Передмова

Як відомо, у бізнесі, політиці успішний той чоловік, який успішно працює з людьми. Усіх, хто багато чого досяг, відрізняє одне загальне якість - чудове знання особливостей психології людини і вміння взаємодіяти з ним. Безумовно, найбільш успішні менеджери непогано розбиралися в людях і вважали це своє вміння найважливішою якістю. Один з найвідоміших адептів зарубіжного ділового світу Дж. Рокфеллер, наприклад, писав: "Уміння спілкуватися з людьми - це товар, який можна купити так само, як цукор і кава ... І я заплачу за таке вміння більше, ніж за що-небудь на світлі". Знання особливостей ділової комунікації є необхідною умовою успішної діяльності сучасного фахівця.

Дисципліна "Ділові комунікації" спрямована на розвиток комунікативної компетентності професіоналів будь-якого рівня та напрями діяльності і є однією з базових дисциплін для фахівців, що працюють в парадигмі "людина - людина". Як відомо, наявність високого рівня культури ділової комунікації сприяє встановленню і розвитку ефективних ділових зв'язків і довірчого партнерства між людьми. Управління процесами ділової взаємодії і вибудовування ефективних робочих контактів усередині компанії - це один із дуже важливих інструментів розвитку та процвітання бізнесу.

Підручник може бути рекомендований не тільки студентам, а й усім, хто цікавиться даною темою.

Вивчайте ділові комунікації і ці знання приведуть вас до успіху!

Ректор РГТЕУ, заслужений діяч науки Російської Федерації професор С. Н. Бабурін

Введення

Процес модернізації вітчизняної вищої школи обумовлений входженням держави в загальноєвропейський освітній простір, продуктивним включенням російської системи освіти у світову конкуренцію на ринку освітніх послуг і забезпеченням відповідності освітньої діяльності вищих навчальних закладів країни вимогам міжнародних стандартів і запитам професійних співтовариств.

Предметом дисципліни "Ділові комунікації" є організаційний механізм управління комунікаціями для відповідної комунікаційної підтримки протікання організаційних процесів, функцій організаційних структур, розвитку комунікаційних мереж та обслуговування організаційної культури.

Даний курс покликаний орієнтувати майбутніх фахівців на розуміння того, що комунікації виступають платформою організаційного порядку, акумулюють в собі внутрішні джерела його дотримання, збереження і розвитку.

Підручник складено відповідно до вимог федерального державного освітнього стандарту вищої професійної освіти (ФГОС НУО) та з урахуванням потреб ринку праці.

Рекомендується для напряму підготовки:

 • 081100 - Державне і муніципальне управління;
 • 080500 - Бізнес-інформатика;
 • 080400 - Управління персоналом;
 • 080200 - Менеджмент (всі профілі);
 • 031600 - Реклама і зв'язки з громадськістю;
 • 100400 - Туризм;
 • 100100 - Сервіс;
 • 100103 - Соціально-культурний сервіс і туризм;
 • 030500 - Юриспруденція;
 • 036401 - Митна справа;
 • 031300 - Журналістика;
 • 031900 - Міжнародні відносини;
 • 040400 - Соціальна робота;
 • 100700 - Торговельна справа (комерція; маркетинг в торгівлі):
 • 031202 - Переклад і перекладознавство;
 • 050000 - Освіта і педагогіка;
 • 040100 - Соціологія;
 • 034000 - Конфліктологія;
 • 050100 - Педагогічна освіта.

Кваліфікації (ступеня) випускника: бакалавр.

Цілі дисципліни:

 • - Сформувати у студентів систематизоване уявлення про ділові комунікаціях як засобі співробітництва, взаємодії, забезпечення досягнення цілей працівників, цілей організації і цілей суспільства;
 • - Сформувати відповідне розуміння того, що культура ділової комунікації сприяє встановленню і розвитку конструктивних ділових зв'язків і партнерства між суб'єктами ділових відносин і взаємодій;
 • - Сформувати теоретико-методологічний базис для подальшого освоєння соціально-комунікаційних та фахових дисциплін, що входять в структуру ООП бакалаврату, реалізованої вузом;
 • - Сприяти формуванню лідерських і комунікативних якостей, відповідальності (у тому числі особистої, соціальної та соціокультурної), нахили і прагнення співтворчості та співробітництва; прищепити необхідні правила ділової етики і норм поведінки, прийнятих у професійному співтоваристві.

Завдання:

 • - Вивчення теоретичних основ ділової комунікації, освоєння комунікативного категоріального апарату, загальних закономірностей, подібностей і відмінностей видів, рівнів, форм комунікації, які є необхідною умовою успішної діяльності сучасного фахівця;
 • - Формування самостійного ефективного комунікативного стилю; здібності і навичок продуктивного ділового поведінки, реагування, взаємодії та ділового спілкування;
 • - Вивчення специфіки використання теоретичних основ і технологій ділової комунікації;
 • - Розуміння можливостей практичного застосування отриманих в ході вивчення дисципліни знань, умінь і навичок.

Місце дисципліни в структурі ООП

Вимоги до вхідних знанням, умінням і компетенцій студента, необхідним для вивчення дисципліни, відповідають стандартам, закладеним у процес освоєння наступних попередніх дисциплін: "Соціологія", "Психологія", "Психологія менеджменту", "Основи бізнесу", "Організаційна поведінка", " Управління персоналом організації "," Конфліктологія "," Етика ділових відносин "," Управління стресами в трудовій діяльності "," Теорія організації "," Методи прийняття управлінських рішень "," Теорія управління "," Основи управління персоналом "," Інноваційний менеджмент " , "Соціологія управління", "Управлінський консалтинг" та ін.

Дисципліна "Ділові комунікації" є паралельно освоюваної або попередньої для дисциплін "Методи прийняття управлінських рішень", "Управління людськими ресурсами", "Розробка управлінських рішень", "Антикризовий РЯ", "Основи управлінського консультування", "Основи підприємницької діяльності", "Управління трудовими конфліктами "," Менеджмент "," Маркетинг "," Прийняття і виконання державних рішень "," Зв'язки з громадськістю в органах влади "," Основи адміністративного управління "," Політичне управління "та ін.

Вимоги до результатів освоєння дисципліни

Процес вивчення дисципліни спрямований на повне / часткове формування наступних загальнокультурних компетенцій (відповідно до ФГОС ВПО):

 • - Вміння логічно вірно, аргументовано і ясно будувати усну та письмову мову;
 • - Здатність відстоювати свою точку зору, не руйнуючи відносини;
 • - Готовність до кооперації з колегами, до роботи на загальний результат, володіння навичками організації та координації взаємодії між людьми, контроль і опенька ефективності діяльності інших;
 • - Здатність здійснювати ділове спілкування: публічні виступи, переговори, проведення нарад, ділове листування, електронні комунікації;

прихильність етичним цінностям: поваги людської гідності, чесності, відкритості, справедливості, порядності, доброзичливості, терпимості і формуванню професійних компетенцій (відповідно до ФГОС ВПО);

 • - Здатність до аналізу і проектування міжособистісних, групових і організаційних комунікацій;
 • - Знання основ виникнення та вирішення трудових спорів і конфліктів у колективі та вміння застосовувати їх на практиці;
 • - Готовність брати участь у реалізації програми організаційних змін, здатності долати локальний опір змінам;
 • - Здатність брати участь у реалізації програми організаційних змін (у тому числі в кризових ситуаціях) у частині вирішення завдань управління персоналом, здатності долати локальний опір змінам;
 • - Вміння забезпечувати дотримання етичних норм взаємовідносин в організації;
 • - Здатність і готовність надавати допомогу по формуванню злагодженого, націленого на результат трудового колективу (взаємини, морально-психологічний клімат);
 • - Вміння моделювати бізнес-процеси і освоювати методи реорганізації бізнес-процесів.

В результаті вивчення дисципліни студент матиме уявлення:

 • - Про сутність, видах і аспектах ділової комунікації як виду людської діяльності і як наукової галузі знань;
 • - Специфіці комунікативних процесів у сучасній організації, бізнес-середовищі і суспільстві;
 • - Підходах до емпіричних досліджень ділової комунікації і про ефективні прийоми та методи професійної комунікативної діяльності.

Уважне прочитання і засвоєння тексту дозволить знати:

 • o методи, способи і засоби одержання, зберігання, переробки інформації;
 • - Особливості побудови комунікаційної системи підприємства з метою організації його діяльності;
 • o основи ділового спілкування і методи організації ділових комунікацій;
 • o особливості здійснення ділових комунікацій усного та письмового ділового спілкування, електронних комунікацій;
 • o етичні норми ділових взаємин;
 • o структуру коштів корпоративних комунікацій;
 • o функції, завдання, напрями діяльності та способи впливу на аудиторію;
 • o відмінності і специфіку ділової комунікації від інших видів комунікацій;
 • o необхідність продуктивно долати комунікативні бар'єри і управляти комунікативним процесом;
 • - Соціальну відповідальність бізнесу та менеджменту, необхідність дотримуватися чинного законодавства;

вміти:

 • - Збирати, аналізувати, адекватно сприймати і узагальнювати інформацію;
 • - Аналізувати комунікаційні процеси в організації і розробляти пропозиції але підвищення їх ефективності;
 • - Проводити діагностику і проектувати пропозиції з вибудовування комунікаційної системи підприємства з метою організації його діяльності;
 • - Вибирати адекватні бізнес-процесу і ділову ситуацію засоби комунікації;
 • - Застосовувати отримані знання при вирішенні не тільки навчальних, а й реальних соціальних і професійних завдань;
 • - Здійснювати продуктивне ділове спілкування: публічний виступ, переговори, проведення нарад, ділове листування, електронні комунікації;
 • - Організовувати і реалізовувати переговорний процес, в тому числі з використанням сучасних засобів комунікації;

володіти (відповідно до ФГОС ВПО):

 • o застосуванням основних інструментів продуктивної ділової комунікації;
 • o впливом на індивіда, групу, команду, громадськість;
 • o складанням та оформленням аналітичних, звітних та експертних матеріалів / документів;
 • o культурою мислення, методологічним базисом досліджуваної дисципліни, визначенням співвідношень теорії ділової комунікації з суміжними науками, застосуванням на практиці отриманих знань, самостійним розширенням і поглибленням їх.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >