ІНДИКАЦІЯ ПО ЕКОЛОГІЧНИМ СПІВТОВАРИСТВАМ

Бентосной співтовариство

У міру забруднення водойми відбуваються закономірні якісні і кількісні зміни їх донних співтовариств. Мешканці донних відкладень і співтовариства цих тварин є хорошими біоіндикаторами екологічного благополуччя водойм. В основу біологічної індикації покладені такі показники, як структура популяцій гідробіонтів, присутність у воді показових організмів - видів-індикаторів і їх кількісне співвідношення. Грунти мають властивість накопичувати забруднюючі речовини, які потім через організми зообентосу по харчових ланцюгах передаються рибі. Тому станом донної фауни можна охарактеризувати ступінь насиченості водойми токсичними речовинами, визначити їх довготривалу дію.

Зообентос (від bentos - глибина) служить гарним індикатором забруднення донних відкладень і придонного шару води, а в ряді випадків єдиним біоіндикаторами екологічного стану донних відкладень і придонного шару води (Дзюбан, Кузнєцова, 1981; Бєлянкіна, Сигарева, 1986; Голубєва, 1986). Переваги зообентоса при індикації забруднення в порівнянні з пелагическими спільнотами визначаються приуроченість до певних субстратів, в порівнянні з макрофітів-бентосом - більшою лабільністю при реакції на забруднення, в порівнянні з мікроорганізмами - відносну стійкість до паводковому знесенню і підвищеної каламутності води, в порівнянні з альшценозамі - більшу чутливість до впливу токсичного і теплового забруднення (Керівництво по гідробіологічних ..., 1992).

Зообентос прийнято ділити на мікро-, мезо- (або Мейо-) і макробентос. До мікробентосу відносяться організми довжиною менше 0,1 мм, до мезобентосу - довжиною від 0,1 до 2 мм, до макробентос - більші. Найбільш часто при біотестування використовується Макрозообентос, так як він найбільш доступний обліку і найбільш докладно вивчений. Крім того, основу прісноводного макрозообентосу найчастіше складають личинки комах, які в порівнянні з іншими гідробіонтами, відрізняються підвищеною чутливістю до токсичного впливу і іншим змінам природи. В даному випадку використовуються два види показників: показники, засновані на обліку тотального макрозообентосу, його функціональних груп і таксонів надвидового рангу (без урахування видового складу співтовариства), а також показники, засновані на визначенні видового складу макрозообентосу.

Макрозообентос - це сукупність безхребетних (розмір тіла понад 2 мм), що населяють дно водойм (або бенталь), водну рослинність (або фіталь), а також інші субстрати, в тому числі різні гідротехнічні споруди. Населення макрозообен- тоса представляють черви (планарії, олігохсти, п'явки, нематоди), молюски (черевоногі, двостулкові), ракоподібні (амфіподи, ізоподи, декоподи і ін.), Павукоподібні, комахи (хірономіди, гелеіди, поденки, веснянки, ручейники, бабки і ін.) і т.п. Багато з цих організмів мешкають в товщі води (в пелагиали): комахи, ракоподібні, павуки та ін. Макрозообентос є основою багатьох систем біоіндикації: еколого-зонального методу Інституту гідробіології, біотичних очок Чендлера, біотичних балів, розширеного біотичного індексу, біотичного індексу р. Трент. Остання з цих систем особливо широко застосовується у нас на малих річках. Найбільшу біомасу бентосу складають молюски, але необхідно пам'ятати, що далеко не всі молюски можуть служити надійними індикаторами забруднення води і донних відкладень. Достовірними індикаторами служать легеневі молюски, особливо річкові котушки і річкові чашечки (Керівництво по гідробіологічних ..., 1992). Молюски є дуже вразливими організмами, оскільки фільтрують через себе величезні маси води і при наявності в ній токсикантів накопичують їх у своєму тілі. Незмінно позитивні результати дасть оцінка стану водних об'єктів по личинкам комах. Свободноживущие камподеоідние личинки ручейников (без оберігають будиночків) з підряду кольчато- щупікових, а також личинки поденок з зябрами, які не покритими кришечками, є найбільш чутливими до забруднення і використовуються як надійні індикатори чистих ділянок водойм і водотоків (табл. 29) (Керівництво по гідробіологічних ..., 1992).

Хорошими показниками стану екосистеми можуть з успіхом служити багато організми бентосу, наприклад представники двох підкласів нематод: Adenophorea і Secernatea. Перші вважають за краще незабруднених води, другі тяжіють до ділянок, що містить велику кількість органічних речовин. Співвідношення чисельності представників Secernatea і Adenophorea може використовуватися в якості показника ступеня забруднення. Для цих цілей цілком достатньо визначити нематод до загону, що не викликає ускладнень. Повсюдне поширення цих тварин дозволяє отримувати порівнянні результати для прісноводних екосистем всіх регіонів (Вінберг, 1979).

При оцінці екологічного стану донних відкладень по індикаторним організмам зообентоса слід враховувати, що на дні навіть дуже чистих природних водойм і водотоків завжди скаплівает-

Таксономічні категорії донних безхребетних індикаторів забруднення водойм (Комплексна екологічна практика ..., 2002)

Таблиця 29

1

2

3

4

1 (20) членистими без коротких щетинок на сегментах або присосок на кінцях тіло

Тип Членистоногі

2 (12)

На грудних сегментах 3 пари членистих кінцівок або вони відсутні

Кл. комахи Личинки

9 (16)

Зачатки крил відсутні

12 (3)

На грудних сегментах членисті кінцівки відсутні

ОТР. двокрилі

13 (16)

Головний відділ добре виражений

20 (1)

Тіло нечленістие, якщо членисте, то без коротких щетинок або присосок Тип Молюски Тип Кільчасті черви

21 (26)

Тіло членисте або з короткими щетинками на сегментах, або з двома присосками

Т. Кільчасті черви

23 (22) членистими тіло з пігментним малюнком і 2 присосками на кінцях

Кл. п'явки

27 (32)

Раковина двостулкова Кл.

двостулкові

28 (31)

Великі до 200 мм молюски

ся кілька мертвих організмів. Тому організми планктону, що враховуються, наприклад, як типові Р-мсзосапроби, при попаданні з водної товщі в донну середу, втрачають своє индикаторное значення. Для донних відкладень безсумнівними показниками забруднення слід визнати лише а-мезосапроби і поліса- проби (Керівництво по гідробіологічних ..., 1992).

Вільно живуть личинки ручейников, а також поденок є найбільш чутливими організмами.

Найпростішими кількісними показниками є біомаса макрозообентосу і його чисельність. Біомаса або чисельність бентосу і тенденції їх зміни іноді дозволяють в першому наближенні судити про стан екосистеми і силі випробовується нею впливу. Так, відомо, що середньо-сезонні значення біомаси зообентосу і інших спільнот гідробіонтів (фітопланктон, зоопланктон, іхтіоценоз, і ін.) Можуть приблизно характеризувати рівень трофности водойми.

Стан екосистеми в умовах антропогенного впливу може бути оцінений також за показниками, що характеризують динаміку біомаси бентосу, так як діапазон її сезонних і міжрічних змін збільшується пропорційно силі впливу.

Крім того, биоиндикация може бути заснована на відомому явищі збільшення біомаси, питомої і абсолютної продуктивності спільнот в умовах нетоксичних дестабілізуючих впливів. У зв'язку з цим, досить універсальними індикаторами стану середовища і інтегрального антропогенного впливу на донне співтовариство можуть служити деякі характеристики потоків речовини і енергії, що проходять через це співтовариство (величини продукції, витрат на обмін, асимільованої енергії, співвідношення показників продукції і біомаси, продукції і витрат на обмін, продукції і асимільованої енергії, і т.д.). Для отримання більш надійної та повної інформації про якість середовища та стан водної екосистеми необхідно використовувати більш докладні характеристики спільнот.

Так, досить чутливими індикаторами впливів іноді виявляються кількісні показники, що враховують абсолютне або відносне велика кількість сукупно враховуються членів спільноти, що володіють подібною життєвою стратегією. Про погіршення якості середовища свідчать збільшення частки видів «толерантних», в порівнянні з «резистентними» і т.п. Для біотестування використовується також співвідношення біомаси і чисельності (щільності) макрозообентосу, або середня маса особини в співтоваристві. Зменшення середньої маси особини в співтоваристві зообентоса вважається ознакою погіршення якості середовища, так як воно часто обумовлюється збільшенням ролі видів-опортуністів з порівняно невеликими розмірами і коротким життєвим циклом.

Розподіл потоку енергії в екосистемі досить надійно характеризується співвідношенням загальної біомаси всіх організмів макрозообентосу з різними стратегіями харчування (фільтрато- рів, збирачів, детритофагов, хижаків, і ін.). Так, переважання фильтраторов показує, що екосистема добре справляється з самоочищенням, а переважання детритофагов, навпаки, є ознакою прогресуючого органічного забруднення. В якості таких індикаторів використовуються також співвідношення біомаси всіх споживачів автохтонного і всіх споживачів аллохтонного органічної речовини, або бентонтов зі спеціалізованим і неспеціалізованим харчуванням і т.п. Більш узагальнено стан екосистеми може бути охарактеризоване показниками «напруженості трофічних зв'язків в співтоваристві» - співвідношенням показників великої кількості чи продуктивності хижого і нехижі макрозообентосу. Встановлено, що при багатьох негативних зовнішніх впливах на гідроекосистем роль хижаків в бентосі закономірно зменшується.

Збереження видового складу макрозообентосу є найбільш надійною ознакою збереження вихідної якості середовища і стану водної екосистеми. Достовірне зміна видового складу макрозообентосу зазвичай свідчить про зміну якості середовища і про необоротний зміні стану екосистеми.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >