ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Під податковим плануванням розуміють діяльність організації, спрямовану на зменшення або оптимізацію податкових платежів.

Перелічимо основні завдання податкового планування:

  • • визначення податкових зобов'язань перед державою в плановому періоді по кожному податку і в цілому по підприємству;
  • • розрахунок планової собівартості продукції;
  • • розробка фінансового плану організації;
  • • мінімізація податкових платежів;
  • • визначення тяжкості податкового тягаря в плановому періоді;
  • • розробка плану економічного і соціального розвитку організації.

Метою податкового планування є не тільки мінімізація податкових платежів, а й підвищення загального наукового рівня планування, а кінцевою - підвищення ефективності виробництва.

Розрізняють стратегічне і тактичне (поточне) податкове планування на підприємстві.

Стратегічне , як правило, здійснюється на етапі створення і реєстрації підприємства та направлено на мінімізацію податкових зобов'язань в перспективі. Цей етан включає в себе вибір організаційно-правової форми господарювання, виду і профілю підприємницької діяльності, місця знаходження самого господарюючого суб'єкта, його філій або дочірніх організацій, їх реєстрації. Аналізується можливість використання «податкових оазисів» - офшорних територій і вільних економічних і торговельних зон і «податкових притулків». На цьому етапі рішення приймається не тільки з позиції найбільш пільгового режиму оподаткування, а й з точки зору більш вигідних умов переведення отриманих доходів з однієї країни в іншу, отримання податкових кредитів, уникнення подвійного оподаткування та з урахуванням інших можливостей. На даному етапі розробляється стратегія розміщення капіталів, інвестиційної політики і фінансування.

Тактичне податкове планування являє собою процес організації розрахунку конкретних видів податків на черговий фінансовий рік або середньострокову перспективу з використанням всіх передбачених законодавством можливостей для оптимізації їх розміру.

Основні напрямки тактичного планування на мікроуровіе показані на рис. 18.13.

Величина сплачуваних податкових платежів за певними податками (ПДВ, податок на майно та ін.) В певній мірі залежить від проведеної облікової політики організації, де відображаються такі найважливіші моменти: спосіб ведення бухгалтерського обліку - по надходженню платежів (касовий метод) і але відвантаження (іноді називається методом рахунків-фактур); спосіб обчислення амортизаційних відрахувань; методи оцінки запасів (ФІФО, метод середньої вартості та ін.).

Напрямки тактичного планування на мікрорівні

Мал. 18.13. Напрямки тактичного планування на мікрорівні 1

Якщо підприємство використовує прискорені методи обчислення амортизаційних відрахувань, можна отримати певну вигоду з податку на прибуток і податку на майно організації.

Одним з найбільш значущих напрямів але зниження податкових платежів на підприємстві визнається суворе дотримання чинного податкового законодавства, що неможливо без грамотного і бездоганного ведення бухгалтерського обліку і звітності, дотримання всіх нормативних документів з оподаткування та бухгалтерського обліку.

Все це дозволить уникнути штрафних санкцій з боку податкових органів.

Для податкового планування необхідно в першу чергу знати планову оподатковувану базу, а її не можна визначити без наявності перспективного плану економічного і соціального розвитку підприємства. Фундаментом даного плану служить план виробництва продукції (робіт, послуг), тобто виробнича програма. Об'єктивність і точність податкового планування значною мірою залежать від наукової обґрунтованості виробничої програми. Це пов'язано з тим, що інші розділи плану економічного і соціального розвитку підприємства (план але собівартості, план по капітальних вкладеннях, план НТП, план по праці і кадрам і ін.) Безпосередньо залежать від виробничої програми.

Достовірність податкового планування залежить і від правильного прогнозу цін, інфляції і зміни податкової системи.

При плануванні податкових платежів на підприємстві можуть бути використані самі різні способи: метод екстраполяції, експертний метод; метод від досягнутого; економіко-математичний метод та ін.

Серед них найпоширенішим вважається метод від досягнутого. Він досить точний і зрозумілий фахівцям. Суть його полягає в тому, що за основу беруться податкові платежі підприємства за базовий період, а потім йде процес їх коригування з урахуванням змін, які відбудуться в плановому періоді. В першу чергу це стосується змін у виробничій програмі і в податковому законодавстві.

1 Панське В. Г., Князєв В. Г. Указ. соч. М .: МЦФЕР, 2003.

Так, величину ПДВ на плановий період з використанням цього методу можна визначити за формулою

де ПДВ ПЛ - величина ПДВ, що сплачується підприємством в плановому періоді; ПДВ б - величина ПДВ, сплачена в базисному періоді; / v - індекс фізичного обсягу продукції, що випускається і реалізованої продукції в плановому періоді; / ц - індекс цін на продукцію, що випускається підприємством з урахуванням інфляції.

Так можна визначати планову величину тільки податкових платежів, у яких базою оподаткування є обсяг реалізованої продукції. Планову величину страхових внесків можна визначити з виразу

де СВ ПЛ - величина страхових внесків, що сплачуються в плановому періоді; СВ б - величина страхових внесків, сплачених суб'єктом господарювання до базовому періоді; У зп - індекс середньої заробітної плати в податковому періоді; / ^ - індекс середньооблікової чисельності працюючих в плановому періоді.

Земельний податок в плановому періоді можна визначити за формулою

де НЗ ПЛ - величина земельного податку в плановому періоді; НЗ б - величина земельного податку в звітному (базовому) періоді; / 3 - індекс ставки земельного податку.

Величину транспортного податку на підприємстві в плановому періоді можна визначити за рахунок коригування транспортного податку в базисному (звітному періоді), тобто з урахуванням введення і вибуття транспортних засобів.

Аналогічним чином можна визначити і планову величину податку на майно підприємства.

Все це є підставою для визначення планової собівартості продукції і планових фінансових результатів роботи підприємства.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >