ВИСНОВОК

Як показує проведений нами аналіз зарубіжної та вітчизняної літератури, в сучасній психології і суміжних галузях знання накопичено значний матеріал, який демонструє наявність зв'язку між різними аспектами соціальної ситуації розвитку і депресивності у підлітків. Сюди відносяться: депресивність батьків, особливості дитячо-батьківських відносин, труднощі у взаєминах з однолітками, стан здоров'я, академічна успішність, особистісні та характерологічні особливості та ін. Слід зазначити, що в даний час повне значення цих відносин і їх питома вага поки що зрозумілі слабо . Деякі дослідники припускають, що ці проблеми є вторинними по відношенню до депресії, оскільки викликаються нею, інші - що вони є частиною більш широкої проблеми, яка передує депресивного розладу. Існуючі в даний час дані експериментальних досліджень поки не дозволяють однозначно відповісти на це питання (Harrington, 1995).

Підводячи підсумок аналізу літературних джерел, можна сказати, що дослідниками накопичений значний матеріал, який показує взаємозв'язок різних значимих обставин життєдіяльності підлітка і особливостей його особистості з виникаючими депресивними станами, деструктивно впливають на багато параметрів навчальної та комунікативної активності школярів. Разом з тим доводиться констатувати відсутність яких би то не було системних уявлень про вплив сукупності взаємопов'язаних і взаємодіючих параметрів життєдіяльності підлітка, особливостей його особистості, стану здоров'я на виникнення і розвиток депресивних станів. З нашої точки зору, можна пояснити так такого стану речей.

  • 1. Дослідження депресивних станів підлітків виникли і проводилися в основному в рамках патопсихологической і клінічної традицій, що не мають на увазі цілісного, системного розгляду динаміки психічного (в нашому випадку - емоційного) розвитку підлітка, що є пріоритетною особливістю віково-психологічного та психолого-педагогічного підходів.
  • 2. Нам не вдалося знайти в літературі посилання на емпіричні дослідження, в яких відстежувалася б зв'язок виникнення і розвитку депресивних станів ні з окремими параметрами життєдіяльності підлітка і характеристиками його особистості, але одночасно з досить повною сукупністю подібних параметрів і характеристик. Можна припустити, що друга обставина - логічний наслідок першого.

Ми припустили, що додаткові можливості в розумінні закономірностей виникнення і розвитку депресивних станів у підлітків можуть бути отримані за рахунок побудови та реалізації спеціального дослідження. При цьому ми виходили з прийнятого у вітчизняній психології положення про те, що зміст і динаміка психічного розвитку підлітка є функцією складного освіти, названого Л. С. Виготським «соціальною ситуацією розвитку», т. Е. Сукупності взаємопов'язаних і значущих для підлітка відносин, в які він включається у міру виникнення і вирішення специфічних для даного віку завдань розвитку (Виготський, 1984; Фельдштейн, 1996; Ельконін, 1989; Карабанова, 2002).

Ми припустили, що відбуваються в даний час зміни як в соціально-економічній, так і в соціально-психологічній сфері можуть надати визначальний вплив на зміну складу і характеру взаємодії тих компонентів соціальної ситуації розвитку, які виявляються найбільш значимими для патогенезу депресивних явищ в підлітковому віці. Як показують результати досліджень, що проводилися в сільських районах Середнього Заходу США, в умовах погіршення соціально-економічних умов життя основним джерелом емоційного неблагополуччя підлітків стає зміна стилю дитячо-батьківських відносин, виникнення в них елементів взаємної недовіри, нестабільності і ворожості (Elder, 1974; Conger et al., 1993; 1994). Схожі результати були отримані і в спільному російсько-нідерландському дослідженні соціоморального розвитку підлітків (Heymans, Podolskij, et al., 1996). Подібні дані були отримані і в рамках нашого попереднього дослідження. Можна припустити, що економічні негаразди сім'ї, так само як і депресивний стан батьків, самі по собі не мають прямого впливу на розвиток депресивного стану підлітків, а позначаються на характері дитячо батьківських відносин лише опосередковано. Очікувано і отримання результатів, які свідчать про існування вікових і статевих відмінностей по виділених параметрах.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >