АНАЛІЗ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ І ОЦІНКА ЇЇ РІВНЯ

Фінансова стійкість є найважливішою складовою фінансового стану підприємства. Цей стан фінансових ресурсів, їх розподіл і використання, що забезпечує розвиток організації на основі зростання прибутку і капіталу при збереженні платоспроможності і кредитоспроможності в умовах допустимого рівня ризику.

Оцінка фінансової стійкості дозволяє визначити фінансові можливості підприємства на перспективу.

Для характеристики фінансової стійкості використовуються абсолютні та відносні показники.

Абсолютні показники фінансової стійкості характеризують ступінь забезпеченості запасів і витрат джерелами їх формування.

Для характеристики джерел формування запасів і витрат визначають три основні показники:

 • • наявність власних оборотних коштів (ВОК). Визначається як різниця між капіталом і резервами (розділ III балансу) і необоротні активи (розділ I балансу);
 • • наявність власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (СД). Визначається шляхом додавання до попереднього суми довгострокових пасивів (розділ IV балансу);
 • • загальна величина основних джерел формування запасів і витрат (ОІ). Визначається шляхом збільшення попереднього (СД) на суму короткострокових позикових коштів (КЗС).

Зазначеним вище показниками відповідають три показника забезпеченості запасів джерелами їх формування:

• надлишок (+) або недолік (-) власних оборотних коштів (ДСОС):

де 3 - запаси;

• надлишок (+) або недолік (-) власних і довгострокових позикових джерел формування запасів і витрат (ЛСД)

• надлишок (+) або недолік (-) загальної величини основних джерел формування запасів (ДСІ):

Залежно від ступеня забезпеченості запасів і витрат джерелами фінансування розрізняють чотири типи фінансової стійкості:

• абсолютна стійкість фінансового стану, для якої характерно перевищення джерел формування власних оборотних коштів над фактичною величиною запасів і витрат. Цей тип фінансової стійкості зустрічається вкрай рідко і відповідає умові

• нормальна стійкість фінансового стану, при якій гарантується платоспроможність підприємства:

• нестійкий фінансовий стан, при якому порушується платоспроможність, але зберігається можливість відновлення рівноваги за рахунок залучення тимчасово вільних джерел засобів (резервного фонду, фонду накопичення та споживання) і кредитів банку на тимчасове поповнення оборотних коштів:

• кризовий фінансовий стан, при якому підприємство знаходиться на межі банкрутства, відповідає умові:

Відносними показниками фінансової стійкості підприємства є:

• коефіцієнт забезпеченості поточних активів власними обіговими коштами:

де ТА - поточні активи підприємства.

Вважається, що для забезпечення фінансової стійкості оборотні кошти підприємства повинні бути не менше ніж на 10% сформовані за рахунок власних коштів;

• коефіцієнт забезпеченості матеріальних запасів власними оборотними засобами:

де 3 - запаси на балансі організації.

Рекомендоване значення цього показника 0,5-0,8. Разом з тим його величина знаходиться в тісній залежності від розміру запасів, які можуть бути вище або нижче обґрунтованої потреби в них;

• коефіцієнт маневреності власного капіталу:

де СК - власний капітал.

Цей коефіцієнт показує, яка частина власних коштів використовується в поточній діяльності для фінансування оборотних коштів, а яка капіталізована. Величина цього коефіцієнта може значно змінюватися в залежності від виду діяльності підприємства. У фондоемких виробництвах його величина нижча, в матеріаломістких - навпаки. Разом з тим з фінансової точки зору зростання цього коефіцієнта свідчить про поліпшення фінансового стану підприємства;

• коефіцієнт реальної вартості майна виробничого призначення:

де ОС ост - залишкова вартість основних засобів; З м - вартість матеріалів в складі виробничих запасів; НІ - незавершене виробництво; І - вартість майна підприємства.

Даний коефіцієнт визначає рівень виробничого потенціалу організації, вважається, що для промисловості його значення не може бути нижче 0,5;

• коефіцієнт концентрації власного капіталу (незалежності, автономії):

де ВБ - валюта балансу.

Цей коефіцієнт характеризує частку власного капіталу в структурі капіталу підприємства, отже, співвідношення інтересів власників і кредиторів. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим більш стійко і незалежно підприємство від зовнішніх кредиторів. Найбільш поширеною вважається точка зору, згідно з якою частка власних коштів в обороті підприємства повинна бути більше 50% (критичний рівень - 60%);

• коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу:

де ЗК - позиковий капітал; СК - власний капітал.

Цей коефіцієнт показує величину позикових коштів, що припадають на кожен рубль власних коштів, вкладених в активи підприємства. Інакше його ще називають «пліч-о-фінансового важеля». Він характеризує структуру фінансових джерел підприємства, а також ступінь залежності від позикових джерел. Чим вище значення цього коефіцієнта, тим вище рівень фінансового ризику підприємства;

• чисті активи. Відповідно до Федерального закону від 26.12.1995 № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» (ред. Від 21.12.2013) ці суспільства для оцінки фінансової стійкості розраховують показник чистих активів. Порядок оцінки вартості чистих активів акціонерних товариств затверджений наказом Мінфіну Росії і ФКЦБ Росії від 29.01.2003 № ЮН / ОЗ-б / пз.

Під вартістю чистих активів акціонерного товариства розуміється величина, яка визначається шляхом вирахування із суми активів, прийнятих до розрахунку, суми його пасивів.

До складу активів, прийнятих до розрахунку, включаються:

 • • необоротні активи;
 • • оборотні активи, за винятком фактичних витрат на викуп власних акцій, викуплених акціонерним товариством у акціонерів для їх наступного перепродажу або анулювання, і заборгованості учасників (засновників) за внесками до статутного капіталу.

До складу пасивів, що приймаються до розрахунку, включаються:

 • • довгострокові зобов'язання за позиками і кредитами та інші довгострокові зобов'язання;
 • • короткострокові зобов'язання за позиками і кредитами;
 • • кредиторська заборгованість;
 • • заборгованість учасникам (засновникам) по виплаті доходів;
 • • Резерви майбутніх витрат;
 • • інші короткострокові зобов'язання.

Чисті активи представляють собою вартість реального власного капіталу підприємства. Якщо після закінчення другого та кожного наступного року вартість чистих активів виявиться менше величини статутного капіталу, акціонерне товариство зобов'язане зменшити статутний каптал до величини чистих активів. Якщо ж вартість чистих активів виявиться меншою від мінімального статутного капіталу, товариство зобов'язане прийняти рішення про свою ліквідацію.

У таблиці 19.1 представлені окремі з розглянутих вище показників платоспроможності та фінансової стійкості організацій але видами економічної діяльності в Російській Федерації за 2011 р

Таблиця 19.1

Окремі показники платоспроможності та фінансової стійкості організацій за видами економічної діяльності у 2011 р

(На кінець року, у відсотках)

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами *

коефіцієнт

автономії

всього

136,2

-17,8

50,8

З нього за видами економічної діяльності:

сільське господарство, мисливство та лісове господарство

163,1

-35,5

40,3

рибальство, рибництво

156,6

-29,4

35,1

видобуток корисних копалин

151,1

-10,2

65,1

обробні виробництва

145,6

-12,7

41,6

виробництво і розподіл електроенергії, газу та води

129,0

-22,0

67,0

будівництво

106,5

-18,8

18,2

оптова і роздрібна торгівля: ремонт автотранспортних засобів, мотоциклів, побутових виробів та предметів особистого вжитку

149,7

7,8

50,7

готелі та ресторани

105,3

-63,8

36,1

транспорт і зв'язок

125,0

-77,5

60,7

фінансова діяльність

153,6

-21,0

54,0

операції з нерухомим майном, оренда і надання послуг

111,1

-44,8

40,9

Закінчення табл. 19.1

Коефіцієнт поточної ліквідності

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами *

коефіцієнт

автономії

державне управління і забезпечення військової безпеки; соціальне страхування

274,1

59,4

99,1

освіта

125,1

11,0

50,9

охорона здоров'я та надання соціальних послуг

106,4

-37,2

75,1

надання інших комунальних, соціальних і персональних послуг

135,9

-3,8

61,0

* 3нак «мінус» означає недолік власних джерел для формування оборотних активів.

Фінанси Росії. 2012 : стат. зб. / Росстат. М ., 2012.

Як показують дані таблиці, коефіцієнт поточної ліквідності в цілому по економіці нижче рекомендованого значення (бажане значення 1,5, фактичне - 1,362). З усіх видів економічної діяльності тільки в п'яти значення цього коефіцієнта вище рекомендованого (сільське господарство, рибальство, рибництво, видобуток корисних копалин, фінансова діяльність, державне управління та забезпечення військової безпеки; соціальне страхування). Для інших видів діяльності характерна неплатоспроможність організацій.

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами практично у всіх видів діяльності (крім державного управління і забезпечення військової безпеки, соціального страхування і освіти) має від'ємне значення, що говорить про відсутність в організацій власних оборотних коштів, наявність яких є першою ознакою фінансової стійкості.

Приблизно така ж ситуація складається у відношенні фінансової незалежності організацій. Тільки приблизно у половини із зазначених видів діяльності частка власних коштів перевищує частку позикових.

Таким чином, можна зробити висновок: значне число російських організацій мають низьким рівнем як платоспроможності, так і фінансової стійкості.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >