ПОКАЗНИКИ КРЕДИТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Важливою характеристикою фінансового стану підприємства є кредитоспроможність - можливість своєчасно погасити кредит. Рівень кредитоспроможності знаходиться в прямій залежності від рівня платоспроможності та фінансової стійкості. Але залучення платних позикових джерел фінансування доцільно лише в разі, якщо метою такого залучення є поліпшення фінансових показників, в тому числі забезпечення умов для погашення кредиту і виплати відсотків по ньому. У зв'язку з цим результатом залучення кредиту має бути збільшення вартості активів, що приводить до зростання виручки і прибутку. Таким чином, кредитоспроможність повинна оцінюватися більш широким колом показників в порівнянні з платоспроможністю і фінансовою стійкістю.

Для оцінки кредитоспроможності можуть бути використані наступні групи показників:

  • • показники, що характеризують структуру балансу підприємства;
  • • показники оборотності;
  • • показники рентабельності.

В першу групу , зокрема, можуть входити:

  • • відношення ліквідних активів до короткострокової заборгованості. Відображає реальний рівень платоспроможності підприємства, оскільки базується не тільки на балансових даних, але і на аналітичних матеріалах, що відображають конкретну ситуацію;
  • • відношення короткострокової заборгованості до власного капіталу. Відображає ступінь залежності підприємства від короткострокових позикових джерел фінансування;
  • • відношення основних засобів до загальної вартості активів;
  • • відношення запасів до власних оборотних коштів.

Ці показники близькі за змістом до показників платоспроможності та фінансової стійкості.

Друга група показників може бути представлена відношенням виручки від продажів до власного капіталу, дебіторської заборгованості, власним оборотним засобам, запасам і Г.Д. Прискорення оборотності, розраховане на базі будь-якого з цих показників, позитивно позначається на фінансовому стані підприємства. Наприклад, прискорення оборотності дебіторської заборгованості забезпечує своєчасність розрахунків але кредиту; прискорення оборотності власного капіталу свідчить про підвищення ефективності його використання і в певному сенсі гарантує ефективне використання позикових коштів.

Третя група представляє підсумкову оцінку рівня кредитоспроможності, оскільки ці показники розраховуються на базі кінцевих фінансових результатів діяльності підприємства. Одним з таких показників може бути рентабельність власного капіталу. Якщо процентна ставка але кредиту нижче рівня рентабельності, використання позикових коштів в обороті підприємства призводить до зростання власного капіталу, в іншому випадку фінансовий стан підприємства погіршується.

Всі названі показники, що характеризують рівень кредитоспроможності, необхідно розглядати в динаміці, особливо в період до отримання кредитних ресурсів і в умовах залучення їх в оборот підприємства.

19.5. Приклад аналізу фінансового стану підприємства

Аналіз фінансового стану підприємства може бути виконаний з різним ступенем деталізації в залежності від основних категорій його користувачів і їх економічних інтересів.

В цілому всіх користувачів результатів аналізу фінансового стану можна розділити на внутрішніх і зовнішніх. До внутрішнім ставляться керівники підприємства, його персонал, власники. Зовнішні користувачі - постачальники і покупці, інвестори, кредитори, органи державної влади та ін. Якщо зовнішні користувачі спираються лише на дані офіційної бухгалтерської звітності, то внутрішнім доступний набагато більш широкий масив інформації - матеріали оперативного і статистичного, бухгалтерського обліку, а також дані первинних документів . У свою чергу наявність або відсутність доступу до того чи іншого виду інформації позначається на можливостях і якісних характеристиках проведеного аналізу.

На основі наявної інформації виконаємо аналіз фінансового стану підприємства по розглянутої раніше методикою (табл. 19.2).

Таблиця 19.2

Аналітичний баланс підприємства (тис. Руб.)

актив

На початок року

На кінець року

пасив

На початок року

На кінець року

1. Необоротні активи (основні засоби)

4506

4126

1. Капітал і резерви

5050

4802

2. Оборотні активи, всього

1003

1 394

2. Довгострокові зобов'язання

-

-

в тому числі: 2.1. запаси

859

1318

3. Короткострокові

зобов'язання,

всього

459

718

2.2. Дебіторська заборгованість (з терміном погашення до 12 місяців)

115

73

в тому числі:

3.1. Позики і кредити

142

106

2.3. Грошові кошти

29

3

3.2. Кредиторська заборгованість

317

612

баланс

5509

5520

баланс

5509

5520

Для оцінки ліквідності балансу представимо систему нерівностей, отриману на основі угруповання активів і пасивів балансу.

На початок року

На кінець року

29 <317

3 <612

115 <142

73 <106

859> 0

1318> 0

4506 <5050

4126 <4802

Як видно з нерівностей, і на початок, і на кінець року у підприємства не виконуються перші два нерівності, тобто можна сказати, що найближчим до моменту аналізу час підприємство є неплатоспроможним. Але якщо на початок року дефіцит фінансових ресурсів становить 315 тис. Руб. (317 + 142 - 29 - 115), то до кінця року він збільшився до 642 тис. Руб. (612 + 106 - 3 - 73).

Коефіцієнти ліквідності підприємства представлені в табл. 19.3.

Таблиця 193

коефіцієнти ліквідності

п / п

коефіцієнти ліквідності

На початок року

На кінець року

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,063

0,004

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,31

0,11

3

Коефіцієнт поточної ліквідності

2,19

1,94

Як видно з даних табл. 19.3, коефіцієнт абсолютної ліквідності значно нижче рекомендованого (0,2-0,25) і на початок, і на кінець періоду. Те ж саме відноситься до коефіцієнта швидкої ліквідності, тобто у підприємства недостатньо грошових коштів і дебіторської заборгованості для розрахунків за своїми короткостроковими зобов'язаннями. Для їх погашення необхідно реалізувати частину запасів, якщо кредитори одночасно пред'являть свої вимоги. Причому повинна бути реалізована досить значна їх частина: на початок року вона становила 37% (315:: 859 х 100), а на кінець - 49% (642: 1318 х 100). Після реалізації цих запасів підприємству навряд чи вдасться продовжувати свою діяльність безперебійно. Всіх оборотних активів для погашення короткострокових зобов'язань і одночасного здійснення діяльності практично досить на початок року (про це говорить коефіцієнт поточної ліквідності 2,19), але недостатньо на кінець року (коефіцієнт знизився до 1,94).

Виконання четвертого нерівності в аналізі ліквідності свідчить про наявність на даному підприємстві мінімального умови фінансової стійкості, тобто власних оборотних коштів, причому їх величина на кінець року збільшилася в порівнянні з початком року на 132 тис. руб. (676 - 544).

Для встановлення типу фінансової стійкості організації необхідно з'ясувати, чи достатньо цих та інших можливих джерел коштів для забезпечення фінансування запасів і витрат.

Як на початок, так і на кінець року власних оборотних коштів і банківських кредитів недостатньо для фінансування запасів (на початок року запаси - 859 тис. Руб., А джерела їх покриття - 682 тис. Руб .; на кінець року відповідно - 1318 і 782 тис. руб.), якщо припустити, що у підприємства є тимчасово вільні джерела (резервний фонд, фонди накопичення і споживання) для поповнення потреби в обігових коштах або можливість залучити додатково банківський кредит для цих цілей, фінансовий стан підприємства можна охарак ерізовать як нестійке.

Більш повну картину рівня фінансової стійкості дає система коефіцієнтів, представлена в табл. 19.4.

Таблиця 19.4

Коефіцієнти фінансової стійкості підприємства

N °

п / п

коефіцієнти

Рекомендуе- моє значення

Фактичне значення

на початок року

на кінець року

1

Коефіцієнт забезпеченості поточних активів власними обіговими коштами

> 0,1

0,54

0,48

2

Коефіцієнт забезпеченості запасів власними оборотними засобами

про

СЛ

про

00

0,63

0,51

3

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

> 0,5

0,11

0,14

4

Коефі цієнт коіце1 гтраціі власного капіталу

> 0,6

0,92

0,87

5

Коефіцієнт співвідношення позикового і власного капіталу

<1

0,09

0,15

Як видно з представлених даних, незважаючи на досить високий рівень забезпеченості поточних активів власними обіговими коштами, забезпечення запасів цим джерелом знаходиться практично на мінімальному прикордонному значенні, досить низький коефіцієнт маневреності власних коштів, що стосується співвідношення між позиковими і власними засобами, то можна констатувати: підприємство майже на 90% забезпечено власними коштами (92% на початок і 87% - на кінець року).

При наявності необхідної інформації дуже важливим є аналіз оборотності і рентабельності, ці показники не мають нормативних значень, залежать від безлічі факторів і істотно розрізняються по підприємствах різного розміру, профілю, структури активів і пасивів. в зв'язку з цим необхідний їх аналіз в динаміці, а також в ряді споріднених підприємств.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >