РЕСУРСИ НЕДЕРЖАВНИХ НЕКОМЕРЦІЙНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Ресурси недержавних некомерційних організацій формуються за рахунок різних джерел і можуть бути представлені в грошовій, натурально-речової (майнової) формі, праці волонтерів.

Джерела формування доходів недержавної некомерційної організації можна поділити на дві групи (рис. 3.2):

 • 1) цільові надходження в грошовій і натуральній формах;
 • 2) доходи від комерційної діяльності.

До основних джерел формування доходів відносяться:

 • • добровільні майнові внески і пожертвування;
 • • виручка від реалізації товарів, робіт, послуг;
 • • дивіденди (доходи, одержані за акціями, облігаціями та іншими цінними паперами, відсотки за вкладами);
 • • доходи від здачі майна в оренду;
 • • інші доходи, не заборонені законом.
Структура джерел формування доходів ННО

Мал. 3.2. Структура джерел формування доходів ННО

Вступні і членські внески характерні для членських некомерційних організацій (громадські об'єднання, асоціації, спілки, некомерційне партнерство). Членські внески - це регулярні надходження від засновників, що направляються на відшкодування адміністративно-господарських витрат. Розмір внесків і перерахувань регулюється установчими документами або рішенням органів управління або відповідно до рішень власника (для установ). Порядок надходження внесків засновників регулюється установчими документами.

Цільові надходження (пожертви ) від юридичних і фізичних осіб можуть надходити в недержавну некомерційну організацію як в натуральній, так і в грошовій формі. Пожертвування можуть носити виключно цільовий характер (призначені для виконання конкретних програм) або надаватися для ведення основної діяльності в цілому. Якщо пожертвування в грошовій формі отримала благодійна організація, то не менше 80% має бути використано на благодійні цілі протягом року з моменту отримання (якщо інше не передбачено благодійником або благодійною організацією). Якщо ж благодійна пожертва зроблено в натуральній формі, то воно повинно бути направлено на благодійні цілі протягом одного року з моменту отримання (якщо інше не передбачено благодійником або благодійною організацією).

Надходження може бути у вигляді гранту, наданого безоплатно вітчизняними та іноземними благодійними організаціями в грошовій формі на безповоротній, неприбутковій основі для виконання конкретних програм.

Російські некомерційні організації, як і закордонні, мають право використовувати асигнування з державного бюджету, які надходять на здійснення конкретних проектів, програм, заходів.

Недержавні некомерційні організації активно залучаються до розробки і реалізації федеральних, регіональних і місцевих соціально-економічних програм. У більшості випадків між некомерційними організаціями та державою встановлюються довгострокові контрактні угоди. Укладення таких контрактів відбувається зазвичай на конкурсній основі.

Фінансування недержавних некомерційних організацій часто пов'язано з виконанням соціального замовлення, який забезпечується за рахунок бюджетних і позабюджетних джерел. Важливою проблемою при цьому є визначення напрямків фінансування.

Якщо засновником виступає держава, кошти надходять в некомерційну організацію на основі нормативного фінансування з бюджету відповідного рівня. Бюджетні кошти можуть надходити і тим некомерційним організаціям, засновником яких є не держава, а будь-які інші юридичні і фізичні особи.

Кошти з державного бюджету також виділяються на виконання окремих програм. Надходження може бути у вигляді субсидій некомерційним організаціям. На відміну від соціального замовлення і фінансування конкретних проектів, субсидії призначені для виконання основної діяльності некомерційної організації в цілому, тобто вони не носять цільового характеру.

Додатковим джерелом фінансування некомерційної організації слід вважати пільгове оподаткування.

Некомерційна організація може також мати доходи від комерційної діяльності. При цьому комерційна діяльність не може вестися замість основної діяльності.

Функціонування недержавних некомерційних організацій пов'язано із здійсненням окремих витрат. Їх можна поділити на такі види:

 • • витрати по виконанню статутної діяльності;
 • • витрати, пов'язані з комерційною діяльністю;
 • • кошти, передані в результаті внутрішньогосподарських розрахунків;
 • • втрати і списання.

Статті витрат затверджуються особою, уповноваженою вищим органом управління некомерційної організації.

Розподіл витрат некомерційної організації залежить від форми власності, ведення підприємницької діяльності, цільових програм і заходів.

Відповідно до Закону про некомерційні організації, Законом про благодійну діяльність некомерційні організації зобов'язані складати кошториси доходів і витрат.

Кошторис доходів і витрат - це план надходжень і витрат матеріальних і грошових коштів, що регламентує фінансово-господарської діяльності недержавної некомерційної організації. Якщо недержавна некомерційна організація здійснює цільові програми, кошторис складається по кожній з них.

Кошторис складається виходячи з того, що кошти, отримані на конкретні цілі, повинні бути витрачені тільки на ці цілі. Їх зміна можлива лише за наявності письмової згоди з боку жертводавця. В іншому випадку кошти, витрачені на інші цілі, підлягають вилученню в доход федерального бюджету.

В кошторисах недержавних некомерційних організацій, на відміну від фінансових планів комерційних організацій, більш детально обґрунтовуються витрати, в той час як доходи відображаються лише в розрізі різних джерел.

Кошторис розглядається і затверджується вищим органом управління некомерційної організації. Цим же органом затверджується звіт про виконання кошторису.

Кошторис може узгоджуватися з засновником (учасниками, членами), жертводавцями, грантодателями. Інші органи, в тому числі державні, не мають права втручатися у фінансову діяльність некомерційної організації, якщо витрачання коштів має цільовий характер, що відповідає основним статутним цілям організації.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >