ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ВИВЧЕННЯ ІСТОРІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ.

У новітніх дослідженнях аналіз становлення і розвитку вітчизняної соціальної педагогіки іноді зводиться або до історії окремо взятого елемента в системі надання соціальної допомоги (наприклад, історія піклування дітей), або - до опису конкретно-історичного періоду, взятого за «початок» соціально-педагогічної теорії та практики (наприклад: напередодні XX ст. і введення С. Т. Шацьким в науковий обіг терміна «педагогіка середовища»). За останні роки з'явилася низка досліджень, присвячених історії соціальної педагогіки в Росії: аналізу об'єктивних передумов її національної своєрідності, характеристиці основних етапів розвитку: Л. Є. Нікітіна, Т. С. Про- світлова, Т. В. Самсонова та інші. Під редауціей М. А. Галагузова вийшла одна з перших хрестоматій, присвячених історії соціальної педагогіки (2001); І. Н. Андрєєва випустила навчальний посібник з антології історії та теорії соціальної педагогіки (2000), під редакцією Л. В. Мардахаева випущена хрестоматія з вітчизняної соціальної педагогіки (2003). У 2003 році вийшов підручник з історії зарубіжної соціальної педагогіки під редакцією В. Бєляєва. У всіх авторських підручниках з теорії соціальної педагогіки пропонується короткий екскурс в історію виникнення. Однак усталених концепцій, що дають уявлення про цілісний розвиток соціально-педагогічного процесу, як і раніше недостатньо: залишається відкритим питання про періодизації становлення соціальної педагогіки, про її взаємини із загальною педагогікою та соціальною роботою та ін. Все це ускладнює формування уявлень про сутність теорії і практики соціальної педагогіки.

Основні труднощі, з якими стикаються всі сучасні дослідники історії соціальної педагогіки, - це, по-перше, вузькість джерельної бази. По-друге, очевидний міждисциплінарний характер дослідження, який вимагає залучення документального, історичного матеріалу з різних сфер соціальної діяльності. По-третє, необхідні фахівці, здатні проаналізувати настільки різноплановий матеріал під певним кутом зору. Ну і, нарешті, соціальна педагогіка як область наукової рефлексії має порівняно невеликий період свого існування.

В основу вивчення історії соціальної педагогіки повинен бути покладений системний підхід, тобто розгляд самої соціальної педагогіки як системної цілісності - у всій сукупності соціальних взаємодій, ієрархічних рівнів, структурних елементів і теоретичних поглядів, що відображають все розмаїття системних відносин між людиною, природою і суспільством.

В сучасних умовах системний підхід органічно доповнюється ідеями синергії. Синергетика - це міждисциплінарний напрямок наукових досліджень, що виникло на початку 1970-х рр., Що ставить в якості свого основного завдання пізнання процесів самоорганізації, саморозвитку в відкритих системах, в тому числі - і соціальних [13]. Розвиток суспільства являє собою спіралевидні, незворотний, поступальний процес з елементами повторюваності і циклічності: при запереченні одних явищ іншими відбувається їх перехід не тільки в якісно інший стан, але і в свою протилежність. В ході подальших заперечень явище знову перетворюється в свою протилежність і таким чином як би повертається до свого початкового стану; відбувається повернення до старого, але з новими властивостями, тобто до старого на новий рівень, пов'язаному з сучасністю. Проблема циклічності в природі і суспільному житті, перебуваючи в центрі уваги філософів, соціологів, істориків і економістів (К. Н. Леонтьєв, П. А. Сорокін, Л. Н. Гумільов, М. Д. Кондратьєв, А. С. Ахієзер, Н. Н. Моісеєв, О. Шпенглер, А. Тойнбі та інші) цілком може бути продуктивною і в дослідженнях історії соціальної педагогіки. Доведено: хвильові процеси універсальні і властиві практично будь-якій сфері суспільства - виробництва, науці, духовного життя. Але кожна з цих сфер накладає при цьому свої особливості на перебіг циклічного (хвильового) процесу. Застосування принципу циклічності (або хвильового розвитку) до історії соціальної педагогіки дозволяє зрозуміти закономірність існування останньої як об'єктивного явища суспільного життя: причини активізації в той чи інший період, джерела якісної зміни. В основі процесу розвитку соціальної педагогіки лежить універсальне системне протиріччя громадського та індивідуального, що виражає протистояння інтересів соціальних груп і окремих людей, з одного боку, і суспільства як системи, в яку входить кожен з елементів, - з іншого.

Відомо, що історія з точки зору теорії суспільно-економічних формацій К. Маркса - це системна цілісність, організована навколо соціально-економічних відносин. У той же час теорія формацій з точки зору Т. В. Панфілової «допомагає осмислити тільки те, що потрапило в" конус "єдиної всесвітньої історії на основі соціально-економічних відносин, і настільки, наскільки ця тенденція здійснилася або продовжує стійко відтворюватися незалежно від часу або географічного положення »[14]. Формаційний підхід дозволяє розглядати соціальну педагогіку у взаємозв'язку з розвитком громадських систем більш глобального порядку (суспільство, економіка, політика і т.п.), зі зміною суспільно-економічних умов як об'єктивної закономірності розвитку соціальної роботи.

Осмислення процесу розвитку соціальної роботи настійно вимагає звернення до цивілізаційного підходу, оскільки побудова моделі соціальної роботи на сучасному етапі неможливе без урахування історичних, соціокультурних закономірностей розвитку країни. Звільнення від гіпертрофії соціально-економічних детермінант при поясненні історичних процесів, від примату революційно-класового підходу передбачає зміщення центру ваги в аналізі на культурологічні аспекти, робить необхідним аналіз ментальності в історичних дослідженнях. При цивілізаційному підході «матеріалістичного пояснення сприяють і доповнюють його генетично історико-порівняльний, культурологічний або культурно-антропологічний метод дослідження, що дозволяє в єдності цивілізації побачити асинхронність історичного розвитку, різноманіття її культурно-історичних типів, їх стійкість і перспективи історичного розвитку» [15].

Цивілізаційний підхід, на думку М. А. Барга, дозволяє розглядати історичний процес в динамічному сполученні двох його відправних почав: об'єктивно-заданого (формаційного) та суб'єктивно-вольового (антропологічного), що дозволяє «розрізнити в історії суспільства не тільки протистояння громадських груп і класів, а й області їх культурної взаємодії на базі загальнонародних цінностей, не тільки прояви соціальних антагонізмів, а й області соціального консенсусу »[16]. Екстраполяція цивілізаційного підходу на історію соціальної педагогіки робить можливим і необхідним аналіз культурного контексту, поза яким неможливе розуміння логіки розвитку ідей, які формують особливості благодійної діяльності. Г. Б. Корнетов, одним з перших застосував цивілізаційний підхід до розгляду всесвітнього історико-педагогічного процесу, зазначає його цілісність зі строго взаємопов'язаними і супідрядними рівнями загального (людська цивілізація), загального (цивилизация-стадія), особливого (великі цивілізації) і одиничного ( локальні цивілізації) [17]. З цих позицій існування соціальної педагогіки необхідно і можливо розглядати як явище, нерозривно пов'язане з філософської, культурною традицією, особливостями ментальності, багатовіковим досвідом виховання, включенностью національних процесів в контекст загальносвітового розвитку. Розгляд соціальної роботи в світлі цивілізаційного підходу дозволяє зрозуміти, чим визначалася специфіка даного феномена в тій чи іншій соціокультурному середовищі.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >