ПЕРЕДМОВА

Історія соціальної педагогіки - одна з тих дисциплін, яка дозволяє студенту, майбутньому фахівцю соціально-гуманітарної сфери, осягнути сутність соціально-педагогічного знання. Становлення соціальної педагогіки на рубежі XIX і XX ст. стало педагогічним відповіддю на виклики індустріальної епохи. На її розвиток значний вплив мали події, пов'язані з соціокультурними, політичними подіями, фактично призвели до відмови від історично сформованого соціально-педагогічного підходу, орієнтованого на входження підростаючого покоління в систему суспільних відносин завдяки створенню відповідного середовища та участі різних представників суспільства і держави у вихованні. Перспективи сучасного розвитку соціальної педагогіки в Росії, відродження якої відбувалося з 1991 р, нерозривно пов'язані з визначенням методологічних орієнтирів, які необхідні для того, щоб адекватно відповісти на змінився соціальне замовлення постіндустріального суспільства в сфері виховання, зуміти визначити перспективи й послідовно відстояти своє предметне і професійне простір. Особливе місце у вирішенні цих завдань займає уявлення про становлення і розвиток моделей соціальної педагогіки в соціокультурному контексті, що становить зміст курсу історії соціальної педагогіки.

Історія соціальної педагогіки розглядає виникнення і обумовленість основних понять (категорій) соціальної педагогіки, осмислює процеси і закони розвитку соціальної педагогіки як науково-практичного знання, показує етапи і механізми збільшення нової соціально значущої інформації для вирішення проблем соціалізації особистості в процесі її виховання. Пізнаючи історію соціальної педагогіки, ми розширюємо наші знання про історію взаємин людини, соціуму і держави в сфері громадського виховання; закономірності становлення, розвитку і функціонування моделей соціально-педагогічної діяльності в різних країнах і епохах. Дана область наукового знання узагальнює і аналізує дорогоцінні крихти загальнолюдського досвіду щодо оптимізації соціалізації людини педагогічними засобами. Звідси випливає, що історія соціальної педагогіки, будучи історією вирішення цієї глобальної проблеми, цікава і повчальна для різних суб'єктів соціальної сфери: соціальних педагогів, соціальних працівників, організаторів роботи з молоддю, педагогів.

Зміст дисципліни здійснено в руслі провідних ідей наукової школи соціалізації особистості д.п.н., проф., Член-кор. РАО А. В. Мудрика, виходить з уявлень про соціальне виховання як складової частини стихійної соціалізації, здійснюваної в виховних організаціях різного типу. У зв'язку з цим особливу увагу приділено еволюції теоретичних уявлень про суспільне / соціальному вихованні: від розрізнених уявлень про суспільне аспекті виховання в філософському, релігійному знанні - до наукових уявлень про об'єктивному і суб'єктивному рівнях соціального розвитку особистості в процесі виховання, і далі - до концепцій соціального виховання.

Однак при створенні підручника автор орієнтувався також на роботи відомих фахівців в області соціальної педагогіки (В. М. Басової, В. Г. Бочарової, М. А. Галагузова, Л. В. Мардахаева, 3. І. Лаврентьєва, С. А. Расчетіной, М. М. Плоткіна), історії соціальної педагогіки та соціальної роботи (І. Н. Андрєєвої, Н. Ф. Басова, Ю. В. Волошкової, М. В. Фірсова), що передбачає знайомство з іншими авторськими концепціями соціальної педагогіки .

Дане видання враховує основні вимоги освітнього стандарту за напрямами підготовки бакалаврату «Психолого-педагогічна освіта». Обов'язковий мінімум змісту підручника орієнтований на сукупність компетенцій, представлених в стандарті, що закладають основи професійного самовизначення. Вивчення матеріалів, пропонованих в виданні, дозволить студентам:

знати

 • • закономірності розвитку соціокультурних явищ і потенціал розвитку історичних концепцій соціальної педагогіки на кожному етапі її світового і вітчизняного розвитку;
 • • онтологію етнокультурних і конфесійних статусів учасників освітнього процесу при побудові соціальних взаємодій;
 • • особливості розвитку соціальної педагогіки в різний час і в різних країнах;

вміти

 • • аналізувати зміст і процес розвитку соціальної педагогіки з урахуванням закономірностей социогенеза;
 • • аналізувати особливості освітнього процесу з урахуванням етнокультурних і конфесійних відмінностей;

володіти

 • • технологіями презентації результатів історичного аналізу соціально-педагогічних явищ;
 • • технологіями оцінки відповідності результатів соціальних взаємодій соціокультурної ситуації і навичками аналізу потенціалів середовища для розвитку соціальної педагогіки.

Мета даного підручника - представити, описати і пояснити таку логічну структуру історії соціальної педагогіки, яка спо

б собствовала б формуванню професійної компетентності бакалавра психолого-педагогічної освіти. Задля досягнення поставленої мети важливо:

 • • послідовно формувати теоретичне уявлення про історичну місію соціальної педагогіки як галузі гуманітарного знання для вирішення завдань соціалізації педагогічними засобами;
 • • сприяти засвоєнню знань про чинники і закономірності розвитку соціального аспекту у вихованні;
 • • розкрити специфіку соціального виховання і соціальної педагогіки, їх гуманістичної спрямованості в різні соціокультурні епохи.

В основу викладу матеріалу покладено генетичний, порівняльний принципи вивчення історичних моделей, різних поглядів, ідей, які можуть бути віднесені до теорії і практиці соціального виховання. При побудові курсу важлива не тільки хронологія розвитку тих чи інших явищ, але і спадкоємність соціально-педагогічних поглядів, ідей, практики соціального виховання в їх соціокультурному ламанні, в зв'язку з чим важливе місце у викладі матеріалу грає звернення до цивілізаційного підходу.

Структура курсу включає питання суспільної значимості професії соціального педагога, характеристику соціально-педагогічних функцій і соціальних ролей, етичного та професійного кодексу соціального педагога, аналіз системи професійної підготовки і перепідготовки фахівців. Основні поняття, з якими знайомляться студенти, створюють базу для систематичного вивчення наступних теоретичних курсів. Виявляються і міжпредметні зв'язки з провідними суспільно-педагогічними курсами. Кожна тема включає:

 • • програму, окреслює коло питань, які необхідно розглянути в рамках даної теми;
 • • рекомендації та матеріали до вивчення даної теми;
 • • питання і завдання до теми;
 • • тематику повідомлень і доповідей, які розширюють зміст теми;
 • • список основної та додаткової літератури.

Курс відрізняється оптимальним поєднанням теоретичних і прикладних знань, технологічної спрямованістю. Практичний акцент в навчанні має на меті наблизити навчання до життя, сформувати самостійне мислення, потреба в постійному вдосконаленні знань. З цією метою підручник забезпечений розширеним бібліографічним апаратом, питаннями і завданнями для самостійної роботи, які представлені в додатках.

Даний підхід до організації видання пов'язаний, з одного боку, тим, що сама історія соціальної педагогіки ще недостатньо оформилася, з іншого боку, для активізації самостійної позиції студентів. Пропонований підручник містить матеріал, який сприяє підвищенню якості підготовки студентів до професійної соціально-педагогічної діяльності, оскільки в ньому знаходить відображення сучасний рівень і перспективи розвитку соціальної педагогіки як науки і реальні потреби сьогоднішньої практики. Засвоєння студентами наукових фактів, що стосуються становлення і розвитку соціально-педагогічних підходів до історії, дозволить не тільки пояснювати існуючі в житті проблеми, а й прогнозувати їх подальший розвиток.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >