ВЕРИФІКАЦІЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

Як вже було зазначено, верифікація- це визначення точності, достовірності та надійності прийнятих прогнозних і планових рішень і один з їхніх ключових принципів. Процедуру верифікації необхідно проводити після проведення прогнозних і планових розрахунків. Існує абсолютна і відносна верифікація. Абсолютна верифікація прогнозу, тобто встановлення ступеня його відповідності реальному стану об'єкта в прогнозованому майбутньому, практично можлива тільки до закінчення періоду попередження. Але вже на останніх стадіях розробки прогнозу можна визначити відносну верифікацію - визначення ступеня відповідності прогнозу вимогам сучасної науки, його достовірності - ймовірності здійснення, передбаченого для заданого довірчого інтервалу точності, надійності. Практичний досвід доводить, що верифіковані прогнози мають дуже високу ефективність при прийнятті управлінських рішень.

Необхідно відзначити, що в рядових випадках роль верифікації може грати експертне опитування, в більш складних ситуаціях виконується наступна послідовність дій:

 • 1) розробка прогнозу методом, відмінним від уже використаного;
 • 2) зіставлення прогнозу з іншими, отриманими з інших джерел інформації;
 • 3) перевірка адекватного прогнозу на ретроспективному періоді;
 • 4) аналітичне або логічне виведення паралельного прогнозу з заздалегідь отриманих прогнозів;
 • 5) проведення додаткового опитування експертів;
 • 6) відповіді на зауваження опонентів;
 • 7) виявлення і облік джерел можливих помилок;
 • 8) порівняння з думкою, визнаним найбільш оптимальним [1] .

Найважливішою характеристикою прогнозування і планування

використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості є точність. Наскільки б малим не був період попередження у прогнозу, не існує абсолютно точних прогнозів. Про точність судять за величиною помилки прогнозу - різниці між прогнозованим і фактичним значенням досліджуваної змінної. Цю величину можна отримати, коли період попередження вже закінчився і відомі фактичні значення змінної. До них відносяться абсолютні та відносні показники, що дозволяють кількісно визначити величину помилки прогнозу в одиницях виміру прогнозованого об'єкта або в процентах. Визначають абсолютну, середню абсолютну, среднеквадратическую, відносну і середню відносну помилки.

Дані показники, як правило, використовуються при порівнянні точності прогнозів різних об'єктів прогнозування, так як вони характеризують відносну точність прогнозу. Висока точність прогнозу визначається відсотком помилки не більше 5%. Допустимий прогноз, як правило, має точність до 10%. Таким чином, точність прогнозу тим вище, чим нижче величина помилки, що дозволяє порівнювати прогнозні та фактичні значення досліджуваної величини. Для точної оцінки прогнозів використовуються такі характеристики:

 • 1) середня і відносна помилка;
 • 2) середнє лінійне відхилення;
 • 3) оцінка стандартної помилки;
 • 4) кореляційні відносини;
 • 5) критерій Фішера.

Достовірність прогнозів використання земельних ресурсів характеризується інтегральною оцінкою якості всього прогнозного дослідження, тобто нижньої і верхньої кордоном імовірнісного значення показника. Для аналізу достовірності отриманої моделі проводять оцінку значущості параметрів і будують довірчі інтервали. Ці та інші можливі характеристики показують ступінь наближення моделі до реальних спостереженнями за процесом, а чим адекватніше модель, тим вище ймовірність отримання з її допомогою більш точного прогнозу [2] .

Якість плану - це сукупність параметрів плану, що відповідають принципам і науковим підходам до планування і забезпечують мінімальне відхилення запланованих значень параметрів від фактичних, отриманих в результаті здійснення або реалізації плану. Чим складніше об'єкт, довший період планування і невизначеність ситуацій, що характеризують умови розробки та реалізації планів, тим більш коректним буде план. Критерієм якості розробки та виконання планів може бути ступінь адекватності теоретичної моделі планового показника фактичними даними, на основі яких вона була розроблена:

де К кп - критерій якості розробки та виконання планового показника,%; Пф - фактичне значення планового показника в звітному періоді; П р - розрахункове (нормативне, прогнозне) значення планового показника.

За формулою може розраховуватися критерій якості виконання найважливіших показників плану. Чим довший період планування, тим більше буде значення К кп . Якщо розрахункове значення критерію якості буде більше планового, то слід збільшити число оцінюваних чинників. На основі одиничних критеріїв якості виконання плану за допомогою експертного або інших методів розраховується інтегральний критерій якості виконання плану. Показник К кп може обчислюватися і аналізуватися на стадії розробки плану і його реалізації. Умовами підвищення якості планів є:

 • - застосування наукових підходів до управління;
 • - дотримання принципів планування;
 • - підвищення якості інформаційного та методичного забезпечення планування;
 • - стимулювання якості планів.

Перераховані умови підвищення якості планів на практиці дуже важко виконати. Для цього потрібні висока кваліфікація планових працівників, якісна вихідна або прогнозна інформація, технічні засоби і час. Тому багато наукові підходи і принципи планування можуть застосовуватися тільки при плануванні дуже важливих і капітальних об'єктів.

Для оцінки якості прогнозів і планів також визначається надійність, яка представляє ймовірність настання прогнозованого і планованого події, тобто реалізації відповідної прогностичної оцінки. Чим вона вища, тим вище надійність.

Таким чином, якість прогнозування і планування - це сукупність розглянутих характеристик (точності, достовірності, надійності), які в комплексі дозволяють зробити прогнозування ефективним і корисним в управлінні земельними ресурсами та об'єктами нерухомості.

 • [1] Бестужев-Лада І. В. Соціальне прогнозування: навч, посібник. М.: Педагогічне товариство Россия, 2002.
 • [2] Башмачнікова, Е. В., Морякова А. В., Савіна Т. В. Вивчення та прогнозірованіеспроса на товари і послуги: навч, посібник. М.: КноРус 2009.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >