Інформаційні технології правового забезпечення соціальної роботи

У другій половині XX ст. людство зіткнулося з проблемою інформаційної кризи, ситуації при якій традиційні технології обробки і доступу інформації стали неефективні. Сформовані ситуація була обумовлена низкою причин, по-перше, виникненням суперечностей між обмеженими можливостями людини по сприйняттю і переробці інформації та існуючими потужними потоками і масивами інформації, що зберігається і, по-друге, існуванням величезної кількості надлишкової інформації, яка ускладнює сприйняття корисної для споживача інформації.

Таким чином, створилася парадоксальна ситуація: через обмеженість своїх можливостей люди не можуть скористатися в повному обсязі величезним інформаційним потенціалом, накопиченим у світі. Саме в даний період можливість доступу до інформації починає розглядатися як природне право людини.

Інформаційна криза поставила суспільство перед необхідністю пошуку шляхів виходу із ситуації. Широке впровадження електронних обчислювальних машин, сучасних засобів переробки і передачі інформації в різні сфери діяльності поклало початок новому еволюційному процесу у розвитку людського суспільства, що отримав назву "інформатизація".

Інформаційні переваги стають важливою соціальною силою. Інформатизація життєдіяльності людини стала одним з факторів зміни змісту соціальної роботи. Нужденний перестає бути пасивним учасником соціально-реабілітаційного дії, а активно втягується в процес само- і взаємодопомоги з подолання важкій життєвій ситуації. Відбувається зміна ролі соціального працівника з фасілітатора2 на консультанта.

Також в умовах безперервно ускоряющегося динамізму суспільних змін різко зростає потреба в оперативній інформації про зміни, що для забезпечення своєчасної реакції на них соціальних служб.

Розглядаючи застосування інформаційних технологій в соціальному обслуговуванні населення, необхідно відзначити, що в сучасних умовах дані технології стають одним з елементів глобального перетворення структури соціальних відносин, але в той же час служать ефективним інструментом профілактики та подолання важкій життєвій ситуації індивіда або групи, сприяючи соціальної реабілітації.

Основна мета інформаційних технологій у практиці соціальної роботи - забезпечення ефективного використання інформаційних ресурсів у випадках:

 • o надання допомоги особам, які опинилися у важкій життєвій ситуації;
 • o поширення в суспільстві знань і формування навичок з профілактики соціально небезпечного становища і само- та взаємодопомоги;
 • o забезпечення реалізації прав і свобод;
 • o здійснення підтримки прийняття управлінських рішень у сфері соціальних послуг.

Рівень розвитку інформаційного простору суспільства значною мірою визначає поведінку людей, формування суспільно-політичних настроїв і соціальну стабільність суспільства.

У сфері поширення правової інформації в останні десятиліття також відбулися значні зміни. Виникла і продовжує збільшуватися масова потреба в правової інформації як у фахівців, так і у широких верств населення. Відгуком на цю потребу стали запропоновані ефективні та якісні методи і засоби роботи з правовою інформацією, а також відповідні інформаційні послуги1.

Розглядаючи інформаційні технології правового забезпечення, слід зазначити, що до них насамперед відносять сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, об'єднаних у технологічний ланцюжок, що забезпечує збір, зберігання, обробку, висновок і поширення інформації, для задоволення потреб та інтересів громадян і суспільства в доступі до нормативних правових ресурсів допомогою сучасних інформаційних технологій і розвиненою інформаційної інфраструктури.

Інформатизація правового забезпечення соціальної роботи заснована на базі впровадження комп'ютерних і телекомунікаційних технологій і являє собою інструмент ефективного використання нормативно правової інформації, по-перше, в управлінні системою соціального захисту населення і, по-друге, в наданні соціально-правової допомоги нужденним, формуванню у них правової культури.

Інформаційні технології правового забезпечення соціальної роботи відносять до прикладних технологіям інформатизації. Даний тип технологій формується на основі базових і орієнтований на повну інформатизацію соціальної діяльності, т. Е. Комплексне вирішення проблеми нужденності об'єкта соціальної роботи.

Зазначені технології складають основну масу інформаційних продуктів соціально-правого спрямування:

автоматизовані інформаційні системи по законодавству (АІСЗ), які включають в себе довідкові правові системи;

 • o автоматизовані системи управління (АСУ);
 • o системи підтримки прийняття рішень (СППР);
 • o системи забезпечення діяльності органів управління та установ соціального захисту населення;
 • o системи автоматизації документообігу;
 • o автоматизовані системи обробки інформації щодо соціального захисту населення;
 • o технології "електронного уряду".

Кожна країна розробляє свою концепцію розвитку інформаційних технологій соціально-правової спрямованості, виходячи зі своїх власних конкретних умов1. Розглянемо ряд найбільш загальних інформаційно-технологічних комплексів і програмних продуктів правового забезпечення соціальної роботи.

Електронне держава- це нова система внутрішніх і зовнішніх відносин державних організацій з населенням та організаціями громадянського суспільства на основі використання можливостей Інтернету, інформаційних та телекомунікаційних технологій з метою оптимізації надаваних послуг, підвищення рівня участі інститутів суспільства в питаннях державного управління та вдосконалення внутрішніх процесів, у тому числі соціально-правового характеру.

Інфраструктурою електронного уряду є інтегровані державні інформаційні ресурси у поєднанні з розвиненою системою інформаційних служб, що забезпечує громадянам регламентований доступ до цих ресурсів.

Реалізація концепції електронного уряду передбачає вирішення наступних основних завдань.

 • 1. Створення офіційних сайтів в Інтернеті і їх наповнення актуальною офіційної (соціально-правовий) інформацією. На сайті можуть бути також розташовані:
  • o документи або посилання на документи вищестоящих установ;
  • o актуальні матеріали, що публікуються установою відповідно до його функціями;
  • o рекомендації громадянам за рішенням їх типових проблем життєдіяльності (так звані типові сценарії).
 • 2. Створення інтерактивних служб, що дозволяють спростити процедури взаємодії держави з громадянами, забезпечити максимально комфортні умови для звернення до державних установ, встановлення соціально-правового статусу клієнтів соціальних служб. Серед таких служб, що розвиваються в багатьох країнах, можна виділити складання та подання податкових декларацій, оплату рахунків, подачу заяв, отримання соціально-правових послуг. Можлива також реалізація наступних служб:
  • o надання доступу до шаблонів документів, необхідних в різних ситуаціях, що виникають при взаємодії громадян і підприємств з органами державного та муніципального управління;
  • o сплата штрафів;
  • o визначення прав на соціальні пільги;
  • o пошук вакансій в державних організаціях;
  • o отримання та продовження ліцензій на ведення професійної діяльності;
  • o видача сертифікатів та дозволів;
  • o запис на прийом до лікаря (реалізується переважно на муніципальних порталах);
  • o надання послуг дистанційної освіти;
  • o реєстрація виборців;
  • o інформування про заходи соціальної підтримки та соціальних послугах.
 • 3. Створення ефективної системи зворотного зв'язку з громадянами. Це так звані електронні поштові скриньки для звернень громадян, відкриті і закриті інтернет-форуми, системи голосування і соціологічних опитувань.

За допомогою розвитку елементів "електронного уряду" громадянин отримує доступ до різноманітної за змістом і якістю правової інформації, включаючи електронні бібліотеки нормативних правових актів. Користувачі можуть скористатися інформаційними сайтами міністерств і відомств, а також пошуковими системами правової інформації; отримати юридичну консультацію; взяти участь у роботі дискусійних клубів з правової тематики; підписатися і прочитати юридичні інтернет-журнали, прослухати, прочитати і подивитися передачі з правової тематики, задати питання та висловити свою думку на сайтах різних організацій та інтернет-форумах.

До особливого типу інтерактивної взаємодії в рамках "електронного уряду" відносять віртуальні громадські приймальні і центри соціального обслуговування населення. Дані практики дозволяють органам влади отримувати зворотний зв'язок, а населенню отримувати консультативну допомогу, в тому числі і соціально-правової спрямованості.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >