Управління фінансами організації

Організація ефективного управління фінансами - одне з найбільш пріоритетних завдань будь-якого підприємства. Наявність системи управління фінансами, орієнтованої на комплексне вирішення завдань обліку, контролю і планування доходів і витрат, дозволяє підприємству ефективно використовувати власні кошти та залучені інвестиції, підвищити в цілому керованість бізнесу, його рентабельність і конкурентоспроможність.

Використання підсистеми управління фінансами разом з механізмами підтримки територіально розподілених інформаційних баз дозволяє налагодити ефективне управління фінансами холдингів і корпорацій, підвищуючи прозорість їх діяльності та інвестиційну привабливість.

Функціональні можливості підсистеми можуть використовуватись фінансовим директором, співробітниками бухгалтерії та планово-економічного відділу, а також іншими фінансовими службами підприємства.

Підсистема бюджетування реалізує функції, необхідні для побудови системи фінансового планування на підприємстві:

 • o планування руху коштів підприємства на будь-який період в розрізі тимчасових інтервалів, центрів фінансової відповідальності (ЦФО), проектів, залишкових і оборотних показників, додаткової аналітики (номенклатура, контрагенти ...);
 • o моніторинг фактичної діяльності підприємства в тих же розрізах, в яких проводилося планування;
 • o складання зведеної звітності за результатами моніторингу;
 • o контроль відповідності заявок на витрачання коштів за робочим планом на період;
 • o фінансовий аналіз;
 • o аналіз доступності коштів;
 • o аналіз відхилень планових і фактичних даних.

Підсистема управління коштами (казначейство) виконує наступні функції, необхідні для ефективного управління рухом грошових коштів на підприємстві, контролем над здійснюваними платежами:

 • o багатовалютний облік руху і залишків грошових коштів;
 • o реєстрацію планованих надходжень і витрат грошових коштів;
 • o резервування грошових коштів під майбутні платежі на розрахункових рахунках і в касах;
 • o розміщення грошових коштів в очікуваних вхідних платежах;
 • o формування платіжного календаря;
 • o оформлення всіх необхідних первинних документів;
 • o інтеграцію з системами "клієнт банку";
 • o можливість рознесення (ручного або автоматичного) суми платіжного документа по декількох договорах і операціях.

Управління взаєморозрахунками. Важливим елементом при роботі з контрагентами є функція управління взаєморозрахунками. Реалізована за допомогою підсистеми управління взаєморозрахунками гнучка кредитна політика дозволяє підвищити привабливість підприємства для клієнтів і його конкурентоспроможність на ринку.

Підсистема управління взаєморозрахунками може використовуватися у фінансових, постачальницьких і збутових структурах підприємства, дозволяючи оптимізувати фінансові та матеріальні потоки.

Використання підсистеми дозволяє аналізувати зміну заборгованості в часі і оперує двома видами заборгованості - фактичною і прогнозованою (відкладеною). Фактична заборгованість пов'язана з операціями розрахунку і моментами передачі прав власності. Відкладена заборгованість виникає при віддзеркаленні в системі таких подій, як замовлення на постачання або передачу на комісію товарно-матеріальних цінностей, заявка на отримання грошових та ін. Засобів. Основне призначення підсистеми взаєморозрахунків:

 • o фіксація виникнення заборгованості контрагента перед компанією і компанії перед контрагентом;
 • o облік причин виникнення заборгованості;
 • o підтримка різних методик обліку заборгованості (за договорами, угодами, по окремих господарських операціях);
 • o аналіз поточного стану заборгованості і історії її зміни.

Бухгалтерський облік. Можливості ведення бухгалтерського обліку, реалізовані в системі, покликані забезпечити повну відповідність як російському законодавству, так і потребам реального бізнесу. Прийнята методологія є подальшим розвитком облікових рішень, реалізованих в продуктах системи "1С: Підприємство 7.7", що стали індустріальним стандартом в Російській Федерації.

Підсистема бухгалтерського обліку забезпечує ведення обліку відповідно до російського законодавства по всіх ділянках обліку, у тому числі:

 • o операції по банку і касі;
 • o основні засоби та нематеріальні активи;
 • o облік матеріалів, товарів, продукції;
 • o облік витрат і розрахунок собівартості;
 • o валютні операції;
 • o розрахунки з організаціями;
 • o розрахунки з підзвітними особами;
 • o розрахунки з персоналом з оплати праці;
 • o розрахунки з бюджетом.

Організація підсистеми бухгалтерського обліку забезпечує високий ступінь автоматизації формування бухгалтерської звітності.

Підтримується ведення бухгалтерського обліку для декількох юридичних осіб в єдиній інформаційній базі. Така організація обліку дозволяє автоматизувати підприємства з досить складною організаційною структурою.

Податковий облік з податку на прибуток ведеться незалежно від бухгалтерського обліку. Господарські операції відображаються паралельно в бухгалтерському та податковому обліку. У документах, що реєструють господарські операції в бухгалтерському та податковому обліку, передбачено, що для цілей податкового обліку дані можуть бути введені і відображені в обліку пізніше.

Для можливості порівняння даних бухгалтерського та податкового обліку методики обліку та механізми зберігання інформації максимально наближені один до одного. Основу систем бухгалтерського та податкового обліку складають плани рахунків, окремі для кожного виду обліку. При цьому кодування рахунків податкового плану виконана таким чином, щоб забезпечити порівнянність узагальнюється на них даних з даними бухгалтерського обліку. Такий підхід суттєво полегшує виконання вимог ПБУ 24/12 "Облік розрахунків з податку на прибуток".

Організація партійного обліку забезпечує незалежність способів оцінки матеріально-виробничих запасів при списанні для цілей бухгалтерського і податкового обліку.

Для узагальнення даних податкового обліку в конфігурацію включені спеціалізовані звіти - аналітичні регістри податкового обліку, відповідні рекомендаціям ФНС Росії.

Ведення податкового обліку з податку на додану вартість реалізовано відповідно до норм глави 21 Податкового кодексу РФ, у тому числі в умовах застосування ставки ПДВ 0%.

Облік за міжнародними стандартами. Підсистема обліку за міжнародними стандартами, розроблена фірмою "1С" за консультаційної підтримки компанії, надає фінансовим службам підприємства готову методологічну основу для ведення обліку відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) і може бути адаптована до особливостей застосування стандартів на конкретному підприємстві.

Підсистема включає в себе окремий план рахунків відповідно до МСФЗ, який може налаштовуватися користувачем, і забезпечує:

 • o ведення фінансового обліку та підготовку як індивідуальної, так і консолідованої фінансової звітності;
 • o трансляцію (перенесення) більшої частини облікових записів (проводок) з підсистеми бухгалтерського обліку (РСБО) за правилами, які можуть гнучко настроюватися користувачем;
 • o паралельне ведення обліку за російським і міжнародним стандартам по тих дільницях, де відмінності між російськими нормативами та вимогами МСФЗ істотні (наприклад, облік основних засобів, нематеріальних активів);
 • o проведення власних регламентних документів (наприклад, нарахування витрат, облік резервів, облік знецінення активів і ряду інших), а також внесення коригувальних записів в "ручному" режимі.

Можливості підсистеми дозволяють:

 • o мінімізувати трудомісткість ведення обліку за МСФЗ за рахунок використання даних російського обліку;
 • o проводити зіставлення даних російського обліку та обліку за МСФЗ, тим самим полегшуючи вивірку даних перед підготовкою звітності за МСФЗ;
 • o консолідувати звітність групи підприємств. Підсистема може також бути налаштована для ведення обліку та складання фінансової звітності відповідно до іншими зарубіжними стандартами, в тому числі US GAAP.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >