ЗВ'ЯЗОК ДЕПРЕСИВНОСТІ З ОСНОВНИМИ ПСИХОЛОГІЧНИМИ ХАРАКТЕРИСТИКАМИ ПІДЛІТКІВ

Емоційне неблагополуччя і показники стану здоров'я підлітків

Як показав представлений в першому розділі книги аналіз літератури, депресивні стани, що реєструються психологічними методами, можуть кваліфікуватися як такі лише при наявності стійких зрушень в стані організму. Саме з метою з'ясування факту наявності або відсутності проблем зі здоров'ям у наших піддослідних ми і здійснили цілеспрямоване медичне обстеження. Відомості про стан здоров'я дитини були отримані нами при медичному огляді, який проводився за схемою:

  • • збір скарг підлітка на стан здоров'я в момент обстеження;
  • • виявлення наявності релевантних показників в анамнезі;
  • • зовнішній огляд підлітка;
  • • обстеження органів дихання, серцево-судинної системи, органів травлення за допомогою методів аускультації, перкусії, пальпації.

Одночасно дитина давав оцінку свого здоров'я в даний час за шкалою від 1 до 5 балів (від «абсолютно хворий» - 1 бал - до «відчуваю себе прекрасно» - 5 балів).

Як випливає з отриманих нами результатів, рівень депресивності виявляє значиму кореляцію як із суб'єктивною оцінкою власного здоров'я, що дається школярами (r = 0,29 - 0,44 при р <0,01), так і об'єктивними показниками медичного обстеження (г = 0, 21 - 0,37 при р < 0,01 - р < 0,05). Ці дані служать додатковим підтвердженням валідності результатів, отриманих нами за допомогою методики «Депріскоп».

У табл. 13 наводяться значення коефіцієнтів кореляції різних характеристик стану здоров'я наших випробовуваних (як об'єктивних, так і суб'єктивних) зі значеннями індикатора депресивності.

Таблиця 13

Зв'язок рівня депресивності з об'єктивними (1,3) і суб'єктивними (2,4) показниками здоров'я

Оцінка стану здоров'я

юнаки /

дівчата

(Ю / Д)

Кореляція з індикатором депресивності в 1-м вимірі

Кореляція з індикатором депресивності у 2-му вимірі

Кореляція з індикатором депресивності в 3-м вимірі

1. Суб'єктивна самооцінка

ю

-0,29 **

-0,34 **

-0,35 **

д

-0,44 **

-0,30 **

-0,28 **

2. Група здоров'я

ю

-0,21 *

-0,16 NS

-0,20

д

-0,32 **

-0,15 NS

-0,27 *

Оцінка стану здоров'я

юнаки /

дівчата

(Ю / Д)

Кореляція з індикатором депресивності в 1-м вимірі

Кореляція з індикатором депресивності у 2-му вимірі

Кореляція з індикатором депресивності в 3-м вимірі

3. Скарги на здоровяя в момент обстеження

ю

0,32 **

0,28 **

0,41 **

д

0,18

0,11 NS

0,05 NS

4. Наявність реле вантних показників в анамнезі

ю

0,35 **

0,37 **

0,37 **

д

0,23 *

0,14 NS

0,19

Примітка : * - р < 0,05; ** - р < 0,01, JVS - кореляція незначущі.

Говорячи про релевантних показниках в анамнезі, ми маємо на увазі специфічні обставини в житті підлітка, які потягли за собою психосоматичні наслідки.

Як випливає з даних, наведених в табл. 13, найбільш високу і стійку кореляцію з рівнем депресивного стану виявляє суб'єктивна самооцінка підлітком свого здоров'я. Цікаво, що висока кореляція виявляється не тільки щодо індексу депресивності, обчисленого за результатами першого виміру, але і по відношенню до аналогічних індексів, підрахованих за результатами другого і третього вимірів. Також висока зв'язок рівня депресивності і наявності релевантних показників в анамнезі. Однак тут виявляються істотні статеві відмінності: подібні показники знаходяться в статистично значущою зв'язку з індикаторами депресивності другого і третього вимірів лише у юнаків. Цікавими є й дані кореляції індикаторів депресивності зі скаргами на здоров'я, висловленими нашими піддослідними в момент обстеження. Жоден з підрахованих коефіцієнтів кореляції у дівчат не виявився значущим, в той час як релевантними є всі коефіцієнти, підраховані для юнаків.

Також існує невисока значимість кореляцій з групою здоров'я, до якої підлітки віднесені шкільним лікарем. Звертає на себе увагу і факт значно більшої стійкості кореляційних зв'язків між результатами медичного обстеження і індексом депресивності, зафіксованому в трьох вимірах, у юнаків (за трьома показниками з чотирьох) в порівнянні з дівчатами (лише за одним показником з чотирьох).

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >