Класифікація оборотних коштів за ознаками

Мал. 14.1. Класифікація оборотних коштів за ознаками

Стадії кругообігу оборотних коштів

Мал. 14.2. Стадії кругообігу оборотних коштів

За джерелами формування оборотні кошти поділяються на власні і позикові.

Наявність власних і позикових коштів в обороті підприємства пояснюється особливостями організації виробничого процесу. Постійна мінімальна сума коштів для фінансування потреб виробництва забезпечується власними оборотними засобами. Тимчасова потреба в коштах, що виникла під впливом залежних і не залежних від підприємства причин, покривається кредитом та іншими джерелами.

Оборотні кошти класифікуються і за іншими ознаками. Залежно від ліквідності (швидкості перетворення в грошові кошти) - на абсолютно ліквідні, швидко реалізовані, повільно реалізовані. Наприклад, до абсолютно ліквідним відносяться грошові кошти в касі та на розрахунковому рахунку. До швидко реалізованим можна віднести готову продукцію на складі, дебіторську заборгованість.

Залежно від ступеня ризику вкладення капіталу :

 • • оборотний капітал з мінімальним ризиком вкладень - кошти, короткострокові фінансові вкладення;
 • • оборотний капітал з малим ризиком вкладень - дебіторська заборгованість (за вирахуванням сумнівної), виробничі запаси (за вирахуванням залежаних), залишки готової продукції і товарів (за вирахуванням не користуються попитом);
 • • оборотний капітал із середнім ризиком вкладень - незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів та ін .;
 • • оборотний капітал з високим ризиком вкладень - сумнівна дебіторська заборгованість, залежані виробничі запаси, готова продукція та товари, які не користуються попитом.

Під структурою оборотних коштів розуміється співвідношення окремих елементів у всій їх сукупності. У табл. 14.2 наведена структура оборотних коштів російських організацій в динаміці.

Знання та аналіз структури оборотних коштів на підприємстві мають дуже важливе значення, так як вона в певній мірі характеризує фінансовий стан на той чи інший момент роботи підприємства. Наприклад, надмірне збільшення частки дебіторської заборгованості, готової продукції на складі, незавершеного виробництва свідчить про погіршення фінансового стану підприємства. Дебіторська заборгованість характеризує відволікання коштів з обороту даного підприємства і використання їх дебіторами, боржниками в своєму обороті. Підвищення частки незавершеного виробництва, готової продукції на складі вказує на відволікання оборотних коштів з обороту, зниження обсягу реалізації, отже, і прибутку. Все це свідчить про те, що на підприємстві оборотними засобами необхідно управляти з метою оптимізації їх структури і підвищення оборотності.

Таблиця 14.2

Структура оборотних активів організацій (на кінець року, у відсотках до підсумку)

2008

2009

2010

2011

Всього оборотних коштів

100

про

про

100

100

В тому числі:

запаси

22,4

21,3

20,6

20,4

короткострокові фінансові вкладення

18,4

17,6

17,3

15,9

грошові кошти

6,7

7,3

7,5

9,2

дебіторська заборгованість

52,5

53,8

54,6

54,5

Російський статистичний щорічник. 2012.

За даними табл. 14.2 можна відзначити, що структура оборотних коштів зазнала змін за аналізований період. Так, частка запасів знизилася з 22,4% у 2008 році до 20,4% в 2011 р, що можна оцінити як позитивну динаміку. Разом з тим збільшилася частка дебіторської заборгованості на цю ж величину, що говорить про погіршення стану розрахунково-платіжної дисципліни організацій. Частка найбільш ліквідних активів організацій (грошових коштів і короткострокових фінансових вкладень) не змінилася. Але в цілому зміна структур оборотних активів зробило позитивний вплив на фінансовий стан організацій, оскільки коефіцієнт швидкої ліквідності в результаті цього дещо підвищився.

Структура оборотних коштів на підприємстві непостійна і змінюється в динаміці під впливом багатьох причин.

Структура оборотних коштів на підприємствах різних галузей промисловості далеко не однакова і залежить від:

 • • специфіки підприємства. На підприємствах з тривалим виробничим циклом (наприклад, в суднобудуванні) велика частка незавершеного виробництва; на підприємствах гірничого профілю велика частка витрат майбутніх періодів. На підприємствах, де процес виробництва продукції швидкоплинний, як правило, спостерігається велика питома вага виробничих запасів;
 • • якості готової продукції. Якщо на підприємстві випускається продукція низької якості, що не користується попитом у покупців, різко підвищується частка готової продукції на складах;
 • • рівня концентрації, спеціалізації, кооперування і комбінування виробництва;
 • • прискорення науково-технічного прогресу. Цей фактор впливає на структуру оборотних коштів різнопланово і практично на співвідношення всіх елементів. Якщо на підприємстві впроваджуються тоілівосберегающая техніка та технологія, безвідходне виробництво, це відразу впливає на зниження частки виробничих запасів в структурі оборотних коштів.

Впливають на структуру оборотних коштів та інші фактори. При цьому необхідно мати на увазі, що одні з них носять довготривалий характер, інші - короткочасний.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >