АНАЛІЗ І ОЦІНКА ЛІКВІДНОСТІ ТА ПЛАТОСПРОМОЖНОСТІ

Фінансовий стан підприємства можна оцінювати з точки зору короткострокової і довгострокової перспектив. У першому випадку в качеетве критеріїв оцінки фінансового стану виступають ліквідність і платоспроможність.

Під ліквідністю підприємства розуміється його здатність покрити свої короткострокові зобов'язання активами, термін перетворення яких в грошові кошти відповідає терміну погашення зобов'язань.

Аналіз і оцінка ліквідності підприємства здійснюється на основі аналізу ліквідності балансу. Ліквідність балансу виражається в ступені покриття зобов'язань підприємства його активами. Аналіз ліквідності балансу здійснюється на основі порівняння засобів по активу, згрупованих за ступенем їх ліквідності, із зобов'язаннями по пасиву, згрупованими за ступенем наростання термінів їх погашення.

Активи підприємства об'єднуються в наступні групи:

  • • найбільш ліквідні активи - грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення (А1);
  • • швидко реалізованих активи - короткострокова дебіторська заборгованість та інші оборотні активи (А2);
  • • повільно реалізовані активи - запаси, довгострокова дебіторська заборгованість, ПДВ по придбаних цінностей (АЗ). Витрати майбутніх періодів до цієї групи не включаються;
  • • важкореалізовані активи - необоротні активи (А4).

Активи, включені в перші три групи, є поточними, вони

більш ліквідні у порівнянні з активами, складовими четверту групу.

Пасиви підприємства також об'єднуються в чотири групи:

  • • найбільш термінові зобов'язання - кредиторська заборгованість (П1);
  • • короткострокові пасиви - короткострокові кредити і позики (П2);
  • • довгострокові пасиви - довгострокові кредити і позики (ПЗ);
  • • постійні пасиви - капітал і резерви (розділ III балансу) і статті розділу V балансу, що не увійшли в попередні групи (доходи майбутніх періодів, резерви майбутніх витрат і платежів та ін) (П4).

Для визначення ступеня ліквідності балансу необхідно зіставити підсумки наведених груп по активу і пасиву. Баланс підприємства вважається абсолютно ліквідним, якщо виконуються наступні нерівності:

Якщо не виконується хоча б одна з перерахованих нерівностей, баланс підприємства не є абсолютно ліквідним. Разом з тим недолік засобів по одній групі може бути перекритий надлишком по іншій. Підсумкове порівняння за першими двома неравенствам характеризує поточну ліквідність, яка відображатиме платоспроможність підприємства найближчим часом.

Перспективна ліквідність свідчить про платоспроможність підприємства в більш віддаленій перспективі на основі врахування майбутніх надходжень і платежів.

При виконанні перших трьох розглянутих нерівностей забезпечується виконання і четвертого. Якщо ця умова виконується, можна говорити про наявність у підприємства власних оборотних коштів, які є мінімальним умовою його фінансової стійкості.

Для характеристики ступеня ліквідності розраховується ряд коефіцієнтів: поточної, швидкої та абсолютної ліквідності.

Найбільш поширеним є коефіцієнт поточної ліквідностітл ), який розраховується відношенням поточних активів до поточних пасивів:

де ДС - грошові кошти; КФВ - короткострокові фінансові вкладення; ДЗ - дебіторська заборгованість; 3 - запаси; КК - короткострокові кредити і позики; КЗ - кредиторська заборгованість.

Коефіцієнт поточної ліквідності показує ступінь покриття поточними активами поточних зобов'язань підприємства. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більшу довіру викликає підприємство у кредиторів. За оцінками ряду фахівців, його рекомендоване значення 1,5-2,5. якщо цей коефіцієнт менше 1, підприємство вважається неплатоспроможним.

Коефіцієнт швидкої ліквідностібл ) розраховується відношенням коштів, короткострокових фінансових вкладень і короткострокової дебіторської заборгованості до суми короткострокових зобов'язань підприємства:

де ДЗ кр - дебіторська заборгованість з терміном погашення до 12 місяців. Рекомендоване значення цього коефіцієнта 0,7-0,8.

Коефіцієнт абсолютної ліквідностіАБЛ ) показує, яка частина короткострокової заборгованості може бути покрита найбільш ліквідними оборотними активами - грошовими коштами і короткостроковими фінансовими вкладеннями:

Грошові кошти і короткострокові фінансові вкладення є найбільш мобільною частиною оборотних засобів, так як вони набагато швидше в порівнянні з іншими елементами оборотних активів можуть бути перетворені в готівку і спрямовані на погашення короткострокових зобов'язань. Цей показник найбільш цікавий постачальникам товарно-матеріальних цінностей, оскільки відображає можливості підприємства щодо забезпечення своєчасності розрахунків. Рекомендоване значення цього коефіцієнта 0,2-0,25. Разом з тим коефіцієнт абсолютної ліквідності повинен розглядатися у взаємозв'язку з оптимальним рівнем грошових коштів. При визначенні останнього виходять з того, що підприємство підтримує певний рівень вільних грошових коштів, який для страховки доповнюється певною сумою коштів, вкладених в ліквідні цінні папери, тобто в активи, близькі до абсолютно ліквідним. При виникненні додаткової потреби цінні папери конвертуються в грошові кошти. Якщо накопичився надлишок грошових коштів, він може бути інвестований в короткострокові цінні папери або виплачений у вигляді дивідендів і т.д. У західній практиці, наприклад, набули широкого поширення моделі визначення оптимального рівня грошових коштів Баумоля, Міллера-Орра, Стоуна і ін.

Поряд з ліквідністю важливим показником, що характеризує фінансовий стан підприємства, є платоспроможність - його здатність своєчасно погашати платежі за своїми короткостроковими зобов'язаннями за безперебійного здійсненні виробничої діяльності.

Розрізняють поточну і перспективну платоспроможність. Для визначення рівня поточної платоспроможності зіставляють суму платіжних засобів і суму короткострокових зобов'язань. До платіжних засобів в даному випадку відносяться: грошові кошти, короткострокові фінансові вкладення, дебіторська заборгованість (за винятком сумнівної). Рекомендоване значення коефіцієнта поточної платоспроможності - 1.

Іншим показником поточної платоспроможності може бути коефіцієнт поточної платіжної готовності , що характеризує можливість своєчасного погашення кредиторської заборгованості підприємства. При розрахунку цього показника виходять з положення, що дебіторська і кредиторська заборгованості повинні бути збалансовані. У зв'язку з цим в першу чергу кредиторську заборгованість повинна покривати дебіторська, а в відсутньої частини - грошові кошти на розрахунковому рахунку та в касі підприємства. Цей коефіцієнт визначається відношенням коштів до різниці між кредиторської та дебіторської заборгованостей:

Якщо дебіторська заборгованість виявиться вище кредиторської, підприємство не тільки здатне розрахуватися але своїми короткостроковими зобов'язаннями, але і має в наявності вільні грошові кошти.

Для характеристики перспективної платоспроможності можуть бути розраховані коефіцієнт чистої виручки, коефіцієнт покриття поточних пасивів виручкою від реалізації, коефіцієнт достатності грошових коштів.

Коефіцієнт чистої виручки (До мв ) розраховується наступним чином:

де А - сума амортизаційних відрахувань за відповідний період; 411 - чистий прибуток; ВР - виручка від реалізації.

Цей показник характеризує частку вільних грошових коштів у складі виручки, які можуть бути використані для погашення зобов'язань підприємства або інвестовані для інших цілей. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більше можливостей у підприємства для зміцнення своєї платоспроможності.

Коефіцієнт покриття поточних пасивів (До ВТП ) виручкою від реалізації також досить наочно характеризує зміну платоспроможності підприємства в перспективі:

Позитивна динаміка цього коефіцієнта (зростання) свідчить про зміцнення фінансового стану підприємства.

Поряд з розглянутими важливе значення для оцінки платоспроможності підприємства має коефіцієнт достатності грошових коштів (Кд ДС ), який розраховується за формулою

де КВ - кошти, що направляються на капітальні вкладення; Про - приріст оборотних коштів; Д - кошти на виплату дивідендів.

Цей коефіцієнт показує можливості підприємства у фінансуванні капітального будівництва, приросту оборотних коштів, а також по виплаті дивідендів акціонерам. Якщо значення коефіцієнта більше одиниці, це говорить про можливість фінансування діяльності підприємства, не вдаючись до зовнішніх запозичень.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >