АНАЛІЗ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ І ЇХ ВПЛИВ НА ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ КОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Аналіз податкових платежів і їх вплив на фінансові результати комерційних організацій необхідно проводити в такій послідовності:

 • • аналіз динаміки та структури податкових платежів на підприємстві;
 • • аналіз впливу податкових платежів на конкурентоспроможність продукції, обсяг виробництва і реалізації продукції;
 • • аналіз впливу податкових платежів на собівартість продукції;
 • • аналіз впливу податкових платежів на ціноутворення;
 • • аналіз впливу податкових платежів на фінансові результати підприємства;
 • • визначення тяжкості податкового тягаря;
 • • прогнозування і планування податкових платежів на підприємстві.

Аналіз динаміки і структури податкових платежів на підприємстві

Під динамікою податкових платежів розуміються їх абсолютні значення за роками, кварталами або місяцями. Аналіз цієї динаміки дозволяє визначити не тільки тенденцію зміни їх величини на підприємстві, а й чинники, що вплинули на неї. Якщо досліджується тенденція податкових платежів, період дослідження не повинен становити менше трьох років. При дослідженні будь-якого економічного явища (показника) тенденція може бути позитивною (позитивної), негативною (негативної) або взагалі може бути не виявлено. Так, якщо на підприємстві за останні п'ять років обсяг виробництва і реалізації продукції весь час збільшується, - це позитивна тенденція, якщо знижується - негативна. Якщо ж обсяг виробництва і реалізації не змінюється або незначно відхиляється в ту або іншу сторону від якоїсь середньої величини, в наявності тенденція стабільності (незмінності).

Динамічний ряд податкових платежів характеризують абсолютні та відносні показники. До абсолютними показниками відносяться ланцюгові і базисні абсолютні прирости податкових платежів, до відносним - темпи зростання і темпи приросту, які, в свою чергу, можуть бути ланцюговими і базисними. Дані показники динамічного ряду досить всебічно характеризують зміна податкових платежів за аналізований період, але вони не відповідають на питання, які фактори вплинули на цю зміну.

До основних факторів, що впливає на величину податкових платежів, що сплачуються підприємством, відносяться:

 • • зміна обсягу виробництва;
 • • зміна величин податкових баз;
 • • зміни в податковому законодавстві, системі оподаткування в цілому (законодавча база, збирання податків, ставки, введення або скасування пільг, рівень адміністрування податків і т.д.).

Перші два чинники повністю пов'язані з виробничою діяльністю підприємства, тобто це внутрішні фактори, а третій є зовнішнім фактором.

Під структурою податкових платежів на мікрорівні розуміється склад податків, що сплачуються підприємством, і їх частка в загальних податкових платежах.

Склад податкових платежів в кожної комерційної організації визначається такими факторами, як:

 • • специфіка підприємства, тобто її галузева приналежність;
 • • масштаби діяльності (велике, середнє, мале);
 • • види продукції, що випускається (підакцизну або НЕ підакцизну), види діяльності;
 • • застосовується система оподаткування (загальний режим оподаткування, спеціальні податкові режими, сплата всієї сукупності податків за чинним законодавством, заміна сплати окремих видів податків сплатою єдиного податку) і ін.

На зміну структури податкових платежів окремого підприємства можуть вплинути наступні фактори:

 • • збільшення випуску і реалізації продукції;
 • • зміни в податковому законодавстві (зміна оподатковуваної бази, податкових ставок тощо);
 • • диверсифікація виробництва;
 • • реструктуризація підприємства;
 • • перехід з одного режиму (системи) оподаткування в інший.

Аналіз динаміки і структури податкових платежів на підприємстві

необхідний для:

 • • виявлення тенденції зміни динаміки і структури податкових платежів за певний період;
 • • виявлення найбільш і найменш значущих податкових платежів;
 • • виявлення чинників, що вплинули на зміну динаміки податкових баз і структури податкових платежів;
 • • прогнозування і планування податкових платежів;
 • • визначення тяжкості податкового тягаря;
 • • розробки та здійснення заходів щодо оптимізації податкових платежів.

Для визначення факторів, що вплинули на зміну динаміки і структури податкових платежів, необхідно перш за все проаналізувати, як змінилися обсяг реалізованої продукції і інші оподатковувані бази, а також як змінилася податкова система за аналізований період.

Загальну величину зміни податкових платежів можна обчислити за формулою

де ± ДНІ - загальна величина зміни податкових платежів; ± АНГ ^ - величина зміни податкових платежів за рахунок зміни обсягу виробництва і обсягу реалізації товарів (робіт, послуг) - податкових баз для обчислення оборотних активів; ± ДНП 2 - величина зміни податкових платежів за рахунок зміни інших видів податкової бази (крім обсягу реалізації товарів (робіт, послуг); ± ДНП 3 - величина зміни податкових платежів за рахунок зміни елементів податкової системи (об'єктів оподаткування та податкової бази, ставок, введення нових (припинення раніше практикувалися) податкових платежів), перехід з одного режиму оподаткування в інший і т.д .; ± ДНП 4 - величина зміни штрафних санкцій, що накладаються на підприємство (пенею в зв'язку з недоїмки по податках і зборах, штрафних санкцій за інші податкові правопорушення); ± Н - величина податкових відрахувань (з ПДВ, акцизів), введення або скасування пільг але окремим видам податків.

Податкова база залежить не тільки від розширення або звуження сфери діяльності підприємства, її масштабів і структури, а й від зміни самої податкової системи.

Зміна податкових платежів, прямо пропорційно залежать від обсягу реалізації продукції, тобто коли податковою базою є обсяг реалізації товарів (робіт, послуг), можна визначити з виразу

де ± IIIIj - величина зміни податкових платежів, які прямо пропорційно залежать від обсягу реалізації товарів , робіт , послуг ± ДУ р - величина зміни обсягу реалізації товарів (робіт, послуг), продукції в діючих цінах за аналізований період; З ш - - ставка г-го податку.

де Vp 0 , Vp 6 - обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) відповідно в звітному і базовому періодах в діючих цінах.

Величину ПДВ, що підлягає сплаті за аналізований період, можна розрахувати за формулою

де ПДВ - величина ПДВ до сплати в аналізованому періоді; ПДВ б - величина ПДВ до сплати в базисному періоді; / ,, - індекс обсягу виробництва в аналізованому періоді.

За аналізований період динаміку податкових платежів (темпи зростання податкових платежів (Т н п )) необхідно зіставляти з динамікою реалізації товарів (робіт, послуг) (з темпами зростання обсягу реалізації (Т г ,)).

Якщо T v > Т і п - спостерігаються тенденції зниження тяжкості податкового тягаря;

T vн і - спостерігається тенденція підвищення тяжкості податкового тягаря;

T v = Т " п - тяжкість податкового тягаря не змінилася.

Зниження або збільшення ваги податкового тягаря в цьому випадку може бути і не пов'язане зі зміною податкової системи. Наприклад, істотне збільшення випуску продукції (більше 20%) при незмінній податковій системі може привести до зниження податкового тягаря на підприємстві за рахунок ефекту масштабності, і навпаки.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >