ОРГАНІЗАЦІЯ ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГУ

В сучасних умовах підприємницької практики організаційна структура управління інтернет-маркетингом розглядається як система взаємопов'язаних, узгоджено діючих елементів, що виконують в системі управління компанією функції маркетингу. Тому при створенні організаційної структури в компанії основним питанням є створення умов, що забезпечують високий рівень узгодженості даних елементів. Такі умови, в першу чергу, є внутрішнім станом самої організації. Ефективність і пропорційність організаційної структури управління інтернет-маркетингом залежать в основному від рівня узгодженості елементів загальної структури підприємства, цілей і завдань підрозділів фірми, стратегічних і тактичних планів.

Іншими словами, організаційна структура управління інтернет- маркетингом ефективна, якщо вона вибудовується на підставі цільових перевірок полагания організації і затребуваності для вирішення конкретних завдань. Організаційна структура управління інтернет-маркетингом як цілісна система в основному представлена в великих компаніях і корпораціях.

У представників середнього бізнесу ці структури можуть мати свої окремі підрозділи, а в малому бізнесі маркетингові функції покладаються, як правило, на управлінців, або віддаються на аутсорсинг.

Створення маркетингових служб в системі управління інтернет-маркетингом фірми обумовлюється необхідністю оцінки се керівництвом ряду об'єктивних факторів, таких як розмір організації, рівень диференціації, професійна та інтелектуальна підготовка персоналу, якість взаємозв'язків підрозділів, ефективність реалізації маркетингової діяльності фірми.

Часто можна бачити, що виконання маркетингових функцій не виділено в самостійний підрозділ, і кожна з служб підприємства в тій чи іншій мірі їх виконує. І тільки в тому випадку, коли концепція поведінки компанії на ринку переорієнтується на оцінку намірів покупця, відстеження діяльності конкурентів, їх сильних і слабких сторін, вироблення конкретних стратегій ринкової поведінки, слід передавати реальні функції з управління маркетингом самостійним структурним утворенням.

У табл. 2.1 проаналізовані головні відмінності традиційного маркетингу від сучасного, продиктованого глобалізацією ринку і розвитком інтернет-середовища.

Відмінності традиційного маркетингу від нового

Таблиця 2.1

компоненти

маркетингу

Тради ційний маркети і г минулого

новий маркетинг

маркетингове мислення

Використання односторонніх, односпрямованих комунікацій, що розповідають все про бренд

Вибудовування взаємин і підтримка спілкування; мети - продемонструвати більшу прозорість, завоювати довіру і переконати в своїй надійності

Бренд-кап італ

Найважливіша мета - постійно нагадувати про бренд

Цінність бренду визначають споживачі; найважливіше, наскільки споживач схильний поширювати похвальні відгуки про продукт

сегментація

Основу для розбивки споживачів на групи складають демографічні показники

Групи споживачів формуються але таким критеріям як поведінка, ставлення і інтереси, тобто по тому, що вони вважають для себе важливим

вибір цілей

Цілі вибираються на основі демографічних показників, особливо щодо вибору засобів поширення інформації при їх покупці

Цілі вибираються на основі поведінки споживачів

комунікації

Носять характер мовлення - зводяться до створення маркетингового звернення та гарантованій доставці його споживачеві за допомогою медіа

Здійснюються в електронному середовищі з інтерактивною складовою. Головні інструменти - методи пошуку і запиту, аналіз коментарів, індивідуальні відгуки та побудова діалогу

контент

Вміст маркетингових послань створюється експертами-профессіона- лами у відповідній області і поширюється під контролем маркетологів

Зсув контенту: частина створюють експерти-професіонали, частина - самі користувачі; і те й інше - з наростаючою часткою візуальній складовій

заразливість

Нехай характеристики продукту самі по собі чудові, але популярністю він, швидше за все, зобов'язаний видатним методам подачі, ніж власним достоїнств

Заразливість базується переважно на креативності та значущості контенту, який сам по собі викликає у користувачів інтерес до продукту або його особливостям і спонукає до обговорення в спільнотах або до відправки електронної пошти

Відгуки

Вирішальне слово належить експертам

Рейтинги складаються виключно, за відгуками і результатами голосування користувачів

компоненти

маркетингу

Традиційний маркетинг минулого

новий маркетинг

Роль рекламодавця, видавця

Видавець створює комунікаційні канали, залишає за собою контроль над поширенням контенту і забезпечує аудиторію для рекламодавця, який спонсорує канали та програми

Рекламодавець вибудовує взаємини зі споживачами за рахунок спонсорування контенту і створює інтерактивні можливості, а споживачі самостійно вирішують коли, де і як допустити до себе контент і чи варто відгукуватися на нього

стратегія

Стратегія носить спадний характер, тобто спускається вищим керівництвом, на основі чого низові ланки виробляють відповідну тактику

Стратегія будується по висхідному принципу, в її основі - найбільш виграшні ідеї, відсортовані на основі постійного тестування продукту, відгуків і думок споживачів

ієрархія

Інформація систематизована і розподілена по каналах, категоріям і переліками, що відповідає зручності та інтересам рекламодавців

Інформація стає доступною в результаті запиту за ключовим словом, що відповідає інтересам і зручності користувачів

грошовий

розрахунок

Головний показник - питома вартість реклами (вартість охоплення 1000 споживачів). Даний показник визначається шляхом множення рекламних витрат на 1000 і потім ділиться на загальну чисельність аудиторії

Головний показник - прибуток на інвестований капітал; упор робиться на інвестування коштів в маркетинг з метою забезпечення перспективного зростання і прибутковості на основі кількісно вимірної віддачі

В умовах сучасної непередбачуваною економіки, незважаючи на «урізані» бюджети і драматичні коливання на ринку, компанії шукають нові способи зберегти маркетинговий імпульс. Вищі управлінські ланки компанії розуміють, що в таких обставинах не можна заморожувати маркетингову діяльність, особливо якщо мета фірми - отримання довгострокової стійкості бізнесу. При обмеженні коштів і ресурсів багато компаній віддають функції маркетингу стороннім компаніям. Такі відомі бренди як Coca-cola , L'Oreal, Toyota функції маркетингу, реклами, корпоративних комунікацій і дизайну віддають на аутсорсинг, економлячи зусилля і час [1] .

Аутсорсинг - переклад робіт внутрішнього підрозділу або підрозділів підприємства, а також всіх пов'язаних з ним активів, в організацію постачальника послуг, що пропонує надавати якусь послугу протягом певного часу за обумовленою ціною.

Великі рекламні агентства і маркетингові департаменти великих корпорацій піддаються скорочень, і зокрема тому в маркетинговій індустрії з'явилася велика кількість фрілансерів і невеликих агентств, в яких працюють талановиті експерти в області маркетингу та дизайну. Ці фахівці готові залучити і прив'язати до себе клієнтів з уже існуючих і перспективних ринків. Кожен з цих професіоналів працює в унікальній ніші, володіє тим чи іншим рівнем креативності та досвіду. Переваги аутсорсингу очевидні і представлені в табл. 2.2.

Переваги Послуги інформаційно-маркетингові

Таблиця 2.2

Персонал залежимо:

Зовнішній консультант незалежний:

Матеріально - від роботодавця як від єдиного джерела доходу

Матеріально-фінансова відповідальність в межах контрактних сум, певна залежність існує в рамках укладеного контракту, але немає принципової залежності від організації, так як даний проект не є єдиним

Адміністративно - при організації процесів і веденні робіт залежить від позиції керівника, його поглядів і переконань; залежить також від системи субординації в організації

Адміністративно - система субординації не робить ніякого впливу на хід організації процесу і ведення робіт

Знаходиться йод тиском внутрішніх взаємин, так як є складовим елементом організації; змушений рахуватися з прийнятими в організації умовностями і неформальній системою впливу і влади. Немає можливості ретельного опрацювання та реалізації програми

Емоційно вільний від внутрішніх зобов'язань і умовностей, відсутня тягар внутрішньоорганізаційні взаємин. Об'єктивний і неупереджений

При розробці програми змін залежить від суб'єктивних принципів, переконань і позиції керівника, найчастіше змушений зважати на позицію топ-менеджерів

При розробці програми спирається на суб'єктивні принципи, переконання, позиції, особисті відносини з керівником і топ-менеджерами, але на принциповий підхід до розробки і реалізації змін (їх послідовності) ці відносини і оцінки впливу не мають

Має особисті інтереси в організації

Не має ніяких особистих інтересів в організації

Цілком працює на організацію

Наймається для виконання певних завдань, на певний період

Персона.?! залежимо:

Зовнішній консультант незалежний:

Невисокий, в порівнянні з зовнішніми консультантами, рівень оплати послуг (заробітна плата). Низький рівень заробітної плати не є для керівника тієї ціною і цінністю, на яку слід звертати серйозну увагу

Висока вартість послуг - це критерій внутрішньої готовності до змін і імпульс цих змін, так як керівники приділяють особливу увагу добре оплаченим процесам, їх вартості та цінності для організації

Тривалий час реалізації змін

За рахунок командної роботи забезпечується нормальний часовий період реалізації проекту, що залежить від багатьох факторів (складності бізнесу, стану підприємства і т.д.)

Розбирається в особливостях і тонкість бізнесу, організації; розуміє поточні процеси; знайомий з фактами і тенденціями в організації, зрозуміла причинно-наслідковий зв'язок тих чи інших подій; знайомий з системою формальних і неформальних зв'язків

Дуже часто не знайомий з бізнесом клієнта, і час на його освоєння фактично оплачується клієнтом. Потрібно досить багато часу, щоб сумлінно розібратися з усіма особливостями організації клієнта

Внутрішній консультант працює, як правило, один. Навіть при осмисленні розвитку всіх системних елементів організації бути професіоналом у всіх областях непросто

Працює в команді, яка об'єднує «вузьких» спсциалистов-професіоналів; при необхідності залучає партнерські організації. Таким чином, має можливість вирішувати завдання будь-якого ступеня складності

«Випадання» з процесу (хвороба, звільнення) внутрішнього консультанта фактично зупиняє процес змін

Можливість заміни фахівця, забезпечує безперервність процесу

В основі - особистий досвід, обмежений періодом роботи в компаніях, теоретична підготовка

В наявності великий досвід вирішення подібних завдань в інших організаціях.

Володіє методиками і технологіями, які постійно розвиває

Веде поетапне системний розвиток організації

Вирішує певні завдання на певному етапі

Безсумнівно, що одним з найважливіших параметрів організаційної структури управління інтернет-маркетингом є зміни в людському потенціалі, втілені в управлінському персоналі та реалізовані завдяки побудові гнучких взаємовідносин між співробітниками.

Приклад. Загальна організаційна структура департаменту маркетингу «Яндекса» представлена на рис. 2.17. На чолі департаменту стоїть головний редактор, який відповідає головним чином за іміджеву політику компанії.

Структура департаменту маркетингу «Яндекса»

Мал. 2.17. Структура департаменту маркетингу «Яндекса»

У департаменті маркетингу можна виділити шість основних відділів: відділ маркетингу сервісів, відділ реклами, відділ по зв'язках з громадськістю, відділ спеціроектов, відділ регіонального розвитку, відділ підтримки користувачів.

Відділ маркетингу сервісу підпорядковується директору з маркетингу сервісів. У відділі маркетингу сервісів на даний момент виділяються два великих напрямки - комунікаційні та тематичні сервіси, керовані керівниками і містять в своєму штаті маркетологів сервісів, менеджерів з реклами та просування, аналітиків.

На рис. 2.18 представлена роль маркетолога в роботі над сервісом.

У горизонтальній схемі маркетолог є сполучною ланкою між менеджерами, розробниками і користувачами сервісів. Основний обов'язок маркетолога - розуміти потреби користувачів і втілювати їх в реальність за допомогою роботи команди сервісу.

У російському сегменті Інтернету в даний час вже сформувався досить конкурентний ринок інтернет-маркетингу, який представлений наступними організаційними формами: агентства повного циклу, інтернет-агентства, посередники.

Рекламні агентства повного циклу - це, в основному, великі компанії з філіями в багатьох містах, часто мають представництва і за кордоном. Таке агентство надає клієнтам повний комплекс рекламних послуг: стратегію маркетингового розвитку, створення реклами, медіаіланірованіе, покупку реклами в ЗМІ, виробництво реклами та ін. При виборі рекламного агентства необхідно враховувати безліч факторів, наприклад, регіональна мережа, відгуки інших замовників, вартість послуг, швидкість виконання проекту, кваліфікацію співробітників і ін. В табл. 2.3 представлені сильні та слабкі сторони рекламних агентств різних типів.

Організаційна структура відділу маркетингу сервісів

Мал. 2.18. Організаційна структура відділу маркетингу сервісів

Таблиця 2.3

Переваги та недоліки основних типів рекламних агентств

Тип рекламного агентства

переваги

11едостаткі

Рекламне агентство повного циклу

Висока мобільність в прийнятті та коригування рішень.

Швидке виконання замовлень, відсутня залежність від завантаженості підрядника (зокрема друкарні). Клієнтська база складається з декількох великих замовників, поповнення відбувається за рахунок репутації, підтвердженої проведенням широкомасштабних проектів, на прикладі даних великих клієнтів.

Виконання повного циклу рекламних заходів дозволяє робити проект великих бюджетів.

Є можливість побудови бренду

Залежність від великих клієнтів.

Велика масштабність робіт, що вимагає кваліфікованого персоналу, правильної організаційної структури і значних витрат на виконання великих замовлень.

Висока окупність проекту.

У разі прямого виходу па ЗМІ та інші засоби розміщення реклами необхідні особисті зв'язки і контакти

Тип рекламного агентства

переваги

недоліки

спеціалізоване

агентство

Спеціалізація на одному сегменті дозволяє здійснювати глибоку опрацювання конкретного замовлення. Творчий потенціал найбільш гармонійно поєднується з грамотним управлінням проектами.

Висока ймовірність замовлень через посередників - відсутність додаткових витрат на пошук клієнтів

Ризик втрати клієнтів через відсутність можливості надання комплексних рекламних послуг

посередники

Невисока вартість послуг сприяє більшому числу замовлень (дрібних і середніх).

Здатність якісно виконувати стандартні проекти

Нестабільність бізнесу - висока залежність від посередників і виробників. Необхідні попередні заходи щодо пошуку великого числа посередників. Низька кваліфікація співробітників

Інтернет-агентства ведуть діяльність в області створення сайтів, інтернет-маркетингу та інтернет-реклами. У публікації журналу «Індустрія реклами» наведено рейтинг найбільших рекламних інтернет-агентств в Росії (табл. 2.4).

На відміну від традиційних медіа, де є дані моніторингу ефіру TNS Gallup AdFact , об'єктивно оцінити частки гравців на специфічному сегменті ринку інтернет-реклами неможливо - інформація про річні білінгу [2] агентств конфіденційна. Якщо підсумувати оцінку опитаних експертів, можливо наступний розподіл обсягів: IMHO VI займає 25-30% ринку, Ad Watch - 15-20%, Index - 10-15%, MindShare Interaction - близько 10%.

Приклад. У сфері малого бізнесу величезний сегмент представляють собою невеликі інтернет-агентства. Припустимо, агентство інтернет-маркетингу в штаті має всього три людини: генерального директора, бухгалтера, менеджера. Функціональні завдання виконують для агентства на договірній основі фрілансери, які займаються розробкою промосайт, надають послуги копірайту, розміщують інформацію в блогах, каталогах і т.д. Агентство спеціалізується на контекстній рекламі, SEO } надає повний комплекс інтернет-маркетингу, є авторизованим реселлером «Яндекса», сертифікованим партнером системи «Бігун», надаючи послуги з просування кільком десяткам представників малого та середнього бізнесу.

Таке агентство може надавати великий обсяг послуг за тим самим готовим і заздалегідь налаштованим рекламним кампаніям різних тематик, тому клієнтам нс потрібно витрачати час на підготовку цільових запитів і рекламних материа- лов / оголошень або на їх узгодження та затвердження з фахівцями агентКрупнейшіе рекламні інтернет-агентства

Таблиця 2.4

Найменування

агентства

спеціалізація

клієнти

Ексклюзивні права на продаж реклами

IMHO VI

Медіаселлінг

«Медіамережа», ADV Group, AdWatch, Optimum Media, «Едсейлз», «Максима», Mdigi-tal, MediaStars, Victory SA, BBDO і ін.

Mail.ru - вся банерна система; «Яндекс» - банер на першій сторінці, пошта

Index20

Медіаселлінг

Близько 10 тис. Прямих клієнтів і понад 200 рекламних агентств

Всі медійні позиції Rambler.ru, Piice.ru, Ferra.ru, Lenta.m, ICQ, Destiny Sphere

AdWatch

Медіаселлінг,

медіабаінг 1

Publicis Groupe, OMD, Video International, ADV, Aegis Media, MDigital і ін.

Gazeta.ru (сесійний реклама), Rambler.ru (пошта), Gismeteo.ru (реклама на першій сторінці), Auto.ru (перша сторінка, нові авто, купівля-продаж авто), Eurospoit.ru (весь сайт)

MindShare Interaction Russia

медіабаінг,

планііг

Ford Motor Company (бренди Ford, Jaguar, Mazda, Volvo, Land Rover), IBM, Lenovo, Motorola, Lufthansa, Nike та ін.

-

MediaStars

Медіаселлінг,

медіабаінг

Прямі рекламодавці: Ozon, Rover, Acer, РГС, «М. Відео », Pantech, « Ренесанс Капітал »,« Трійка Діалог ». Агентства (баїнг): OMD, Aegis Media, ZenithOptimedia, IMHO VI, MindShare та ін.

Ixbt.com

«Медіа-мережа»

медіабаінг

Основними замовниками є полноцікловие агентства Mediaedge: cia, Media-Сот, JWT / РАВИ, Young & Rubicam

1 Медіабаінг - оптова закупівля рекламних місць з метою їх подальшої реалізації, яка в свою чергу називається Медіаселлінг.

Найменування

агентства

спеціалізація

клієнти

Ексклюзивні права на продаж реклами

Promo Interactive

медіабаінг

Прямі рекламодавці: МТС, «Мегафон», LG, Про- Бізнесбанк, банки «Зеніт» і «Уралсиб», Банк Москви, «Стиморол», «Бакарді», пивоварний завод «Відень», «Роллтон», «Дон-Строй» , Торговий дім «МИР», Міністерство освіти і науки РФ і ін. Агентства: MindShare, Media Сот. EuroRSCG Moradpour, TBWA / Tequila, IQ Marketing. AbsolutPRO, «повое покоління» та ін.

Комунікаційна група Aegis Media / OKS

Медіаселлінг,

медіабаінг,

медіапланінг [3]

Клієнти агентства Carat: Kodak, Phillips, Renault, S7, Logitech, Regus, «Зв'язковий». Клієнти агентства Vizeum: «Ельдорадо», Fuji Film, Tele 2, Pit, Total, Yves Rocher, Shreya

PRIOR.ru

медіабаінг

Прямі рекламодавці: Panasonic (Ideas for Life, Fair, Lumix, VIERA, D. Sound, DIGA), VK Corporation (VK Mobile), Suzuki, Bridge-stone (Truckpoint ), «Ингосстрах», Ac tar is (Sedalgin, Fesam, Olisalvin, Troxevasin), Queisser Pharma (Doppelherz, Protefix), Vitek, «Горбушкін Двір»

iConText

Контекстна

реклама

AdWatch, MindShare Interaction Russia, «Медіамережа», IMHO VI

Агентський ексклюзив на продаж медійного контексту на «Яндексі»

ства. Компанія надає повний цикл обслуговування «під ключ» - ство- ня / правка сайту, розміщення веб-ресурсів на хостингу і реєстрація доменних імен для сайтів, реклама і просування в Інтернеті.

База клієнтів маленького агентства може бути досить широка: представники малого і середнього бізнесу самих різних видів діяльності. На рис. 2.19 представлені клієнти одного з невеликих інтернет-агентств.

Клієнти агентства «Про Інет»

Мал. 2.19. Клієнти агентства «Про Інет»

Зростання клієнтської бази агентства відбувається, як правило, за рахунок позитивних рекомендацій від колишніх і діючих клієнтів. Подібна тенденція обумовлюється, перш за все, бажанням власників малого та середнього бізнесу в певній мірі убезпечити себе від нецільового пошуку компаній, що надають послуги в сфері інтернет-маркетингу при відсутності попередньої інформації про виконавця і невпевненості в необхідному рівні професіоналізму і відповідальності за результат просування в Інтернеті. Свідоцтва успішної роботи і ефективності рекламних кампаній, створених агентством і проводяться за допомогою інструментів контекстної пошукової реклами та / або методами SEO , впливають на позитивне підсумкове рішення нового клієнта скористатися послугами саме цього виконавця.

Найбільш затребуваною послугою, що надається клієнтам, є розміщення пошукової контекстної реклами - SEA (Search Engine Advertising - реклама в пошукових системах »або пошукова реклама) в провідних інтернет-сервісах -« Яндекс », Google, Mail.ru, « Рамблер »та інших по принципом РРС (Рау Per Click), тобто з оплатою за кожен «клік» по оголошенню рекламодавця (клієнта агентства) з тим, що відбувається переходом користувача з пошукової системи на сайт клієнта.

Можна відзначити, що більшість клієнтів може працювати безпосередньо з будь-яким з рекламних брокерів, але частіше довіряє обслуговування агентству, так як просування в Інтернеті має ряд тонкощів і, віддаючи ведення контекстної реклами на аутсорсинг, рекламодавці в результаті виграють в якості послуг, а часом і в вартості, отримуючи реальну економію бюджету. Відбувається подібне завдяки тому, що сервіси «Яндекс.Директ» і «Бегун» працюють з акредитованими агентствами на умовах комісійних угод, що дозволяє агентствам надавати послуги своїм клієнтам без додаткової націнки, тобто - за відпускними цінами зазначених рекламних брокерів.

Для роботи з кожною з систем акредитовані агентства використовують надані «Яндекс.Директ» і «Бігуном» спеціальні «агентські» вебінтерфейси, що дозволяють вести білінг клієнтів, їх компаній, а також здійснювати збір та аналіз статистики на основі даних, що надходять безпосередньо з розмітки трансльованих на пошукових системах і партнерських ресурсах рекламних оголошень (рис. 2.20, 2.21).

Веб-інтерфейс «Яндекс.Директ»

Мал. 2.20. Веб-інтерфейс «Яндекс.Директ»

Веб-інтерфейс «Бігун»

Мал. 2.21. Веб-інтерфейс «Бігун»

У своїй основі архітектура даних інтерфейсів дуже схожа, варто лише зазначити, що інтерфейс «Бігуна» має ряд функціональних обмежень, пов'язаних з його уніфікацією під різні пошукові майданчики, які мають свою структуру, параметри і правила показів реклами: Google Adwords , «Рамблер», Yahoo і деякі інші.

Алгоритм роботи та обслуговування клієнтів агентством можна представити у вигляді схеми, представленої на рис. 2.22.

В кінці кожного звітного періоду (кварталу) агентство відсилає замовникам докладні статистичні дані про хід рекламних кампаній і витраті бюджету, при цьому будь-який замовник може ознайомитися з поточною ситуацією по кампанії в режимі онлайн, використовуючи свій доступ в веб-інтерфейс «Яндекс.Директа» і «Бігуна», що надається фахівцями агентства.

Схема обслуговування клієнтів інтернет-агентством

Мал. 2.22. Схема обслуговування клієнтів інтернет-агентством

У своїй роботі агентство використовує спеціалізоване програмне забезпечення, системи збору і аналізу статистики, а також онлайн-сервіси, що надаються провідними брокерами пошукової контекстної реклами.

Посередники представляють собою рекламні агентства, які не мають власних ресурсів для ведення рекламного бізнесу, однак взаємодіють з виробничими базами (друкарнями, студіями, підприємствами, які виготовляють різноманітні установки, елементи і конструкції реклами) і з іншими рекламними агентствами, які відповідають за зв'язок із засобами масової інформації. Таке рекламне агентство приймає замовлення від споживачів, розміщує їх в компаніях-партнерах, стежить за якістю виконання замовлень і виставляє рахунок рекламодавцю. Прибуток рекламного агентства складається з відсотка за залучення клієнта. Передача послуг на аутсорсинг в багатьох випадках є більш вигідною в порівнянні з витратами на налагодження контактів з прямими посередниками.

Фріланс. Стрімке зростання затребуваності віддаленої роботи в Інтернеті привів до появи безлічі спеціалізованих ресурсів, які виконують роль посередника між замовниками та виконавцями. Робота вдома не завжди дозволяє ефективно шукати постійних клієнтів, а останні регулярно потребують нових виконавців для постійних або разових завдань.

Слідом за світовими тенденціями віддалена робота стає популярною і в Росії. Фахівців різноманітних професій робота в Інтернеті привертає гнучкістю і комфортом при стабільному заробітку. Дистанційна робота зобов'язана бурхливим розвитком прагненню багатьох компаній заощадити на організації повноцінного робочого місця в офісі. Робота вдома дозволяє фахівцеві виконувати необхідні функції, проживаючи в будь-якій точці світу, поза офісом, і отримувати гроші за конкретний результат. Таким чином, даний вид співпраці цікавий як замовнику, так і фрілансеру.

Робота в Інтернеті - найбільш популярний різновид фрілансу. Спочатку за допомогою Інтернету компанії знаходили фахівців для досить вузьких завдань - наприклад, зробити сайт або розробити дизайн. В даний час існує величезна кількість сайтів, що спеціалізуються на віддалену роботу, найвідоміші: http: //www.free-lance. ru, http://www.weblancer.net, http://freelance.ru, http://www.freelancejob.ru.

Сервіс Weblancer.net, що став одним з перших подібних ресурсів, сьогодні залишається лідером даного сегмента, забезпечуючи замовленнями тисячі виконавців. Роботодавцям же пропонуються послуги професіоналів, здатних виконувати завдання будь-якого рівня складності.

Компанія HeadHunter провела дослідження, що дало цікаві результати. В ході дослідження було проаналізовано майже 150 тис. Вакансій, розміщених на порталі HeadHunter, що дозволило виявити напрямки з найвищим потенціалом зростання зарплати в 2013 р Можливе зростання розрахований на основі динаміки зміни зарплат за останні п'ять років і експертної оцінки HeadHunter. Найвище зростання зарплати - до 36% пообіцяли сервісним інженерам. На надбавку до доходу на рівні 30% можуть розраховувати веб-дизайнери, до 25% зростання прогнозується у IT-директорів, веб-редакторів і блогерів, у менеджерів по роботі з соцмережами - до 19%.

Попадання в рейтинг блогера, веб-редактора і менеджера по роботі з соціальними мережами пов'язано зі зростаючим попитом на цих фахівців в зв'язку з перенесенням бізнесу багатьох компаній в інтернет-середовище. Офлайнових методів ведення бізнесу вже недостатньо для подальшого розвитку багатьох компаній.

Прес-служба HeadHunter відзначає, що високі зарплати для / Г-фахівців обумовлені нестачею кваліфікованих кадрів і обмеженим вибором серед кандидатів. Аналітики HeadHunter прогнозують також зростання зарплати не менше 10% для ряду професій, наприклад, таких як юрист з корпоративного права, директор по онлайн-маркетингу, бренд-менеджер, фахівець але логістиці, менеджер але туризму та інші [4] .

Існують спеціальні портали, де розміщуються бріфи однак замість розробки / VAпроекта, над яким працюватиме відразу кілька фрілансерів.

Для якісної роботи публікуються правила роботи над замовленнями і розміщуються творчі завдання. Умови роботи над замовленням включають в себе: креативну ідею, розмір винагороди, терміни виконання, параметри кожного замовлення. Встановлюється також призовий фонд, який може розподілятися між кількома учасниками.

Процес організації завдання виглядає наступним чином (рис. 2.23): при розміщенні нового замовлення на сайті автори, підписані на розсилку, отримують повідомлення на e-mail. Всі ідеї, подані авторами, розглядає редактор (куратор замовлення). Редактор активує або відхиляє подані ідеї. Ідея відхиляється, якщо вона не відповідає творчому завданням, неоригінальна або не відповідає іншим критеріям [5] .

Процес організації завдання для фрілансера

Мал. 2.23. Процес організації завдання для фрілансера

Для назви такими критеріями є милозвучність, відсутність непотрібних асоціацій, охраноспособность, рекламний потенціал, в тому числі для графічного рішення (розробки логотипу). Слоган повинен точно відображати рекламну комунікацію, бути образним і лаконічним. Сценарії відео- та аудіороликів повинні відповідати творчому завданням і відповідати формату виробництва, тобто не викликати сумніви в плані реалізації. Акції , ігри і т.п. повинні відповідати творчому завданням і мати ясний, добре прописаний механізм.

Редагування є першою фазою обробки масиву ідей, а також формою зворотного зв'язку редактора і автора. В ході редагування ідей автор отримує додаткову інформацію, що дозволяє йому краще зрозуміти вимоги замовника і спрямовуючу його при подальшій роботі над замовленням. В результаті редагування формується вибірка ідей, максимально відповідна творчому завданням, це суттєво полегшує підведення підсумків. В процесі роботи над замовленням відкривається відповідний тематичний форум, в якому розміщуються коментарі замовника і редакції, питання і думки авторів. Коментарі редактора і замовника, інформація про скорочення термінів генерації або їх продовження публікуються в розсилці, на форумі, а також вносяться в текст творчого завдання.

В параметрах замовлення вказується термін завершення генерації, тобто термін закінчення приймання ідей. Завершення тендерного замовлення і, відповідно, нарахування рейтингу і грошей відбувається після визначення замовником переможця і призерів.

За варіантами оплати існує дві категорії замовлень: тендер (конкурсні) і новаріантние. У тендерах переможець і призери вибираються після завершення генерації і розгляду всіх надійшли ідей. Автор, чия ідея обрана замовником, стає переможцем і отримує гонорар. Призовий фонд розподіляється між кількома авторами, чиї ідеї потрапили в топ-лист (список кращих ідей), який становить замовник або редакція сайту. У деяких випадках призовий фонд розподіляється між усіма учасниками. Якщо жодна ідея не була прийнята замовником, гонорар і призовий фонд розподіляються між авторами, чиї ідеї потрапили в топ-лист.

У випадку, якщо жодна ідея не була прийнята замовником і при цьому складання топ-листа викликає утруднення, гонорар і призовий фонд розподіляються між усіма авторами, які брали участь в роботі над цим замовленням, і чиї ідеї були активовані. Замовник може купити будь-які інші ідеї з числа надійшли на додаток до ідеї, яка перемогла в конкурсі. В цьому випадку автори ідей також отримують гонорар переможця. У тендерах призовий фонд розподіляється автоматично після проставлення балів і завершення замовлення. У поваріантних замовленнях оплачуються всі активовані редактором ідеї. Автор отримує фіксовану вартість за кожну активовану ідею. Оплата за викуплені ідеї надходить в гаманці авторів в ході генерації (у кожного автора є свій віртуальний гаманець).

Адміністрація сайту має право відсторонити учасника від роботи над замовленням у випадках, якщо замість ідей подаються недоречні жарти, коментарі, тексти, що не мають відношення до замовлення.

На сайті діє система поштових повідомлень, в яких авторам повідомляється про нові замовлення, активації і відхиленні ідей, уточнень брифа і будь-яка інша інформація. Автор може підписатися на будь-яке його вид розсилки. Користувачі сайту можуть спілкуватися один з одним, а також з редакторами та модераторами сайту через систему «Особистих повідомлень». Питання, пов'язані із загальними правилами роботи на сайті, в тому числі фінансові, потрібно адресувати модератору сайту [6] .

За прогнозом консалтингової компанії Studio oneTOUCH До 2020 р третину службовців в Росії буде працювати на умовах фрілансу [7] . Компанія дає наступний прогноз обсягів компаній, які використовують працю фрілансерів: до кінця 2014 р на віддалену роботу буде працювати 83% персоналу, а до 2020 р такі роботодавці надаватимуть 7 робочих місць з 10 фрілансерам.

Вигоди для компаній і фрілансерів очевидні. Роботодавці зменшать витрати на персонал на 32%, збільшать на 27% кошти для залучення співробітників, офісні витрати скоротяться на 34%, а утримання цінних кадрів покращиться на 23%. Людям, вільним від офісу, доведеться на 55% менше часу витрачати на дорогу, результативність роботи збільшиться на 34%.

Бюджет просування в соціальних медіа. Таргетована реклама найкраще працює всередині своїх мереж, тому для її ефективного застосування необхідно мати брендовані сторінки і групи. (Детально про створення брендованих груп в соціальних мережах см. В гл. 4.)

Не завжди має сенс створювати їх з нуля - багато адміністраторів з радістю здають свою розкручену групу «ВКонтакте» в оренду. Найбільш поширена форма оренди - абонентська плата.

Середня вартість оренди групи виведена агентством GreenPR дослідним шляхом:

 • • більше 500 000 учасників - 19-22 тис. Руб .;
 • • від 200 000 до 500 000 учасників - 15-19 тис. Руб .;
 • • від 100 000 до 200 000 учасників - 10-15 тис. Руб .;
 • • від 50 000 до 100 000 учасників - 5-10 тис. Руб.

Купівля групи обійдеться набагато дорожче:

 • • більше 500 000 учасників - 300-500 тис. Руб .;
 • • від 200 000 до 500 000 учасників - 180-300 тис. Руб .;
 • • від 100 000 до 200 000 учасників - 110-180 тис. Руб .;
 • • від 50 000 до 100 000 учасників - 20-110 тис. Руб.

Одним із способів повідомити про компанії, продукти або конкретну пропозицію великої аудиторії є робота з блогерами. Ефективно працювати з блогерами можна як безпосередньо, так і через агентства. Перший спосіб більш тривалий і дорогий, зате можна отримати в особі блогера не просто одноразове розміщення, а партнера. Другий спосіб - швидше і дешевше, але контакти залишаються за агентством.

Середня вартість розміщення одного рекламного посту (але досвіду GreenPR ):

 • • в ЖЖ [8] Артемія Лебедєва - 250 000 руб .;
 • • в блогах «селебріті» (людей, широко відомих за межами свого блогу) - 5000-12 000 дол .;
 • • в блогах з ТОП-10 рейтингу блогів Рунета - 800-2000 дол .;
 • • в блогах з ТОП-100 - 400-600 дол .;
 • • в блогах з ТОП-500 - 150-300 дол .;
 • • в блогах «тисячників» - 80-200 дол .;
 • • в блогах, що мають від 500 до 1000 передплатників - 40-70 дол. [9]

 • [1] Маркетинг: навч, посібник / під ред. проф. І. М. СИНЯЄВА. М.: Вузівський підручник, ИПФР-М, 2011 року.
 • [2] Биллинг (англ, billing - складання рахунку) - автоматизована система обліку наданих послуг, їх тарифікації і виставлення рахунків для оплати. У телекоммунікаціяхбіллінг офіційно іменується «Автоматизована система розрахунків» (АСР).
 • [3] Медіапланінг - планування рекламної кампанії.
 • [4] URL: http://newsru.com/
 • [5] Романенкова О. Н. Нові форми організації комерційної діяльності в сучасних умовах віддаленого доступу // «Економіка Бізнес Банки». М.: РИМ Університет, 2013 "
 • [6] URL: http://www.c-gcnerator.ru
 • [7] URL: http://www.one-touch.ru/
 • [8] ЖЖ - Живий Журнал (livejournal.com), блог-платформа для ведення онлайн-щоденників (блогів), а також окремий персональний блог, розміщений на цій платформі.
 • [9] Романенкова О. Н. Нові форми організації комерційної діяльності в сучасних умовах віддаленого доступу // «Економіка Бізнес Банки». М.: РИМ Університет, 2013 "
 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >