РОЛЬ ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Після вивчення глави 17 бакалавр повинен: знати

 • • сутність і функції ціни як економічної категорії;
 • • систему цін і їх класифікацію;
 • • фактори, що впливають на рівень цін;
 • • сутність цінової політики на підприємстві; вміти
 • • планувати ціни на продукцію, що випускається на підприємстві продукцію;
 • • виявляти фактори, які вплинули або можуть вплинути на рівень цін на продукцію, що випускається;

володіти

 • • понятійним апаратом в рамках даної глави;
 • • методикою планування цін на продукцію, що випускається.

Сутність і функції ціни як економічної категорії

У багатьох словниках ціна трактується як грошовий вираз вартості одиниці товару. Можна зустріти і таке формулювання: «Ціна - це сума грошей, за яку покупець готовий купити товар, а виробник - продати».

В умовах ринкових відносин різко зростає роль ціни для будь-якої комерційної організації. Ця обставина обумовлюється багатьма причинами.

Від рівня ціни залежать:

 • • величина прибутку комерційної організації;
 • • конкурентоспроможність організації та її продукції;
 • • фінансова стійкість організації.

Вибір правильної цінової політики є непростою справою і вимагає створення маркетингових служб.

Ціна як економічна категорія виконує ряд найважливіших функцій.

Облікова функція ціни відбиває суспільно необхідні витрати праці на випуск і реалізацію тієї чи іншої продукції. Ціна визначає, скільки витрачено праці, сировини, матеріалів, комплектуючих виробів на виготовлення товару. В кінцевому рахунку ціна відображає не тільки величину сукупних витрат виробництва і обігу товарів, а й розмір прибутку.

В обліковій функції ціна служить засобом обчислення всіх вартісних показників. До них відносяться як кількісні (валовий внутрішній продукт (ВВП), національний дохід, обсяг капітальних вкладень, обсяг товарообігу, обсяг продукції фірм, підприємств і галузей), так і якісні показники (рентабельність, продуктивність купа, фондовіддача та ін.).

Таким чином, ціна використовується для визначення ефективності виробництва, служить орієнтиром прийняття господарських рішень, найважливішим інструментом внутрішньофірмового планування.

Розподільна функція ціни полягає в тому, що держава через ціноутворення здійснює перерозподіл національного доходу між галузями економіки, державним та іншими її секторами, регіонами, фондами накопичення і споживання, соціальними групами населення.

Ця функція реалізується через включення в собівартість податків, які потім є джерелом накопичення дорожнього фонду, Пенсійного фонду, Фонду соціального страхування, Фонду обов'язкового медичного страхування та інших фондів, а також непрямих податків (ПДВ і акцизів).

Функція збалансування попиту і пропозиції виражається в тому, що через ціни здійснюється зв'язок між виробництвом і споживанням, пропозицією і попитом. Ціна сигналізує про диспропорції в сферах виробництва і обігу і вимагає вжиття заходів щодо їх подолання. Вона служить гнучким інструментом для досягнення відповідності попиту і пропозиції.

Функція ціни як засобу раціонального розміщення виробництва проявляється найбільш повно в умовах ринкової економіки. За допомогою механізму цін відбувається перелив капіталів в сектори економіки та виробництва з більш високою нормою прибутку.

Стимулююча функція ціни проявляється в тому, що ціна за певних умов може стимулювати прискорення НТП, поліпшення якості продукції, збільшення випуску продукції і попиту на неї. Ціни диференційовані в залежності від технічного рівня і якості продукції. З цих же причин ціни можуть надавати і дестимулюючий вплив на виробництво.

У ринковій економіці ціни на товари постійно коливаються. Напрями зміни цін для конкретних видів товарів і в конкретні періоди можуть бути різними. Однак є і загальні тенденції, характерні як для окремих груп споживчих товарів, так і для всієї їх номенклатури в цілому.

Таким чином, ціни грають виключно важливу роль у розвитку економіки країни в цілому і для кожного окремо взятого суб'єкта господарювання. Звідси випливає значущість політики в області ціноутворення.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >