РОЛЬ ЗЕМЛЕУСТРОЮ, КАДАСТРІВ І МОНІТОРИНГУ В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ПРОГНОЗУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА ОБ'ЄКТІВ НЕРУХОМОСТІ

Інформаційне забезпечення планування та прогнозування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості має включати такі складові: законодавчу, нормативну, статистичну інформацію; власне інформацію про об'єкт дослідження; інформацію про зовнішньому економічному середовищі і ін.

При організації інформаційного забезпечення планування і прогнозування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості слід вирішити два основні завдання завдання:

 • 1) організація збору та обробки інформації про земельні ділянки (при цьому слід визначити методику збору земельно-кадастрової та моніторингової інформації, методику обміну інформацією із зацікавленими організаціями);
 • 2) організація надання зацікавленим користувачам інформації про земельні ділянки та об'єкти нерухомості, екологічний стан земель.

При зборі інформації про стан і використання земель для цілей планування і прогнозування необхідно звернутися до наступних джерел інформації:

 • 1) Єдиний державний реєстр нерухомості;
 • 2) база даних територіальних управлінь Россрестра, Мінприроди, Мінсільгоспу;
 • 3) бази даних інших організацій, що володіють інформацією про земельні ресурси й об'єкти нерухомості, в тому числі межових організацій і організацій, що виконують земельно-кадастрові роботи за контрактами з територіальним управлінням Россрестра.

Основний масив кадастрової інформації в даний час зосереджений в Єдиному державному реєстрі нерухомості - зводі достовірних систематизованих відомостей про врахований відповідно до російського законодавства нерухоме майно, про зареєстровані права на таке нерухоме майно, підставах їх виникнення, правовласників, а також інших відомостей [1] .

У якості складових частин в ЕГРН входять реєстр об'єктів нерухомості (також званий кадастром нерухомості); реєстр прав, обмежень прав і обтяжень нерухомого майна (також званий реєстром прав на нерухомість); реєстру відомостей про межі зон з особливими умовами використання територій, територіальних зон, територій об'єктів культурної спадщини, особливо охоронюваних природних територій, особливих економічних зон, мисливських угідь, територій випереджаючого соціально-економічного розвитку, зон територіального розвитку в Російській Федерації, гральних зон, лісництв, лісопарків, про Державну кордоні Російської Федерації, межах між суб'єктами Російської Федерації, межах муніципальних утворень, межі населених пунктів, межах водних об'єктів, а також відомостей про проекти межування територій (також званий реєстром кордонів); реєстрові справи; кадастрові карти і книги обліку документів.

В Єдиному державному реєстрі нерухомості містяться основні і додаткові відомості про кожен об'єкт нерухомості, поставленому на кадастровий облік. Слід мати на увазі, що для цілей прогнозування використання земельних ресурсів потрібно не деталізована інформація по кожному об'єкту, а швидше генералізовані відомості в динаміці.

Згідно з Федеральним законом від 18 червня 2001 № 78 «Про землеустрій» землеустрій - це заходи з вивчення стану земель, планування і організації раціонального використання земель та їх охорони, опису місця розташування і (або) встановлення на місцевості меж об'єктів землеустрою, організації раціонального використання земельних ділянок.

Інформацією, що отримується в результаті землеустрою, є відомості:

 • - про типах і видах грунтів, їх родючості, вміст поживних речовин і мікроелементів, тобто всі ті дані, які можуть бути отримані в процесі ґрунтових, геоботанічних та інших обстежень і вишукувань;
 • - закустареннимі, закочкаренності, каменистости, зручність обробки, еродованих ™ земельних ділянок, тобто ті дані, які є оцінкою якості земель;
 • - невикористовуваних, нераціонально використовуваних або використовуються не за цільовим призначенням і не відповідно до дозволеним використанням земельних ділянок і т.д., одержувані в процесі інвентаризації земель.

Вся землевпорядна інформація формує державний фонд даних, отриманих в результаті проведення землеустрою. Інформація з даного фонду є відкритою і загальнодоступною і може стати серйозним інформаційним підмогою процесу прогнозування використання земель.

Загальнодоступна інформація, що зберігається в державному фонді даних державного екологічного моніторингу, також є однією з важливих частин інформаційного забезпечення прогнозування використання земель. У самому визначенні державного моніторингу земель закладена функція прогнозування стану земель, їх кількісних і якісних характеристик, їх використання та стану родючості грунтів. Загальна схема інформаційного забезпечення даного процесу представлена на рис. 8.1.

Інформаційне забезпечення прогнозування і планування використання земельних ресурсів

Мал. 8.1. Інформаційне забезпечення прогнозування і планування використання земельних ресурсів

В даний час жоден джерел не може забезпечити потребу в актуальної та достовірної інформації. Наприклад, база даних територіального управління Росреестра не оновлювалася в частині якісного стану земель, а відомості про види і підвиди угідь також не актуальні. Бази даних інших організацій містять актуальні відомості, але вони не покривають всю територію і збираються за різними методиками.

Тому при організації конкурсів на виконання земельно-кадастрових, моніторингових, землевпорядних, оціночних та інших робіт важливо отримувати достовірну, актуальну і одноманітну інформацію, необхідну для інформаційного забезпечення прогнозування і планування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості.

Актуальність даних для проведення планування і прогнозування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості передбачає, що оновлення еталонних баз даних повинно здійснюватися на основі певного регламенту, наприклад в певний момент часу. Достовірність інформації повинна бути забезпечена системою контролю стану баз даних. Захищеність та конфіденційність інформації передбачає збереження даних системою доступу і протоколювання. Нормативно-правове регулювання передбачає встановлений порядок володіння, розпорядження та використання інформаційних ресурсів різних кадастрів. Доступність інформації повинна забезпечуватися розвиненою телекомунікаційною мережею.

Актуальним є питання структурування інформації в групи за рівнями. При цьому одна група (перший рівень - спрощена) може обмежуватися набором, припустимо, з мінімальної кількості відомостей, необхідних і цілком достатніх для вирішення питань загальної спрямованості, друга група (рівень - простий інформаційний) містить розширений перелік відомостей, що дозволяє вирішувати конкретні питання певної галузі . Наступна група (рівень - детальний) охоплює всі наявні на даний момент відомості - як актуальні, так і ретроспективні.

Очевидно, що консолідація повинна здійснювати тільки по лінії перших двох груп, при цьому відомості про зміст архівів третього рівня і їх власниках слід також зосередити в Росреестра, який повинен стати володарем банку даних. При цьому в банку будуть зберігатися не тільки самі дані (за першими двома рівнями), але і короткі систематизовані відомості про них, а також інформація, що дозволяє їх оперативно знайти.

Крім того, слід розглянути і питання щодо міжвідомчого обміну інформацією безпосередньо між її фактичними власниками і споживачами, чия діяльність пов'язана з її змістом і показниками. У таких випадках схема взаємодії повинна передбачати маршрути руху інформації між зацікавленими органами при обов'язковому поданні її і в основну базу.

В даний час можна чітко виокремити такі рівні реалізації обміну інформацією в системі планування і прогнозування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості:

 • - локальний рівень межсистемного інформаційного обміну для поповнення необхідного інформаційного ресурсу;
 • - рівень безпосереднього представлення інформаційних ресурсів з різних систем для аналізу і прийняття управлінських рішень на основі результатів планування і прогнозування використання земельних ресурсів та об'єктів нерухомості;
 • - рівень інтегральної інформаційної системи, здатної не просто збирати, а й агрегувати отримувану інформацію в єдиний простір з метою найбільш оптимального і оперативного прийняття рішень.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ

 • 1. Які основні характеристики вихідних даних для прогнозування і планування використання земельних ресурсів?
 • 2. Що таке внутрішня інформація і які її джерела?
 • 3. Що таке зовнішня інформація і які її джерела?
 • 4. Дайте характеристику поняттю «правильність вихідної інформації».
 • 5. Дайте характеристику поняттю «достовірність вихідної інформації».
 • 6. Дайте характеристику поняттю «повнота вихідної інформації».
 • 7. Вибачте за тимчасові незручності з ЕГРН може застосовуватися при прогнозуванні і плануванні використання земельних ресурсів?
 • 8. Яка інформація з державного фонду даних може застосовуватися при прогнозуванні і плануванні використання земельних ресурсів?

 • [1] Федеральний закон від 13 липня 2015 р № 218-ФЗ «Про державну регістраціінедвіжімості».
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >