Європейська соціальна хартія.

Захист прав і свобод людини є першорядним завданням соціальної роботи. Важливе значення для розвитку соціальної політики та соціального захисту населення Росії має Європейська соціальна хартія, підписана від імені Російської Федерації в місті Страсбурзі 14 вересня 2000 Російська Федерація відповідно до Європейської соціальної хартії вважає для себе мають силу зобов'язання, викладені в наступних статтях і пунктах :

Право на працю (ст.1). З метою забезпечення ефективного здійснення права на працю в Хартії викладено такі зобов'язання:

 • o визнати однією зі своїх основних цілей і обов'язків досягнення і підтримання якомога високого і стабільного рівня зайнятості, маючи на меті досягнення повної зайнятості;
 • o забезпечити ефективний захист права трудящих заробляти собі на життя працею по вільно обраної спеціальності;
 • o створити або підтримувати для всіх трудящих безкоштовні служби працевлаштування;
 • o забезпечити або сприяти забезпеченню відповідної професійної орієнтації, професійної підготовки та перепідготовки.

Право на справедливі умови праці (ст.2). З метою реалізації цього права в Хартії висунуті наступні зобов'язання:

 • o встановити розумну тривалість робочого дня та робочого тижня і поступово скорочувати тривалість робочого тижня в тій мірі, в якій це дозволяє зростання продуктивності праці та інші пов'язані з цим фактори;
 • o встановити оплачувані святкові дні;
 • o забезпечити надання як мінімум чотиритижневого щорічної оплачуваної відпустки;
 • o ліквідувати ризик, пов'язаний з виконанням небезпечних і шкідливих робіт, а там, де поки неможливо усунути або достатньою мірою зменшити такі ризики, забезпечити або скорочення тривалості робочого часу або додаткові оплачувані відпустки для тих, хто зайнятий на таких роботах;
 • o забезпечити щотижневий період відпочинку, який, у міру можливості, повинен збігатися з днем тижня, що за традиціями або звичаями відповідної країни чи регіону днем відпочинку;
 • o забезпечити інформування трудящих у письмовій формі якомога швидше і в усякому разі не пізніше ніж через два місяці з дня початку їх роботи за наймом про головні аспекти договору або трудових відносин;
 • o забезпечити, щоб працівники, зайняті на нічній роботі, заходами, які враховують особливий характер роботи в нічний час.

Право на умови праці, що відповідають вимогам безпеки і гігієни (ст.3). З метою забезпечення ефективного здійснення права на умови праці, що відповідають вимогам безпеки та гігієни Хартія зобов'язує в консультації з організаціями роботодавців і працівників:

 • o сформулювати, здійснювати і періодично переглядати послідовну національну політику з питань охорони і гігієни праці та виробничого середовища. Головною метою цієї політики має бути поліпшення охорони і гігієни праці та запобігання нещасним випадкам та шкоди для здоров'я і виникаючих або трапляються в процесі роботи або пов'язаних з нею ризиків, насамперед шляхом скорочення до мінімуму причин ризику, властивих виробничому середовищу;
 • o видати правила безпеки та гігієни праці;
 • o вжити заходів щодо контролю за застосуванням таких правил;
 • o сприяти прогресивному розвитку служб охорони та гігієни праці для всіх працівників, насамперед з консультативними і профілактичними функціями.

Право на справедливу винагороду (ст.4). З метою забезпечення ефективного здійснення права на справедливу винагороду Хартія вимагає виконання зобов'язань:

 • o визнати право працівників на таку винагороду, яка забезпечує їм і їхнім сім'ям достатній рівень життя;
 • o визнати право трудящих на підвищену оплату за понаднормову роботу, за винятком деяких особливих випадків;
 • o визнати право працюючих чоловіків і жінок на рівну оплату за працю рівної цінності;
 • o визнати над усіма трудящими право на отримання в розумні терміни завчасного повідомлення про припинення їх роботи за наймом;
 • o дозволяти відрахування із заробітної плати тільки на умовах і в розмірах, які передбачені національним законодавством або правилами, або встановлені в колективних договорах або рішеннях арбітражу.

Здійснення цих прав забезпечується за допомогою вільного укладання колективних договорів, або створеного на підставі закону механізму встановлення заробітної плати чи інших засобів, що відповідають національним умовам.

Право дітей та підлітків на захист (ст.7). З метою забезпечення ефективного здійснення права дітей та підлітків на захист Хартія зобов'язує:

 • o встановити, що мінімальний вік прийняття на роботу становить 15 років, за винятком випадків, коли діти зайняті на певного виду легких роботах, що не завдають шкоди їх здоров'ю, моральності або освіті
 • o встановити, що мінімальний вік для прийому на роботу щодо певних видів занять, які вважаються небезпечними і шкідливими для здоров'я, становить 18 років;
 • o встановити, що особи, на яких ще поширюється положення про обов'язкове навчання, не повинні бути зайняті на таких роботах, які позбавляють їх можливості отримувати це навчання в повному обсязі;
 • o обмежити тривалість робочого дня для осіб віком до 18 років відповідно до потреб їхнього розвитку, і, зокрема, з їх потребами в галузі професійної підготовки;
 • o визнати за молодими працівниками та учнями право на справедливу оплату праці або на інші відповідні посібники;
 • o встановити, що час, витрачений підлітками на професійну підготовку під час звичайного робочого дня, за згодою роботодавця розглядалося як частина робочого дня;
 • o встановити для працюючих осіб віком до 18 років як мінімум чотиритижневий щорічна оплачувана відпустка;
 • o встановити, що особи віком до 18 років не повинні бути зайняті на нічних роботах, за винятком деяких робіт, визначених національними законами чи нормативних актах;
 • o встановити, що особи віком до 18 років, зайняті на деяких видах робіт, передбачених національними законами або нормативними актами, повинні проходити регулярний медичний огляд;
 • o забезпечити спеціальний захист від небезпеки фізичного і морального збитку, якій піддаються діти і молоді люди, і, зокрема, від небезпеки, з якою прямо або побічно пов'язана їхня робота.

Право працюючих жінок на охорону материнства (ст.8). З метою забезпечення ефективного здійснення права працюючих жінок на охорону материнства включені зобов'язання:

 • o надавати працюючим жінкам оплачувану відпустку до пологів і після пологів загальною тривалістю не менше чотирнадцяти тижнів або у вигляді оплачуваної відпустки, або шляхом виплати відповідних посібників по соціальному забезпеченню або з державних фондів;
 • o вважати незаконним для роботодавця повідомляти жінку про звільнення у період з часу, коли вона повідомила роботодавця про свою вагітність, до закінчення її відпустки по вагітності та пологах або повідомляти її про звільнення у такий час, щоб термін звільнення припав на цей період;
 • o забезпечити, щоб жінкам, які мають грудних дітей, надавалися перерви в роботі для годування дитини;
 • o регламентувати роботу в нічний час вагітних жінок, жінок, що приступили до роботи безпосередньо після пологів, і годуючих матерів;
 • o заборонити будь-яке використання праці вагітних жінок, жінок, що приступили до роботи безпосередньо після пологів, і годуючих матерів на підземних роботах і всіх інших видах небезпечних, шкідливих і важких робіт, а також вжити належних заходів щодо захисту прав таких жінок щодо зайнятості.

Право на професійну орієнтацію (ст.9). З метою забезпечення ефективного здійснення права на професійну орієнтацію включена обов'язок надавати або заохочувати (в міру необхідності) надання послуг, які допомагають всім особам, у тому числі інвалідам, вирішувати проблеми, пов'язані з вибором професії або підвищенням професійного рівня, з урахуванням індивідуальних особливостей і можливостей зайнятості. Ця допомога повинна надаватись безкоштовно як підліткам, включаючи школярів, так і дорослим.

Право на професійну підготовку (ст.10). З метою забезпечення ефективного здійснення права на професійну підготовку включені зобов'язання:

 • o надавати (або сприяти наданню) в міру необхідності і в консультації з організаціями роботодавців і працівників технічну та професійну підготовку всім особам, включаючи інвалідів, а також надавати кошти, що дають доступ до вищої технічної та університетської освіти, виключно на основі критерію особистих здібностей;
 • o створити або сприяти розвитку системи учнівства та інших систем професійної підготовки юнаків та дівчат з різних спеціальностей за місцем роботи;
 • o забезпечити або розвивати в міру необхідності: 1) достатні і легко доступні засоби в цілях професійної підготовки дорослих працівників; 2) спеціальні засоби в цілях професійної перепідготовки дорослих працівників, викликані потребами технічного прогресу і новими тенденціями в галузі зайнятості;
 • o приймати спеціальні заходи або сприяти прийняттю таких заходів з метою перепідготовки та включення у виробничий процес тривало безробітних;
 • o заохочувати максимальне використання наявних можливостей за рахунок таких необхідних заходів, як: 1) зменшення або скасування будь-якої плати за навчання; 2) надання у відповідних випадках грошової допомоги; 3) включення в нормальні робочі години часу, що витрачається працівником на додаткову професійну підготовку, яку вони отримують на прохання свого роботодавця під час роботи за наймом; 4) забезпечення допомогою необхідного контролю, здійснюваного в консультації з організаціями роботодавців і працівників, ефективної системи учнівства і будь-яких інших форм професійної підготовки молодих працівників, а також їх загальної належного захисту.

Право на охорону здоров'я (ст.11). Хартія визнає необхідність: усунення причин порушення здоров'я (наскільки це можливо); надання послуг консультаційного і просвітницького характеру, спрямованих на зміцнення здоров'я та заохочення особистої відповідальності за своє здоров'я; запобігання, наскільки це можливо, епідемічних, ендемічних та інших захворювань, а також нещасних випадків.

Для соціального забезпечення особливу значимість мають такі статті Хартії, як право на соціальне забезпечення (ст. 12) і право на отримання послуг із боку соціальних служб (ст. 14).

З метою забезпечення ефективного здійснення права на соціальне забезпечення Хартія включає зобов'язання:

 • o сприяти діяльності або створенню служб, які, використовуючи методи соціальної роботи, сприяли б підвищенню добробуту і розвиткові як окремих осіб, так і груп у суспільстві, а також їх адаптації до соціального середовища;
 • o заохочувати участь окремих осіб, а також добровільних чи інших організацій, у створенні та діяльності таких служб.

Право осіб з фізичними та розумовими вадами на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства (ст.15). З метою забезпечення інвалідам, незалежно від їхнього віку, а також характеру і причин інвалідності, можливості ефективно здійснювати право на самостійність, соціальну інтеграцію та участь у житті суспільства, необхідно:

 • o вживати необхідних заходів для забезпечення інвалідам орієнтації, навчання і професійної підготовки в рамках, коли це можливо, відповідних загальних систем, а коли неможливо - через спеціалізовані державні або приватні установи;
 • o полегшити їм доступ до зайнятості за допомогою будь-яких заходів, що заохочують роботодавців до найму і утриманню на роботі таких осіб у звичайній робочій середовищі, і там, де це неможливо з причини інвалідності, адаптувати умови праці до потреб інвалідів шляхом пристосування або створення відповідних для них видів зайнятості у відповідності зі ступенем їх інвалідності. У певних випадках для здійснення таких заходів можуть знадобитися спеціалізовані служби працевлаштування та підтримки;
 • o сприяти повної соціальної інтеграції таких осіб та їх участі у житті суспільства, зокрема, шляхом надання їм технічних засобів, що дозволяють долати перешкоди, які обмежують їхнє спілкування і пересування, і відкривають їм доступ до транспорту, житла, культурної діяльності і повноцінному дозвіллю.

Право сім'ї на соціальний, правовий та економічний захист (ст.16). З метою забезпечення необхідних умов для всебічного розвитку сім'ї як основного осередку суспільства необхідно сприяти економічному, правовому і соціальному захисту сімейного життя, зокрема, за допомогою соціальних і сімейних посібників, податкових пільг, надання житла родині, допомоги молодим сім'ям та інших відповідних заходів.

Право дітей та підлітків на соціальний, правовий та економічний захист (ст.17). З метою забезпечення ефективного здійснення права дітей та молоді виховуватися в обстановці, що сприяє всебічному розвиткові їхньої особистості, а також їх фізичних і розумових здібностей, необхідно самостійно або у співробітництві з громадськими чи приватними організаціями вживати всіх відповідних і необхідних заходів для того, щоб:

 • o забезпечити, щоб діти і молодь, з урахуванням прав і обов'язків їх батьків, отримували необхідні для них відхід, допомога, освіту і професійну підготовку, зокрема, шляхом створення або підтримки в цих цілях достатніх і адекватних для цього установ і служб;
 • o захищати дітей і молодь від бездоглядності, насильства та експлуатації;
 • o забезпечувати захист та спеціальну допомогу з боку держави дітям та молоді, тимчасово або постійно позбавленим сімейної підтримки;
 • o забезпечувати дітям і підліткам безкоштовної початкової і середньої освіти, а також сприяти стабільній відвідуваності в школах.

Право на рівні можливості та рівне ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності без дискримінації за ознакою статі (ст.20). З метою забезпечення ефективного здійснення права на рівні можливості та рівне ставлення у сфері зайнятості та професійної діяльності без дискримінації за ознакою статі Хартія зобов'язує визнавати це право і вживати належних заходів для забезпечення здійснення цього права в наступних областях:

 • o доступ до зайнятості, захист від звільнення та професійна реінтеграція;
 • o професійна орієнтація, професійна підготовка, перепідготовка та реадаптація;
 • o умови праці та зайнятості, включаючи винагороду за працю;
 • o професійний ріст, включаючи просування по роботі.

Право на інформацію та консультації (ст.21). З метою забезпечення ефективного здійснення права працівників на отримання інформації та консультацій на підприємстві Хартія формулює зобов'язання приймати або заохочувати заходи, що дають працівникам і їхнім представникам згідно з національним законодавством і практикою можливість:

 • o регулярно або в потрібний час і в зрозумілій формі отримувати інформацію про економічний і фінансовий стан підприємства, при тому розумінні, що їм може бути відмовлено в повідомленні інформації, яка може завдати шкоди підприємству або є конфіденційною;
 • o того, що з ними в належний час будуть консультуватися щодо запропонованих рішень, які можуть суттєво зашкодити інтересам трудящих, особливо тих рішень, які можуть мати серйозний вплив на ситуацію із зайнятістю на підприємстві.

Право брати участь у визначенні та поліпшенні умов праці та виробничого середовища (ст. 22). З метою забезпечення ефективного здійснення права трудящих на участь у визначенні та поліпшенні умов праці та виробничого середовища на підприємстві Хартія зобов'язує приймати або заохочувати заходи, що дають можливість працівникам або їхнім представникам можливість, відповідно до національного законодавства і практики, брати участь:

 • o у визначенні та поліпшенні умов праці, організації праці та виробничого середовища;
 • o у забезпеченні охорони та гігієни праці на підприємстві;
 • o в організації соціального та соціально-культурного обслуговування і створенні для цього умов на підприємстві;
 • o у контролі за дотриманням правил і положень з цих питань.

Право осіб похилого віку на соціальний захист (ст. 23). Хартія формулює зобов'язання приймати або заохочувати, самостійно або у співробітництві з державними та приватними організаціями, належних заходів, спрямовані, зокрема, на те, щоб:

 • o дати літнім людям можливість якомога довше залишатися повноцінними членами суспільства, шляхом надання: 1) достатніх засобів, що дозволяють їм вести гідне життя і відігравати активну роль у державній, суспільного і культурного життя; 2) інформації про наявні послуги та пільги для літніх людей і про можливості для останніх користуватися цими послугами;
 • o дати літнім людям можливість вільно обирати спосіб свого життя і незалежно жити у знайомому для них обстановці, поки вони бажають і можуть робити це, шляхом: 1) надання їм житла, відповідного їх потребам і станом здоров'я або надання допомоги в переобладнанні їх житла в відповідно до їх потребами; 2) турботи про їхнє здоров'я, медичного та іншого обслуговування відповідно до їх станом;
 • o гарантувати підтримку літнім людям, що живуть в закладах для престарілих повагою до їхнього приватного життя, а також їх участь у прийнятті рішень, що стосуються умов життя в закладах для престарілих.

Право трудящих із сімейними обов'язками на рівні можливості та рівне ставлення (ст. 27). З метою забезпечення здійснення права на рівність можливостей та рівне ставлення трудящих - чоловіків і жінок - із сімейними обов'язками, а також трудящих із сімейними обов'язками, з одного боку, і всіх інших трудящих - з іншого, Хартія зобов'язує:

 • o вжити відповідних заходів, з тим щоб: 1) надавати працівникам з сімейними обов'язками мали можливість влаштовуватися на роботу і зберігати роботу, а також відновлювати роботу після перерви, викликаної сімейними обов'язками, включаючи заходи в галузі професійної орієнтації та професійної підготовки; 2) враховувати їхні потреби щодо умов праці та соціального забезпечення; 3) розвивати державні або приватні соціальні служби, в тому числі дитячі садки та інші дитячі установи з денним перебуванням, або сприяти їх розвитку;
 • o забезпечувати можливість будь-якому з батьків отримувати після відпустки по вагітності та пологах відпустку по догляду за дитиною, тривалість і умови якого повинні визначатися національним законодавством, колективними договорами або практикою;
 • o забезпечувати, щоб сімейні обов'язки як такі не служили поважною причиною для припинення найму.

Такі зобов'язання, які взяла на себе Російська Федерація, ратифікувавши у відповідності з Федеральним законом від 3 червня 2009 року № 101-ФЗ Європейську соціальну хартію (переглянуту) від 3 травня 1996 Їх реальне виконання буде для нашої країни справою нелегкою, у тому числі як щодо тих соціальних прав трудящих, які нам давно і добре відомі, мають досить детальне правове регулювання (право на працю і її умови, охорону, винагороду і т. д.), так і відносно нових - право на інформацію та консультації в разі масових звільнень, право працівників-мігрантів та їхніх сімей на захист і допомогу і т. д. Значну частину соціальних прав, зазначених у Хартії, Росії ще належить ратифікувати і виконувати на практиці.

Міжнародні акти, до числа яких відносяться конвенції, пакти, протоколи, володіють обов'язкової силою для тих держав, які ратифікували їх або приєдналися до них. Договори, прийняті в рамках Організації Об'єднаних Націй, відкриті для підписання і ратифікації всіма державами, в той час як умовою для прийняття договорів, затверджених в рамках регіональних організацій, є членство у відповідній організації, наприклад Раді Європи.

Коло джерел права соціального забезпечення дуже різноманітний. Єдиного кодифікованого закону, який охоплює всю сукупність відносин по соціальному забезпеченню, досі не прийнято. Тому головна роль у регулюванні відносин по соціальному забезпеченню належить законам.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >