СУЧАСНИЙ СТАН ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

В останні роки інтерес науковців до прогнозування і планування використання земельних ресурсів збільшується, що виражається в зростанні числа публікацій і дисертаційних робіт з даної тематики.

А. А. Варламов виділяє планування і прогнозування як найважливішу функцію управління земельними ресурсами на всіх адміністративних рівнях, відзначаючи, що функція планування є початковою в системі в управління і відіграє провідну роль.

У складі функції планування виділяються три етапи: проведення аналізу; визначення перспективних напрямків розвитку земельних ресурсів; встановлення шляхів реалізації перспективного напрямку розвитку земельних ресурсів 1 .

Земельні ресурси є основою багатьох галузей економіки або в якості просторового базису, або як засіб виробництва. Тому стан і прогноз розвитку земельних ресурсів виступає найважливішим сценарним умовою при складанні довгострокового прогнозу розвитку агропромислового комплексу Росії. Під станом і розвитком земельних ресурсів треба розуміти що склалася структура: частка посівних площ в площі ріллі, частка посівів зернових культур в загальній посівній площі, потенціал приросту площі орних земель і т.п. [1] [2]

Прогнозування використання земель в сільському господарстві має відображати всі показники, які надають значущий вплив на територіальну організацію агропромислового комплексу (АПК) регіону: економічні, соціальні, політичні, природоохоронні [3] .

Виконавець прогнозних робіт в сфері сільськогосподарського землекористування стикається з набором проблем, які, з одного боку, характеризують сучасний стан сільського господарства країни, з іншого - ускладнюють проведення прогнозних і особливо планувальних робіт. До таких труднощів прийнято відносити стійку негативну динаміку розвитку об'єкта прогнозування; відсутність значущих передумов зміни негативних тенденцій в розвитку сільськогосподарського землекористування; відсутність механізму забезпечення пріоритету сільського господарства на землю; недостатній акцент на проблемі розвитку аграрного землекористування в цільових програмах розвитку сільського господарства та сільських територій; недостатньо активне ставлення суспільства до проблеми раціонального використання і охорони земель сільськогосподарського призначення [4] .

Прогнозування хоча і є дуже значущою частиною процесу управління земельними ресурсами, але, по суті, лише фіксує наявні тенденції розвитку земельних ресурсів. Сучасні завдання прогнозування розвитку міських територій вимагають нового підходу до рівня прогностики міського середовища на основі тенденції розвитку конгломерату міського соціуму.

Можна виділити наступний комплекс завдань 1 :

 • 1) перехід від екстенсивного до інтенсивного розвитку сформованого просторово-історичного комплексу населеного пункту і створення оптимальної структури міського землеволодіння (землекористування) з урахуванням науково-технічних та еколого-економічних вимог, що пред'являються до сучасних сельбищно-промисловим конгломератам міських землекористувань;
 • 2) вдосконалення внутрішньої структури середовища міста (населеного пункту) на основі застосування досягнень науково-технічного процесу з метою зменшення питомої землеемкости виробленої продукції і збільшення площі житлової забудови на одиницю земельної площі;
 • 3) зниження загальної кількості залучених ресурсів у виробництво з одночасним забезпеченням зростаючих потреб суспільства шляхом усунення протиріч між існуючими і перспективними цілями;
 • 4) вдосконалення селитебной і промислової структури землеволодінь (землекористувань) з метою зниження транспортних втрат і транспортної втоми у людей, оптимізація транспортної мережі населеного пункту.

В сучасних умовах необхідно переходити до стратегічного планування розвитку території, особливо для територій міст, так як на них зосереджені інтереси багатьох сторін. Стратегічне планування міського розвитку - це необхідний інструмент стратегії міського управління. Подібні плани почали створюватися у багатьох великих російських містах ще з середини 1990-х рр. Однак слабкою ланкою в процесі стратегічного планування є відсутність розробленої системи управління реалізації планів в основному через формального підходу до їх створення [5] [6] .

Для вирішення цієї проблеми деякі автори пропонують звернутися до зарубіжного досвіду, зокрема до моделі MOLAND (модель динамічного моніторингу землекористування). Ця модель враховує показники розвитку територій міст і спрямована на виявлення тенденцій соціально-економічного розвитку міст і регіонів. Дані показники зводяться в п'ять груп: показники навколишнього середовища, показники прилеглих територій, показники транспортної доступності, характеристики політики міського та регіонального рівнів та фактори соціально-економічного розвитку території [7] .

Окремо варто відзначити дослідження, присвячені питанням прогнозування ринку земельних ділянок як системи, безпосередньо впливає на використання земельних ресурсів. Прогнозування дуже тісно пов'язане з аналізом ринку, наприклад прогнозування ринкової вартості об'єктів нерухомості є підсумком будь-якого виду аналізу ринку. При цьому можна виділити три відмінні риси вихідних даних для прогнозування ринку нерухомості в російських умовах: короткий часовий ряд, відсутність достовірності даних по операціях і відмінність інформації в різних оглядах ринку 1 .

Прийнято виділяти кілька особливостей ринку нерухомості, які безпосередньо впливають на виконання прогнозування, - локалізація, мала кількість угод, тривалий володіння, значні витрати на експлуатацію, високий ступінь регулювання ринку законодавчими нормами, капіталомісткість, циклічність і інертність. На думку ряду авторів, ринок нерухомості не є високоорганізованим, він швидше за вузький зважаючи специфічності об'єктів нерухомості і обмеженої кількості продавців і покупців [8] [9] .

Основоположник наукової школи аналізу і прогнозування вітчизняного ринку нерухомості Г. М. Стерник виділяє кілька труднощів, з якими неминуче стикається прогнозування, - непристосованість сформованих методів прогнозування в умовах ринкової економіки; стандартних методів прогнозування тенденцій ринку нерухомості в сучасних умовах; методів, розроблених і випробуваних в країнах з розвиненою ринковою економікою до прогнозування в країнах з перехідною економікою. Також він зазначає інформаційну закритість ринку, недостатню вивченість закономірностей розвитку ринків нерухомості [10] .

 • [1] Варламов А. А., Гальченко С. А. Управління земельними ресурсами. С. 29.
 • [2] Потапов А. П. Сценарії формування ресурсного потенціалу аграрного виробництва Росії // Проблеми прогнозування. 2015. № 2. С. 77-88.
 • [3] Брижко В. Г., Пшеничников А. А. Напрями вдосконалення прогнозування аграрного землекористування Пермського краю // Аграрний вісник Уралу. 2010.№ 5. С. 16-19.
 • [4] Брижко В. Г. Пшеничников А. А. Проблеми прогнозування використання земельсельскохозяйственного призначення // Фундаментальні дослідження. 2015. № 12-6.С. 1185-1188.
 • [5] Рассказова О. А. Особливості прогнозування використання земель поселень // Землевпорядкування, кадастр і моніторинг земель. 2017. № 1. С. 59-61.
 • [6] Бєлкіна Т. Д. Від стратегічного планування до стратегічного управленіюгородамі: проблеми та рішення // Проблеми прогнозування. 2014. № 6. С. 60-70.
 • [7] Ручкин А. В., Маковкіна С. А. Стратегічне планування соціально-економічного розвитку великих міст - регіональних центрів: проблеми і перспективи Росії // Управлінське консультування. 2014. № 8. С. 88-99.
 • [8] Ломакін Г. В., Комаров С. І. Прогнозування ринку земельних ділянок вокругкрупних мегаполісів на основі макроекономічних факторів (на прикладі Московського регіону) // Вісник Східно-Казахстанської державного техніческогоуніверсітета ім. Д. Серікбаева. Усть-Каменогорськ, 2005. С. 114-118.
 • [9] Рубенштейн Е. Д. Кривець В. В., Осипенко Н. С. Особливості аналізу ринку нерухомості // Актуальні питання економічних наук. 2015. № 46. С. 89-93.
 • [10] Стерник Г. М., Стерник С. Г. Методологія прогнозування російського ринканедвіжімості: Ч. 1. Основні допущення, обмеження і робочі гіпотези // Механізація будівництва. 2013. № 8. С. 53-63.
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >