РОЗДІЛ I ДІЛОВІ КОМУНІКАЦІЇ: СТРАТЕГІЇ, РЕСУРСИ, ТЕХНОЛОГІЇ

КОМУНІКАЦІЙНІ СТРАТЕГІЇ

В результаті освоєння глави 1 студент повинен: знати

 • • особливості стратегії як єдності цілей, засобів і технологій;
 • • основні характеристики типів комунікаційних цілей;
 • • основні характеристики факторів ефективності впливу;

вміти

 • • формулювати цілі комунікації;
 • • визначати вплив як стратегічну мету;
 • • аналізувати характеристики ініціатора впливу; володіти навичками
 • • аналізу особистості партнера;
 • • аналізу тексту й мови;
 • • аналізу ситуації, в якій протікає процес комунікації.

Комунікаційна стратегія як єдність цілей, засобів і технологій

У підручнику О. Я. Гойхман і Т. М. Надєїн «Мовна комунікація» під мовної стратегією розуміється «усвідомлення ситуації в цілому, визначення напрямку розвитку і організація впливу в інтересах досягнення мети спілкування» [1] .

У навчальному посібнику Є. В. Клюєва «Мовна комунікація: успішність мовного взаємодії» поняттям «стратегія» позначається «сукупність запланованих що говорять заздалегідь і реалізовуються в ході комунікативного акту теоретичних ходів, спрямованих на досягнення комунікативної мети» [2] . Е. В. Клюєв пропонує також поняття комунікативної перспективи, яку він розглядає як «можливість викликати бажані наслідки в реальності» [3] . За Е. В. Клюєву, «робочий набір комунікативних стратегій, властивих індивіду або групі індивідів», становить комунікативну компетенцію.

Комунікативна тактика розглядається Е. В. Клюєвим «як сукупності практичних ходів у реальному процесі мовного взаємодії» і співвідноситься з набором комунікативних намірів.

Комунікативний намір трактується «як тактичного ходу, що є практичним засобом руху до відповідної комунікативної мети».

Комунікативний досвід у посібнику Є. В. Клюєва розуміється як «сукупність уявлень про успішні і неуспішних комунікативних тактиках, провідних або не ведуть до реалізації відповідних комунікативних стратегій» [4] .

І. Н. Кузнецов виділяє наступні типи стратегій спілкування.

Відкрите спілкування - бажання і вміння висловлювати повністю свою точку зору і готовність врахувати позиції інших.

Закрите спілкування - небажання або невміння виражати зрозуміло свою точку зору, своє ставлення, наявну інформацію.

На думку цього автора, використання закритих комунікацій виправдано у випадках: якщо є значна різниця в ступені предметної компетентності і безглуздо витрачати час і сили на підняття компетентності «низькою боку»; в конфліктних ситуаціях відкриття своїх почуттів, планів противнику недоцільно. Відкриті комунікації ефективні, якщо є порівнянність, але не тотожність предметних позицій (обмін думками, задумами) [5] .

С. Дацюк визначає комунікативну стратегію як «концептуально покладене в технології міровоззренческос намір і його дієве здійснення щодо виробництва змісту комунікативного процесу, тобто вибір того чи іншого комунікативного простору, тієї чи іншої середовища комунікації, того чи іншого типу взаємодії, того чи іншого місця породження сенсу, і, тим самим, одного або декількох дискурсивних вимірів, щодо яких ми будуємо дискурс комунікації » [6] . Іншими словами, мета передує стратегії, а стратегія пов'язує мета і технології [7] .

Спираючись на таке розуміння стратегії, С. Дацюк виділив три типи комунікативних стратегій: конвенція, презентація, маніпуляція [8] [9] . Основними засобами є: для конвенції - діалог, для презентації - послання, для маніпуляції - повідомлення.

Цікава і практично дуже ефективна типологія комунікаційних стратегій сформульована американським психологом Кеннетом Томасом (Kenneth Thomas ), який, описуючи твані поведінки людей в конфліктних ситуаціях, спільно з Ральфом Кілманом (Ralph КІтапп) А запропонував двомірну модель регулювання конфліктів, основними вимірами якої є кооперація, пов'язана з увагою людини до інтересів інших людей, залучених в конфлікт, і напористість, для якої характерний акцент на захисті власних інтересів (рис. 1.1).

Відповідно до цих двох основних критеріїв К. Томас пропонує наступні стратегії комунікації:

1) змагання (конкуренція) - прагнення домогтися задоволення своїх інтересів на шкоду іншому;

Розміщення типів поведінки людей в конфліктній ситуації в двомірної моделі К. Томаса і Р. Кілманом

Мал. 1.1. Розміщення типів поведінки людей в конфліктній ситуації в двомірної моделі К. Томаса і Р. Кілманом

 • 2) пристосування - на противагу суперництву, «принесення в жертву» власних інтересів заради іншого;
 • 3) компроміс - активна стратегія, яка передбачає участь обох партнерів в пошуку рішення за рахунок взаємних поступок (виправдана, якщо немає резерву часу для співпраці або якщо у партнерів різні сили і влада, а мета одна);
 • 4) уникнення, для якого характерно як відсутність прагнення до кооперації, так і відсутність тенденції до досягнення власних цілей;
 • 5) співпраця, коли учасники ситуації приходять до альтернативи, повністю задовольняє інтереси обох сторін.

К. Томас вважає, що при уникнення конфлікту жодна зі сторін не досягає успіху. При таких формах поведінки, як конкуренція, пристосування і компроміс, або один з учасників виявляється у виграші, а інший програє, або обидва програють, гак як йдуть на компромісні поступки. І тільки в ситуації співробітництва обидві сторони виявляються у виграші.

У дещо іншій інтерпретації цю ідею повторили американські дослідники Р. Фішер (Roger Fischer) і У. Урі (William Ury) [10] .

Прихильники іншого підходу розуміють під стратегією комплекс із загальної концепції діяльності організації (що включає до свого складу місію, загальноорганізаційні і специфічні цілі) і політики, що розглядається як сукупність конкретних правил організаційних дій, спрямованих на досягнення поставлених цілей [11] . З цієї точки зору стратегія є єдність цілей і політики. Або, як пише Джеймс Брайан Куінн (James Brian Quinn), «ефективна формальна стратегія повинна містити в собі три найважливіші складові:

 • 1) основні цілі (або завдання) діяльності;
 • 2) найбільш істотні елементи політики, направляючі або обмежують поле діяльності;
 • 3) послідовність основних дій (або програми), спрямованих на досягнення поставлених цілей і не виходять за межі обраної політики.

Оскільки стратегії визначають загальний напрямок дій організації, їх не можна розглядати як просте вибудовування програм йод заздалегідь поставлені цілі. Еволюція цілей також є невід'ємною частиною формулювання стратегії ... » [12]

Основні відмінні риси розуміється таким чином стратегії виділив Ігор Ансофф (Igor Ansojf) в своїй книзі «Стратегічне управління».

 • 1. Процес вироблення стратегії не завершується будь-яким негайним дією. Зазвичай він закінчується встановленням загальних напрямків, просування по яким забезпечить ріст і зміцнення позицій фірми.
 • 2. Сформульована стратегія повинна бути використана для розробки стратегічних проектів методом пошуку. Роль стратегії в пошуку полягає в тому, щоб, по-перше, допомогти зосередити увагу на певних ділянках і можливостях; по-друге, відкинути всі інші можливості як несумісні зі стратегією.
 • 3. Необхідність в стратегії відпадає, як тільки реальний хід розвитку виведе організацію на бажані події.
 • 4. У ході формулювання стратегії не можна передбачити всі можливості, які відкриються при складанні проекту конкретних заходів. Тому доводиться користуватися сильно узагальненою, неповною і неточною інформацією про різні альтернативи.
 • 5. Як тільки в процесі пошуку відкриваються конкретні альтернативи, з'являється і більш точна інформація. Однак вона може поставити під сумнів обґрунтованість первісного стратегічного вибору. Тому успішне використання стратегії неможливо без зворотного зв'язку.
 • 6. Оскільки для відбору проектів застосовуються як стратегії, так і орієнтири, може здатися, що це одне і те ж. Але це різні речі. Орієнтир являє собою мету, яку прагне досягти фірма, а стратегія - засіб для досягнення мети. Орієнтири - це більш високий рівень прийняття рішень. Стратегія, виправдана при одному наборі орієнтирів, не буде такою, якщо орієнтири організації зміняться.
 • 7. Нарешті, стратегія і орієнтири взаємозамінні як в окремі моменти, так і на різних рівнях організації. Деякі параметри ефективності (наприклад, частка ринку) в один момент можуть служити фірмі орієнтирами, а в іншій - стануть її стратегією. Далі, оскільки орієнтири і стратегії виробляються усередині організації, виникає типова ієрархія: те, що па верхніх рівнях управління є елементами стратегії, на нижніх перетворюється в орієнтири [13] .

Узагальнення існуючих підходів, а також аналіз реальної практики ділового спілкування дають підставу для висновку про те, що в будь-який комунікативної стратегії присутні - відкрито чи приховано - і мета, і засоби досягнення мети, і кращі способи оперування наявними засобами. Такий підхід дозволяє припустити, що ніякого жорстко фіксованого переліку стратегій не існує. Є якийсь континуум, що дозволяє в кожному конкретному випадку формувати спеціальний стратегічний комплекс.

 • [1] Гойхман О. Я., Надєїна Т. М. Мовна комунікація: учебнікдля вузів. М .: ИНФРА-М, 2001. С. 208.
 • [2] Клюєв Є. В. Мовна комунікація: успішність мовного взаємодії. М .: Рипол Класик, 2002. С. 18.
 • [3] Там же. С. 19.
 • [4] Там же.
 • [5] Кузнєцов І. Я. Риторика. Мінськ: Амалфея, 2000. С. 177-178.
 • [6] Дацюк С. Комунікативні технології. URL: http://www.korolcwstvo.narod.ru/psychostat/comstr.htm (дата звернення: 14.07.2013).
 • [7] Приблизно так само розуміють стратегію в літературі зі стратегічного планування. «Стратегія - це конкретний довгостроковий пландостіженія певної мети, а вироблення стратегії - це процес знаходження певної мети і складання довгострокового плану. Такий подходосновивается на те, що всі виникаючі зміни передбачувані, що відбуваються в середовищі процеси носять детермінований характер і поддаютсяполному контролю і управління »(див .: Стратегія - поняття і визначення. Класифікація стратегій. URL: http://www.piter-press.ru /attachment.php?barcode=978527200021&at=exc&n=0 (дата звернення: 14.07.2013)).
 • [8] Дацюк С. Комунікативні технології ...
 • [9] Джерело: Столяренко Л. Д, Самигін С. І. Психологія управління: навч, посібник. Ростов н / Д: Вид-во Ростовського держуніверситету, 1997.URL: http: //wisedays.jiindo.eom/2012/09/10/1970s-kenneth-thomas-and-ralph-kilmann-conflict/ (дата звернення: 14.07 .2013).
 • [10] Фішер Р., Урі У. Шлях до згоди, або переговори без пораженія.URL: http://lib.ru/DPEOPLE/fisher.txt (дата звернення: 14.07.2013).
 • [11] Див .: Стратегія - поняття і визначення. Класифікація стратегій.URL: http://www.piter-press.ru/attachment.php?barcode=978527200021&at=ехс&п=0 (дата звернення: 14.07.2013).
 • [12] Джеймс Брайан Куінн. Стратегії змін. URL: http://wvw.piter-press.ru/attachment.php?barcode = 97852720002l & at = exc & n = 0 (дата звернення: 14.07.2013).
 • [13] Апсофф І. Стратегічне управління. М.: 1989. [Електроннийресурс] // Центр гуманітарних технологій. URL: http://gtmarket.ru/laboratory/basis/4155 (дата звернення: 14.07.2013).
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >