БЮДЖЕТНА СИСТЕМА СОЮЗНОЇ ДЕРЖАВИ РОСІЇ І БІЛОРУСІ

Відповідно до п. 1, 2 ст. 60 Договору про створення Союзної держави, призначеного для загального застосування, обов'язкового в усіх частинах і підлягає прямому застосуванню на території кожної держави-учасниці, бюджет - це форма освіти і витрачання грошових коштів, що спрямовуються для фінансового забезпечення завдань і функцій Союзної держави. Згідно із законодавством Союзної держави формуються доходи і витрати бюджету, що забезпечують фінансування функцій Союзної держави.

Бюджетна класифікація Союзної держави є угрупованням доходів і видатків бюджету Союзної держави, що забезпечує порівнянність показників бюджетів держав-учасників. Бюджетна класифікація Союзної держави включає (рис. 10.1): класифікацію доходів бюджету Союзної держави; функціональну класифікацію видатків бюджету Союзної держави; економічну класифікацію видатків бюджету Союзної держави; відомчу класифікацію видатків бюджету Союзної держави.

Класифікація доходів бюджету Союзної держави є угрупованням доходів бюджету Союзної держави і ґрунтується на Договорі про створення Союзної держави і інших актах Союзної держави, що визначають джерела формування доходів бюджету Союзної держави.

Структура бюджетної класифікації Союзної держави Росії і Білорусі

Мал. 10.1. Структура бюджетної класифікації Союзної держави Росії і Білорусі

Класифікація доходів бюджету Союзної держави підрозділяється на групи, підгрупи, статті, підстатті, які об'єднують конкретні види доходів за джерелами і способам їх отримання.

Функціональна класифікація видатків бюджету Союзної держави є угрупованням витрат бюджету Союзної держави і відображає спрямування бюджетних коштів на виконання основних функцій Союзної держави.

Першим рівнем функціональної класифікації видатків бюджету Союзної держави є розділи, що визначають витрачання бюджетних коштів на виконання функцій Союзної держави.

Другим рівнем функціональної класифікації видатків бюджету Союзної держави є підрозділи, що конкретизують спрямування бюджетних коштів на виконання функцій Союзної держави в межах розділів.

Класифікація цільових статей витрат бюджету Союзної держави утворює третій рівень функціональної класифікації видатків бюджету Союзної держави і відображає фінансування витрат бюджету за конкретними напрямами діяльності головних розпорядників коштів бюджету в межах підрозділів функціональної класифікації видатків бюджету Союзної держави.

Класифікація видів витрат бюджету утворює четвертий рівень функціональної класифікації видатків бюджету Союзної держави і деталізує напрямки фінансування видатків бюджету в межах цільових статей.

Економічна класифікація видатків бюджету Союзної держави - це угруповання витрат бюджету за їх економічним змістом.

Відомча класифікація видатків бюджету Союзної держави є групою витрат, що відображає розподіл бюджетних асигнувань по головних розпорядниках коштів бюджету Союзної держави.

Перелік головних розпорядників коштів бюджету Союзної держави затверджується в структурі відомчої класифікації видатків бюджету Союзної держави на відповідний фінансовий рік.

Бюджет Союзної держави заснований на принципах:

 • • повноти відображення доходів і витрат бюджету;
 • • збалансованості (бездефіцитності) бюджету;
 • • загального (сукупного) покриття витрат бюджету;
 • • ефективності та економності використання бюджетних коштів;
 • • адресності та цільового характеру бюджетних коштів;
 • • гласності;
 • • достовірності бюджету.

Принцип повноти відображення доходів і витрат бюджету означає, що всі доходи і видатки бюджету та інші обов'язкові надходження,

зоз певні бюджетом Союзної держави, підлягають відображенню в бюджеті в обов'язковому порядку і в повному обсязі. Відповідно до принципу збалансованості (бездефіцитності) бюджету обсяг передбачених бюджетом видатків повинен відповідати сумарним обсягом доходів бюджету.

При складанні, затвердженні та виконанні бюджету уповноважені органи повинні виходити з того, що бюджет не може мати дефіциту.

Принцип загального (сукупного) покриття витрат бюджету означає, що всі витрати бюджету повинні покриватися загальною сумою доходів бюджету. Доходи бюджету не можуть бути пов'язані з певними витратами бюджету. Відповідно до принципу ефективності та економності використання бюджетних коштів при складанні та виконанні бюджету Союзної держави уповноважені органи та одержувачі бюджетних коштів мають виходити з необхідності досягнення заданих результатів з використанням найменшого обсягу коштів або досягнення найкращого результату з використанням визначеного бюджетом обсягу коштів.

Принцип адресності і цільового характеру бюджетних коштів означає, що бюджетні кошти виділяються в розпорядження конкретних одержувачів бюджетних коштів з позначенням спрямування їх на фінансування конкретних цілей.

Реалізація принципу гласності здійснюється за допомогою обов'язкового опублікування у відкритій пресі затвердженого бюджету і звіту про його виконання, повним представленням інформації про хід виконання бюджету, а також доступністю інших відомостей за рішенням Парламентських Зборів Союзу Росії і Білорусі. Для суспільства і засобів масової інформації повинні бути відкритими процедури розгляду і прийняття рішень по проекту бюджету, в тому числі з питань, що викликають розбіжності або в Парламентському Зборах Союзу Росії і Білорусі, або між Парламентським Зборами Союзу Росії і Білорусі і виконавчими органами Союзної держави. Принцип достовірності бюджету означає надійність показників прогнозу соціально-економічного розвитку Союзної держави і реалістичність розрахунку доходів і видатків бюджету.

Доходи бюджету формуються відповідно до Договору про створення Союзної держави від 08.12.1999 року за рахунок неподаткових доходів і безоплатних перерахувань.

Неподаткові доходи включаються в дохідну частину бюджету Союзної держави в порядку і випадках, встановлених Вищим Державною Радою за пропозицією Ради Міністрів Союзної держави, схваленому Парламентським Зборами Союзу Білорусі і Росії.

Неподаткові доходи включають в себе:

 • • доходи від використання майна, що перебуває у власності Союзної держави;
 • • кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності, в тому числі штрафи, конфіскації, компенсації, а також кошти, отримані на відшкодування шкоди, заподіяної Союзної держави, і інші суми примусового вилучення;
 • • доходи від платних послуг, що надаються бюджетними установами, що перебувають у віданні виконавчих органів Союзної держави;
 • • інші неподаткові доходи.

У доходах бюджету враховуються:

 • • доходи від продажу майна, що перебуває у власності Союзної держави;
 • • кошти, одержувані у вигляді орендної або іншої плати за здачу в тимчасове володіння і користування або у тимчасове користування майна, що перебуває у власності Союзної держави;
 • • кошти, одержувані від передачі майна, що перебуває у власності Союзної держави, під заставу, в довірче управління;
 • • плата за користування бюджетними коштами на поворотній і платній основах;
 • • доходи у вигляді прибутку, що припадає на частки в статутному (складеному) капіталі господарських товариств і товариств, або дивідендів по акціях, що належать Союзної держави.

Доходи бюджетної установи Союзної держави, отримані від підприємницької та іншої діяльності, що приносить дохід, в повному обсязі враховуються в кошторисі доходів і видатків бюджетної установи та відображаються в доходах бюджету Союзної держави як доходи від використання майна, що перебуває у власності Союзної держави, або як доходи від надання платних послуг. Крім того, в дохід бюджету зараховуються:

 • • щорічні узгоджені відрахування держав - учасників Союзної держави;
 • • перерахування від недержавних організацій, фізичних та юридичних осіб, міжнародних організацій та урядів іноземних держав.

Неподаткові доходи вважаються сплаченими до бюджету з моменту списання грошових коштів з рахунку платника в кредитній організації. Грошові кошти вважаються зарахованими в дохід бюджету з моменту вчинення кредитною організацією операції по зарахуванню (обліку) грошових коштів на рахунок органу, що виконується бюджет.

Витрати бюджету Союзної держави в залежності від їх економічного змісту діляться на поточні витрати і капітальні витрати. Угруповання витрат бюджету на поточні і капітальні встановлюється економічної класифікації видатків бюджету Союзної держави.

Капітальні витрати бюджету - частина витрат бюджету, що забезпечує інноваційну та інвестиційну діяльність, що включає статті витрат, призначені для інвестицій в діючі або новостворювані юридичні особи відповідно до затверджених програм, подпрограммами і проектами Союзної держави, кошти, що надаються в якості бюджетних кредитів на інвестиційні цілі юридичним особам, витрати на проведення капітального (відновного) ремонту та інші витрати, пов'язані з розширеним воспроізводс вом, витрати, при здійсненні яких створюється або збільшується майно, що перебуває у власності Союзної держави, інші витрати бюджету, включені в капітальні витрати бюджету відповідно до економічної класифікації видатків бюджету Союзної держави.

Поточні витрати бюджету - частина витрат бюджету, забезпечує поточне функціонування органів Союзної держави, а також інші витрати бюджету, не включені в капітальні витрати відповідно до бюджетної класифікації Союзної держави.

Надання бюджетних коштів здійснюється в наступних формах:

 • • асигнувань на утримання органів Союзної держави, включаючи органи галузевого та функціонального управління, а також бюджетних установ Союзної держави;
 • • коштів на оплату товарів, робіт і послуг, які виконуються фізичними та юридичними особами за контрактами, укладеними відповідно до переліку програм, підпрограм, проектів і заходів Союзної держави, прийнятих до фінансування з бюджету Союзної держави на черговий фінансовий рік;
 • • бюджетних кредитів юридичним особам - резидентам Республіки Білорусь і (або) Російської Федерації.

Бюджетні установи витрачають бюджетні кошти виключно:

 • • на оплату праці відповідно до укладених трудових договорів і правовими актами, що регулюють розмір заробітної плати відповідних категорій працівників;
 • • перерахування страхових внесків до державних позабюджетних фондів;
 • • витрати на відрядження та інші компенсаційні виплати працівникам відповідно до законодавства Республіки Білорусь і Російської Федерації;
 • • оплату товарів, робіт і послуг за укладеними державними контрактами;
 • • оплату товарів, робіт і послуг відповідно до затверджених кошторисів без укладання державних контрактів.

Витрачання бюджетних коштів бюджетними установами на інші цілі не допускається.

У бюджеті можуть визначатися обов'язкові для виконання одержувачем бюджетних коштів умови фінансування конкретних видатків, передбачених у бюджеті.

Якщо одержувач бюджетних коштів не виконує умов, визначених бюджетом, уповноважений орган Союзної держави на будь-якому етапі виконання бюджету зобов'язаний здійснити блокування витрат, пов'язаних з виконанням відокремлених умов, надалі до виконання зазначених умов.

Бюджетний кредит може бути наданий юридичній осіб резиденту Російської Федерації і (або) Республіки Білорусь відповідно до Положення про порядок надання коштів на поворотній і платній основі юридичним особам держав - учасників Союзної держави, затвердженим постановою Ради Міністрів Союзної держави від 08.10.2001 № 27 та на підставі договору, укладеного відповідно до цивільного законодавства Російської Федерації або Республіки Білорусь тільки за умови надання позичальником забезпе печення виконання свого зобов'язання по поверненню зазначеного кредиту.

Бюджетний кредит надається на умовах оплатне і зворотності.

Способами забезпечення виконання зобов'язань по поверненню бюджетного кредиту можуть бути тільки банківські гарантії, поручительства, застава майна, в тому числі у вигляді акцій, інших цінних паперів, паїв, в розмірі не менше 100% кредиту, що надається. Забезпечення виконання зобов'язань повинно мати високий ступінь ліквідності.

Оцінка майна, наданого в забезпечення отримання бюджетного кредиту, здійснюється відповідно до законодавства Російської Федерації або Республіки Білорусь.

Обов'язковою умовою надання бюджетного кредиту є проведення попередньої перевірки (аналізу) фінансового стану одержувача бюджетного кредиту фінансовим органом Союзної держави.

При затвердженні бюджету на черговий фінансовий рік вказуються цілі, на які може бути надано бюджетний кредит, ліміти їх надання на термін в межах роки і на термін, що виходить за межі бюджетного року, а також обмеження по суб'єктах використання бюджетних кредитів.

При нездатності позичальника забезпечити виконання зобов'язань по бюджетному кредиту бюджетний кредит не надається.

До звіту про виконання бюджету додається звіт про надання та погашення бюджетних кредитів. Повернення наданих юридичним особам бюджетних коштів, а також плата за користування ними прирівнюються до платежів до бюджету.

Бюджетний кредит може бути наданий тільки тим юридичним особам, які не мають простроченої заборгованості за раніше наданими бюджетних коштів на поворотній і платній основі.

Порушення встановленого порядку надання бюджетних кредитів, а також прийняття в забезпечення застави низьку ліквідність є порушенням і підставою для притягнення до відповідальності посадових осіб, які допустили видачу бюджетних кредитів з порушенням встановленого порядку, передбаченої національними законодавствами держав-учасників за порушення бюджетного законодавства держав-учасників.

Витрати на фінансування бюджетних інвестицій передбачаються в бюджеті за умови включення їх в програму, підпрограму або проект Союзного держави, затверджені в установленому порядку.

Кошти Резервного фонду Союзної держави витрачаються на фінансування непередбачених витрат.

Порядок формування і витрачання коштів Резервного фонду Союзної держави встановлюється Радою Міністрів Союзної держави.

Якщо приймається нормативний правовий акт, який передбачає збільшення фінансування за існуючими видами витрат або введення нових видів видатків бюджету, які до прийняття цього акту не фінансувалися бюджетом, зазначений акт повинен містити норми, що визначають джерела і порядок фінансування цих видів витрат бюджету.

Фінансування нових видів видатків бюджету або збільшення фінансування існуючих видів видатків бюджету може здійснюватися з початку чергового фінансового року за умови їх включення до бюджету або в поточному році після внесення відповідних змін до бюджету в межах, передбачених у розділах коштів, або при наявності відповідних джерел додаткових надходжень в бюджет і (або) при скороченні витрат за окремими видами витрат.

У разі якщо законодавчі або інші нормативні правові акти встановлюють бюджетні зобов'язання, не передбачені в бюджеті, застосовується бюджет.

 
Переглянути оригінал
< Попер   ЗМІСТ   ОРИГІНАЛ   Наст >