ВСТУП

Ділові комунікації є процес взаємодії людей, в ході якого відбувається, з одного боку, обмін інформацією, досвідом, здібностями і результатами діяльності, а з іншого - зміна учасників цієї взаємодії під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Ефективно організовані ділові комунікації є найважливішим ресурсом ділової взаємодії, визначають успішність і довгостроковість контактів, хорошу репутацію організації та її символічний капітал.

В даний час в російському суспільстві в цілому, і в діловому світі зокрема, підвищуються вимоги до рівня комунікативної культури, що включає вміння об'єктивно сприймати і правильно розуміти партнера, домагатися ефективної взаємодії на основі дотримання взаємних інтересів. Життя довело, що успіх будь-якої справи в умовах ринкової економіки залежить не тільки від якості виробленого товару або послуги, але не меншою мірою і від уміння взаємодіяти з людьми.

Сьогодні вплив на свідомість і поведінку людей є тією невидимою технологією управління громадським життям, яка пронизує буквально всі рівні соціальної взаємодії, починаючи від політико-правових відносин і закінчуючи міжособистісними. Сучасна людина живе в умовах постійного впливу і впливу з боку інших людей і в той же час сам є суб'єктом впливу і впливу.

Значне зростання інтересу до дослідження комунікаційних процесів - одна з характерних особливостей розвитку сучасної гуманітарної науки. Здійснюються проекти, в ході яких вивчаються особливості комунікації в освітній, виробничої, політичної та інших соціальних сферах. Наприклад: специфіка взаємодії учнів і вчителів, студентів і викладачів в різних культурах; стилі спілкування у навчальній аудиторії; природа міжкультурних конфліктів і способи їх дозволу і т.д.

Представлена робота допоможе зрозуміти ділові комунікації як особливий тип комунікативної взаємодії, оволодіти навичками коректної поведінки на окремих його етапах при різних усних і письмових комунікаціях; вивчити зарекомендували себе в зарубіжній і російській практиці технології, методи і процедури ефективного регулювання ділових комунікацій; вивчити особливості сучасної комунікативної культури; познайомитися з методиками, що дозволяють з успіхом взаємодіяти з великою і малою аудиторією в різних ситуаціях.

У процесі вивчення матеріалу передбачається:

 • • розкрити загальні закономірності ефективної комунікації в умовах ділового спілкування; особливості мовної поведінки в соціально орієнтованій спілкуванні; дати уявлення про культурну семантику спілкування, про специфіку мовної поведінки в діловому спілкуванні;
 • • систематизувати засоби ефективної комунікації;
 • • підвищити рівень загальної та комунікативної культури майбутнього фахівця в сфері ділового спілкування, розвинути мовний потенціал особистості;
 • • розвинути і вдосконалити навички спілкування на основі техніки риторичної аргументації, принципів і правил загальної риторики, способів подолання бар'єрів у спілкуванні;
 • • виробити мовні вміння для самостійного й оригінального вираження своїх думок;
 • • навчити відстоювати свою точку зору, роз'яснювати і доводити її складно, логічно і дохідливо;
 • • виробити вміння захищатися від маніпулювання (прихованого вербального впливу) і прямого обману;
 • • на основі риторичного аналізу текстів і виконання практичних завдань сформувати у студентів навички практичного використання в професійній діяльності засобів риторики; робити акцент не на предметі і способі мови, а на цілі того чи іншого висловлювання; розшифровці цих цілей партнера по комунікації.

В ході вивчення курсу студенти повинні не просто зміцнити знання в перерахованих областях, а й навчитися застосовувати їх на практиці для продуктивної участі в процесі спілкування, досягнення своїх комунікативних цілей.

Підручник має не тільки теоретичний, по і прикладний характер. Особливе значення надається розбору практичних ситуацій, аналізу успішного і невдалого досвіду використання засобів впливу в російській і зарубіжній практиці. Важливе місце відводиться оволодінню навичками ефективного використання засобів впливу в різних комунікативних ситуаціях.

Книга складається з двох розділів, що представляють комплексний опис ділових комунікацій.

В результаті освоєння дисципліни студент повинен:

знати

 • • ресурси впливу в ділових комунікаціях;
 • • стратегії і технології ділових комунікацій;
 • • формати ділових комунікацій;
 • • організаційні та етичні аспекти комунікаційної взаємодії;

вміти

 • • виділяти суб'єкти ділових комунікацій;
 • • визначати вербальні і невербальні ресурси;
 • • аналізувати середовище, в якій відбувається спілкування;
 • • виділяти типи стратегій і технологій ділових комунікацій;
 • • використовувати різні типи технологій комунікативного впливу;
 • • діагностувати небезпечні ситуації комунікативного впливу;
 • • застосовувати технології захисту від манінулятівного впливу;

володіти навичками

 • • публічного виступу;
 • • підготовки та проведення ділової бесіди;
 • • підготовки та проведення ділової наради;
 • • підготовки та проведення ділових переговорів;
 • • оформлення письмових ділових комунікацій;
 • • аналізу міжкультурних контекстів ділової комунікації;
 • • ефективного ділового спілкування в умовах конфлікту;
 • • створення сприятливої обстановки і умов для подолання психологічних бар'єрів;
 • • чітко і логічно формулювати свої думки і висувати аргументи в суперечці.

Книга адресована широкому колу читачів, які цікавляться закономірностями ефективних ділових комунікацій. Може бути використана як навчальний посібник для студентів, які навчаються за спеціальностями «Маркетинг», «Менеджмент», «Журналістика», «Зв'язки з громадськістю», «Політологія», «Соціологія».

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >