ТИПИ ВИЩОЇ НЕРВОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Кожен індивідуум має переважно генетично детермінованими особливостями функціонування нервової системи, які визначають відмінності в характері реагування на одні і ті ж дії фізичного та соціального середовища і, отже, утворюють ґрунт для формування поведінки.

І. П. Павлов виділяв три основні властивості нервових процесів: силу, врівноваженість і рухливість.

Сила нервових процесів - це здатність нервових клітин зберігати адекватну працездатність при значній напрузі збудливих і гальмівних процесів. В її основі лежить вираженість в ЦНС процесів збудження і гальмування. Люди, які мають більш сильну нервову систему, є більш витривалими і стресостійкими.

Врівноваженість нервових процесів - це збалансованість процесів збудження і гальмування, що створює основу для більш врівноваженого поведінки.

Рухливість нервових процесів говорить про здатність до швидкого переходу від збудження до гальмування. У людей з більш рухливою нервовою системою відзначається велика гнучкість поведінки, вони швидше пристосовуються до нових умов.

Надалі були виділені додаткові властивості нервових процесів.

Динамічність - здатність мозкових структур до швидкої генерації нервових процесів при формуванні умовних реакцій. Динамічність нервових процесів лежить в основі навченості.

Лабільність - швидкість виникнення і припинення нервових процесів. Це властивість дозволяє здійснювати рухи з великою частотою, швидко і чітко починаючи і завершуючи рух.

Активування характеризує індивідуальний рівень активації нервових процесів і лежить в основі процесів запам'ятовування і відтворення.

Різні поєднання цих характеристик нервових процесів зумовлюють той чи інший тип темпераменту і в деякій мірі властивості характеру і особистості. Наприклад, сила процесу збудження лежить в основі витривалості, енергійності, працездатності, гарячність, мужності, хоробрості, активності, сміливості, здатності долати труднощі, ініціативності, схильності до ризику, самостійності, рішучості, наполегливості. А сила гальмування визначає такі властивості, як обережність, самовладання, терпіння, скритність, стриманість, холоднокровність.

При неврівноваженості процесів збудження і гальмування, коли збудження переважає над гальмуванням, проявляється тенденція до підвищеної збудливості, схильність до ризику, гарячність, нетерпимість, переважання наполегливості над поступливістю. Така людина - це скоріше людина дії, йому важкі очікування і терпіння. А такі властивості характеру, як обережність, витримка, стриманість, спокій, відсутність схильності до азарту і ризику пов'язані з переважанням в нервовій системі процесів гальмування. Врівноваженість, тобто наявність балансу між гальмуванням і порушенням, передбачає помірність, обачність, розмірність в діяльності, що поєднується з можливістю застосування достатнього для досягнення мети зусилля, а при необхідності і ризику. При вираженій рухливості збудливих процесів може виникати імпульсивність, схильність до того, щоб швидко переривати розпочату справу, коли воно перестає викликати інтерес. Такій людині важко виробити наполегливість у досягненні мети. При поєднанні з рухливістю гальмівного процесу може виникати швидкість отклікаемо- сти на зовнішні стимули, товариськість, ініціативність - таким людям важко бути замкнутими, прив'язаними і постійними.

На основі різних комбінацій трьох основних властивостей нервових процесів формуються різні типи ВНД. У класифікації І. П. Павлова виділяються чотири основні типи ВНД, що розрізняються по адаптивності до зовнішніх умов:

  • 1) сильний , неврівноважений ( «нестримний») тип характеризується високою силою процесів збудження, які переважають над гальмуванням. Це людина з високим рівнем активності, запальний, енергійний, дратівливий, що захоплюється, з сильними, швидко виникаючими емоціями, які яскраво відображаються в мові, жестах і міміці;
  • 2) сильний , урівноважений , рухливий (лабільний або «живий») тип характеризується сильними врівноваженими між собою процесами збудження і гальмування при здатності до легкої зміни одного процесу іншим. Це люди енергійні, з великим самовладанням, рішучі, які вміють швидко орієнтуватися в новій обстановці, рухливі, вразливі, яскраво виражають свої емоції;
  • 3) сильний , урівноважений , інертний ( спокійний) тип відрізняється наявністю сильних процесів збудження і гальмування, їх врівноваженістю, але при цьому низькою рухливістю нервових процесів. Це дуже працездатні, які вміють стримуватися, спокійні люди, але повільні, зі слабким проявом почуттів, важко переключаються з одного виду діяльності на інший, прихильні своїм звичкам;
  • 4) слабкий тип характеризується слабкими процесами збудження і легко виникають гальмівними реакціями. Це слабовільні, похмурі, тужливі люди, з високою емоційною вразливістю, недовірливі, схильні до похмурих думок, до пригнобленого настрою, вони полохливі, нерідко піддаються чужому впливу.

Ці типи ВНД відповідають класичному опису темпераментів Гіппократом - давньогрецьким лікарем, який жив майже за 2,5 тисячоліття до І. П. Павлова (табл. 13.2).

Таблиця 13.2

Співвіднесення типів вищої нервової діяльності і темпераментів за Гіппократом

властивість

нервових

процесів

Темпераменти за Гіппократом

холерик

сангвінік

флегматик

меланхолік

сила

сильний

сильний

сильний

слабкий

врівноваженість

Неврівноважений, з переважанням процесу збудження

врівноважений

врівноважений

рухливість

-

рухомий

інертний

-

Однак зазвичай комбінація властивостей нервової системи більш різноманітна, і тому в житті рідко можна побачити такі «чисті» типи ВНД. Ще І. П. Павлов зазначав, що між основними типами знаходяться «проміжні, перехідні типи, і їх треба знати для того, щоб орієнтуватися в людській поведінці».

Цікаво відзначити, що основні типи ВНД є загальними для людини і тварин. Але поряд з ними І. П. Павлов виділив типи, властиві тільки людині, грунтуючись на різному співвідношенні першої і другої сигнальних систем:

  • - художній тип - відрізняється незначним переважанням першої сигнальної системи над другою. Для осіб, які належать до даного типу, характерно предметне, образне сприйняття навколишнього світу, схильність до оперування в процесі мислення чуттєвими образами;
  • - розумовий тип - характеризується переважанням другої сигнальної системи над першою. Представникам цього типу властиві

наявність виражених здібностей до абстрагування, оперування в процесі мислення абстрактними символами, добре розвинені здібності до аналізу;

- середній тип - відрізняється врівноваженістю сигнальних систем. До нього відноситься більшість людей. Представникам даного типу властиві як образні враження, так і абстрактні ув'язнення.

Ця класифікація пов'язана з функціональної міжпівкульна асиметрією головного мозку, особливостями їх взаємодії: вважається, що художнього типу відповідає правополушарное домінування і переважно симультанний (цілісний) спосіб обробки інформації, а розумового - лівопівкульними домінування і сукцессів- ний (послідовний) спосіб обробки інформації.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >